Risk för vattenbrist i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nytt vargrevir i Västra Götaland och Jönköpings län

Varg i snö framför tallar.

Foto: Lars Petersson

Länsstyrelsen kan konstatera att ett vargrevir har bildats i nordvästra delen av Jönköpings län och anslutande del av Västra Götalands län. Vargparet består av två individer från Tivedsreviret (Örebro län).

Det konstaterade reviret, som får namnet Brängenreviret, är det första bekräftade som berör Jönköpings län. I Västra Götaland har vi sedan tidigare vargar och vargrevir i andra delar av länet. Det revirmarkerande paret har bekräftats genom spårningar på snö och genom DNA-analyser. Analyser visar att vargarna härstammar från ett revir i södra Örebro län (Tiveden) och att det rör sig om genetiskt värdefulla vargar då de är avkommor till en invandrad finsk-rysk varg. Revirets gränser kommer inte att kunna fastställas helt, men vargarna har hittills spårats i gränstrakterna mellan Ulricehamns, Mullsjö, och västra Jönköpings kommuner.

Spår och beteende uppfyller de särskilda kriterier som finns för varginventering och Viltskadecenter har granskat och godkänt det underlag som finns för att bekräfta det revirmarkerande paret.

– Flera vargar har under de senaste åren rört sig i södra Sverige. Att det någon gång skulle bildas ett revir är inte så oväntat. Om paret kommer att få valpar är för tidigt att uttala sig om, men vi kommer att följa utvecklingen i reviret säger Nelly Grönberg, inventeringsansvarig vid Länsstyrelsen Västra Götaland.

Samarbete över länsgränsen

Eftersom reviret sträcker sig över länsgränsen innebär det en samförvaltning med Länsstyrelsen i Jönköpings län. Länsstyrelserna kommer att följa upp reviret och inventera eventuella valpar som föds. En viktig del av inventeringen är rapporter från allmänheten (även viltkameror) och Länsstyrelsen uppmuntrar därför dig som observerar rovdjur eller spår efter rovdjur att rapportera in detta via Skandobs Länk till annan webbplats.. I Rovbase Länk till annan webbplats. kan Länsstyrelsens inventeringsarbete följas där bekräftade observationer kan ses.

Både riksdagen och EU har slagit fast att Sverige ska ha en långsiktigt livskraftig vargstam med gynnsam bevarandestatus. Samtidigt ska tamdjurshållning inte påtagligt försvåras.

Länsstyrelsen ansvarar för förvaltningen av stora rovdjur, vilket i Sverige är björn, järv, kungsörn, lodjur och varg. Alla dessa djur är fridlysta. I Jönköpings län handlar det om lodjur, varg och kungsörn. Länsstyrelsen ansvarar för inventering av rovdjursstammarna och för besiktning av skador som misstänks ha gjorts av rovdjur. Naturvårdsverk kan delegera rätten att fatta beslut om skyddsjakt och licensjakt till länsstyrelsen.

Ett revir är ett avgränsat område där en varg eller ett vargpar är stationära och revirmarkerar regelbundet (minst två revirmarkeringar inom en spårad sträcka av högst tre kilometer).

Ett revir som delas med ett annat län räknas som 0.5 revir och revir som delas med två andra län räknas som 0.33.

Antalet föryngringar räknas ut på samma sätt som för antal revir. Ett revir med föryngring som delas med ett annat län räknas som 0.5 och ett revir med föryngring som delas med två andra län räknas som 0.33. Antal föryngringar används för att fastställa populationsstorleken, och för att jämföra inventeringsresultat med den miniminivå som Naturvårdsverket beslutat för arten.

Ett revir är ett avgränsat område där en varg eller ett vargpar är stationära och revirmarkerar regelbundet (minst två revirmarkeringar inom en spårad sträcka av högst tre kilometer).

Gör dig hörd genom att gå ljudligt, prata, sjunga eller vissla. Anpassa ljudstyrkan efter omgivande ljudnivåer. Ofta kommer man som närmast vargar och andra djur då det regnar, snöar eller blåser hårt, eftersom ljudet av en gående person lätt försvinner i ljudet av nederbörd och vind.

Om du har en hund med dig kan vargen vara så fokuserad på hunden att den uppfattar dig (en människa) först när du ropar eller klappar i händerna.

Kalla in eventuell hund om den är lös och koppla den. Om den går mot vargen istället för att komma till dig ska du i första hand försöka locka hunden på olika sätt. Om du går eller springer fram mot dem båda är sannolikheten stor för att vargen går iväg och hunden följer efter och försvinner utom synhåll.

Gå från platsen. Fortsätt gå även om vargen följer efter. Om du upplever att vargen kommer närmarekan du vända dig om och ropa eller ryta, ta ett par steg mot den, klappa i händerna och göra dig stor.

Ett råd till dig som tamdjursägare är att se till att dina stängsel täcker alla sidor av hagen och att det sluter tätt mot marken. Ett väl uppsatt fårnät kan vara ett bra grundskydd.

Elstängsel förebygger rovdjursangrepp effektivt och kan användas i de flesta tamdjursbesättningar i Sverige. De stängseltyper Viltskadecenter rekommenderar kallas gemensamt för rovdjursavvisande stängsel och förkortas ibland som "RAS". Tänk på att risken för rovdjursangrepp på tamdjur är större i hagar som avgränsas av vatten än i hagar som har stängsel kring hela betesmarken. 

Stöd till miljöinvesteringar för stängsel mot rovdjur finns till för att skydda betande tamdjur från att bli attackerade av rovdjur. På så sätt kan betesmarker och betesvallar fortsätta skötas genom bete i områden med risk för angrepp av rovdjur.

Du kan endast få stöd för de typer av stängsel som rekommenderas av Viltskadecenter.

Miljöinvestering - stängsel mot rovdjur

Permanenta åtgärder för att förebygga rovdjursangrepp Länk till annan webbplats.

Vad händer vid angrepp på tamdjur? Det är viktigt att du snarast kontaktar Länsstyrelsen eller besiktningspersonal vid ett misstänkt rovdjursangrepp. Vid ett angrepp hjälper Länsstyrelsen till med akutåtgärder för att skydda tamdjuren. Det kan röra sig om att snabbt sätta upp elstängsel, lapptyg eller ljud- och ljusskrämmor. Åtgärderna bör vidtas inom 12 timmar efter ett rovdjursangrepp.

Spårare och besiktningspersoner samt karta (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

Kontakt

Nelly Grönberg
Inventeringsansvarig
Viltenheten
010-224 54 71

Mia Bisther
Rovdjurshandläggare
Viltenheten
010-224 56 83
072-513 91 39

Anita Nilsson
Pressansvarig
E-post till Anita Nilsson
010-224 45 46

Kontakt