Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Vi behöver fokusera på klimatet och den biologiska mångfalden

Bild som illustrerar de 16 miljömålen

Läget är fortsatt kritiskt för många av miljömålen – framför allt för de mål som berör klimatet och den biologiska mångfalden. Däremot börjar åtgärdsarbetet för att minska övergödningen ge effekt, enligt Länsstyrelsens och Skogsstyrelsens senaste uppföljning av miljömålen i Västra Götaland.

Läget är fortsatt kritiskt för många av miljömålen – framför allt för de mål som berör klimatet och den biologiska mångfalden. Däremot börjar åtgärdsarbetet för att minska övergödningen ge effekt, enligt Länsstyrelsens och Skogsstyrelsens senaste uppföljning av miljömålen i Västra Götaland.

Den biologiska mångfalden på land och i vatten hotas, bland annat, av en intensiv mark- och vattenanvändning. Minskade anslag av statliga medel har därtill försvårat naturvårdsarbetet.

– Vi behöver en långsiktig och stabil finansiering för att kunna arbeta med att stärka och bibehålla den biologiska mångfalden i våra ekosystem. Kommunerna, näringslivet och markägare har en mycket viktig roll i detta arbete, säger Monique Wannding, chef för enheten för miljö- och klimatsamverkan på Länsstyrelsen.

– När det gäller att minska klimatpåverkan är det särskilt viktigt för oss i Västra Götaland att den koldioxidintensiva industrin stöttas att gå över till förnybara och fossilfria råvaror genom forsknings- och utvecklingssatsningar. Dessutom behöver vi få till stånd en omställning till hållbara transporter, fortsätter Monique.

Åtgärdsarbetet ger effekt för att minska övergödningen

Utsläppen av kväve och fosfor minskar och en positiv trend börjar märkas när det gäller övergödningen i våra vattendrag. Det åtgärdsarbete som gjorts av olika aktörer, inte minst inom lantbruket, börjar ge goda effekter. Detta visar att de åtgärder som görs på regional och lokal nivå är otroligt viktiga för att driva miljömålsarbetet framåt

Nu behöver åtgärdsarbetet inom alla sektorer bli mer kraftfullt. Ju tidigare vi agerar desto större handlingsutrymme kommer Västra Götaland ha för att ställa om till ett hållbart samhälle.

Vill du veta mer om miljöns tillstånd och det åtgärdsarbete som görs i länet för att nå miljömålen? Mer information finns i årets miljömålsbedömning och på Länsstyrelsens webb.

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götaland
Monique Wannding
Enhetschef, Enheten för miljö- och klimatsamverkan
monique.wannding@lansstyrelsen.se
010-224 44 78

Skogsstyrelsen
Johan Norman
johan.norman@skogsstyrelsen.se
031-7056242

Pressansvarig
Jan Mogol
010-224 45 52
0705-60 71 21
jan.mogol@lansstyrelsen.se

Kontakt