Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Brännefjäll - nytt naturreservat
i Lilla Edet

Brännefjäll. Foto: Länsstyrelsen i Västra Götaland

Brännefjäll. Foto: Länsstyrelsen i Västra Götaland

Brännefjäll är ett drygt 40 hektar stort skogsområde sydost om Lilla Edet. Nu blir det skyddat som naturreservat genom beslut av Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Genom området går en bergsrygg som har gett namn åt naturreservatet. Uppe på höjderna finns äldre hällmarkstallskog med gott om död ved. Det finns även blötare partier med sumpskog. I östra delen av reservatet växer ekskog i branterna. Här finns även en del gamla ekar med stora, vida kronor.

- Brännefjäll är ett trevligt område för skogspromenader och svampplockning, säger biologen Jennifer Hood på Länsstyrelsen.

Naturvårdsverket köpte ursprungligen området för att använda det som bytesmark vid reservatsbildning. Men när en inventering visade att det finns höga naturvärden i skogen så bestämdes det att området är lämpligt att skydda som naturreservat.

- Området har potential att på sikt bli fin naturskog med mycket död ved och en bra livsmiljö för hotade arter, säger Jennifer Hood.

Brännefjäll. Foto: Länsstyrelsen i Västra Götaland

Brännefjäll. Foto: Länsstyrelsen i Västra Götaland

Kontakt

Jan Mogol

Pressansvarig

Telefon 010-2244552