Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Lisbeth Schultze. Foto: Malin Johansson.

Lisbeth Schultze, tillförordnad landshövding. Foto: Malin Johansson.

Första rapporten från Nationella expertrådet för klimatanpassning

Nationella rådet för klimatanpassning har lämnat över sin första rapport till regeringen. Vår tillförordnade landshövding, Lisbeth Schultze, är ordförande i rådet.
– Klimatanpassningsåtgärder kan inte skjutas på framtiden, vi behöver vidta åtgärder nu för att på allvar skapa ett robust samhälle anpassat till ett klimat i förändring och därigenom undvika stora framtida kostnader, säger hon.

Hela samhället påverkas av ett varmare klimat, något som kräver både minskade utsläpp av växthusgaser och klimatanpassning. Krafttag behövs för att säkra att samhället ställer om i en klimatsäker riktning, att skifta fokus från problem till lösningar och från planering till genomförande.

Det är några av huvudslutsatserna i den första rapporten från Nationella expertrådet för klimatanpassning som lämnas över till regeringen idag.

Sverige står inför fortsatta förändringar med stora effekter på samhället där bland annat naturmiljön, infrastruktur och människors hälsa kommer påverkas. Ökade problem med stigande havsnivåer, översvämningar och värmeböljor är bara några exempel på vad Sverige behöver rusta för.

Expertrådet menar att Sveriges positioner kring klimatanpassning behöver flyttas framåt. Fokus måste skifta från problem till lösningar och från planering till genomförande.

De insatser som har gjorts hittills har inte uppnått nödvändiga förändringar i samhället.

Expertrådets rapport pekar tydligt på att ansvarsfördelningen, organiseringen och befintliga styrmedel inte är tillräckliga för att nödvändiga anpassningsåtgärder ska bli av i Sverige. Utan anpassningsåtgärder kan pågående stadsutveckling och investeringar i infrastruktur leda till ökad sårbarhet med stora kostnader för samhället och enskilda fastighetsägare.

Här hittar du hela rapporten: https://klimatanpassningsradet.se/ Länk till annan webbplats.

Bakgrund och tack

Nationella expertrådet för klimatanpassning tillsattes av regeringen i augusti 2018 med uppgift att utvärdera arbetet med klimatanpassning i Sverige och ge förslag på fortsatt arbete. En rapport ska lämnas vart femte år, och det här är den första rapporten som lämnas över med en rad slutsatser.

Den första rapporten från Nationella expertrådet för klimatanpassning har tagits fram i bred dialog med ett stort antal nationella myndigheter, länsstyrelser, branschorganisationer och annan expertis. Expertrådet vill rikta ett stort tack till alla som har bidragit till framtagandet av denna rapport.

Kontakt

Jan Mogol

Pressansvarig

Telefon 010-2244552