Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen finkammar vattendrag på kulturhistoriska miljöer

Gamla, faluröda träbyggnader vid å med grönska runtom.

Exempel på gammal kvarnmiljö vid ån Tidan i Tidaholms kommun. I sommar startar inventering av kulturhistoriska miljöer vid Rolfsån och Enningdalsälven. Foto: Gunilla Roos Nilson

Våra vattendrag har använts på olika sätt under årens lopp – för transporter av människor och gods, till energi och mycket annat. Med början i sommar kommer Rolfsån och Enningdalsälven att inventeras och värderas utifrån sina kulturhistoriska miljöer.

Inom projektet VaKul (Vattenförvaltning och Kulturmiljö) har Länsstyrelsens kulturmiljöenhet sedan 2010 inventerat och värderat kulturhistoriska miljöer vid vattendrag. Många gånger har stora förändringar gjorts i vattendragen för att anpassas till de behov som funnits för olika verksamheter. Dessa fysiska åtgärder har skapat ett kulturarv som fortfarande finns kvar eller som vi idag kan se lämningar av. Samtidigt har åtgärderna i flera fall gett upphov till sämre livsmiljöer för djur och växter.

I år har turen kommit till vattendrag inom Rolfsåns åtgärdsområde, beläget i södra delen av länet med kommunerna Borås, Bollebygd, Mark och Härryda samt Enningdalsälvens åtgärdsområde, beläget i norra delen med kommunerna Munkedal, Tanum och Dals-Ed. Inventeringarna kommer att utföras under sommaren och hösten och berör både befintliga anläggningar och lämningar efter tidigare, nu övergivna verksamheter.

— Det ska bli spännande att se vad som kommer fram vid inventeringarna i år. Flottning exempelvis har förekommit inom hela Västra Götaland. Det är inte är så allmänt känt utan förknippas i regel med norra Sverige. Vi tror att vi, förutom såg-, kvarn- och kraftverksmiljöer, även kommer att påträffa en hel del lämningar efter just flottning i de båda områdena, säger antikvarie Gunilla Roos Nilson.

Flottning har tidigare förekommit i hela länet. Här
ett exempel på timmerflottning i Edet på 1920-talet. Foto: Västergötlands
Museum

Flottning har tidigare förekommit i hela länet. Här ett exempel på timmerflottning i Edet på 1920-talet. Foto: Västergötlands Museum

Vattenvårdsfrågor är ett prioriterat område i enlighet med Sveriges miljömål och EU:s vattendirektiv. Miljömålet Levande sjöar och vattendrag innebär bland annat att vattendragens naturliga produktionsförmåga och biologiska mångfald ska bevaras, men även kulturmiljövärden. Det innebär att en avvägning mellan olika intressen måste göras vid åtgärder i vattendrag. En förutsättning för detta är att veta var värdena finns och vad dessa består av.

Resultatet kommer att redovisas i rapporter samt registreras i Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöregister och Bebyggelseregister. Dessa tillgängliggörs även på Länsstyrelsens Informationskartalänk till annan webbplats

Information kring vattenanknutna kulturmiljöer finns på www.vardavattendragen.selänk till annan webbplats

Kontakt