Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nu ökar vi stödet till kommunerna i totalförsvarsplaneringen

Länsstyrelsen är högsta civila totalförsvarsmyndighet i länet. Vi stödjer och samordnar den civila totalförsvarsplaneringen på regional nivå.
– Just nu fokuserar vi på att hjälpa kommunerna att få grepp om sin roll i totalförsvaret och underlätta det planeringsarbete som startat eller håller på att starta på hemmaplan, säger Annika Löfgren Lundqvist, samordnare för civilt försvar på Länsstyrelsen.

Sverige ska återuppbygga sitt totalförsvar, som består av militärt och civilt försvar. Kommunerna ansvarar för viktig samhällsservice som skola, förskola, äldreomsorg och vattenförsörjning. Att kunna hålla igång sådana verksamheter även i en situation med krigsfara eller krig är en viktig del av vårt totalförsvar.

I juni 2018 slöt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) en överenskommelse om uppgifter och ersättning för kommunernas och landstingens arbete med civilt försvar. Överenskommelsen gäller för perioden 2018–2020. Enligt denna överenskommelse ska landets länsstyrelser erbjuda utbildningar och konferenser för att höja kunskapen om totalförsvar hos kommuner och landsting.

Utbildningsdagar för länets kommunledningar

I dagarna drar Länsstyrelsen igång en utbildning i totalförsvar och civilt försvar för ledande politiker och tjänstemän i länets kommuner.
– Vi har god uppslutning på utbildningsdagarna och räknar med att träffa runt 500 politiker och tjänstemän från kommunerna i våra fyra delregioner nu under september, säger Annika Löfgren Lundqvist.

Längre fram i höst ordnar Länsstyrelsen temadagar som en förberedelse för kommunernas deltagande i den nationella totalförsvarsövningen, TFÖ 2020, som genomförs nästa år.
– Det är glädjande att alla länets kommuner valt att delta i det regionala övningsmomentet. Övningen blir en temperaturmätare på hur långt vi har kommit och hjälper oss att se vilka frågor vi behöver arbeta vidare under kommande år, säger Annika Löfgren Lundqvist.

Gemensam grundsyn

För att hålla samman totalförsvarsplaneringen på regional nivå har Länsstyrelsen tillsammans med Västra Militärregionen tagit fram en regional grundsyn.
– Den ger oss en gemensam inriktning för totalförsvarsplaneringen och beskriver aktiviteter vi behöver genomföra tillsammans i länet under åren 2019–2021, säger Annika Löfgren Lundqvist och betonar samtidigt att återuppbyggnaden av Sveriges totalförsvar är ett arbete som kommer att pågå under lång tid.

Om totalförsvar och civilt försvar

Totalförsvar består av militärt försvar och civilt försvar. Tillsammans bildar det totalförsvaret som är all verksamhet som ska förbereda Sverige för att kunna möta olika angrepp. Det civila försvarets främsta uppgifter är att
• värna civilbefolkningen
• säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna
• bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld.

Kontakt