Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Arkeologisk undersökning av en av länets mest kända stenåldersboplatser

En närbild av stenåldersfyndet sandarnayxan.

Den så kallade sandarnayxan är ett av de stenåldersfynd som gjorts vid Sandarnaboplatsen i Göteborg. Foto: Göteborgs Stadsmuseum

Länsstyrelsen har beslutat att ge Göteborgs kommun tillstånd till ingrepp i en av våra äldsta och mest sammansatta fornlämningar – Sandarnaboplatsen i Göteborg. Inför byggstart har även Länsstyrelsen beslutat att göra en arkeologisk undersökning av området under våren.

Fastighetskontoret, Göteborgs Stad, planerar enligt antagen detaljplan att skapa en blandstad med bostadskvarter i Fixfabriksområdet i Majorna/Sandarna. Jämsides med genomförandet av denna plan kommer ett 7 400 kvadratmeter stort arkeologiskt område, Sandarnaboplatsen, att undersökas. Boplatsen innehåller arkeologiska lämningar och fyndmaterial från olika tidsperioder. Mest känd är den för sina fynd från mesolitisk tid (7 300 – 4 200 f.kr.).

– Det här är en speciell plats för arkeologihistoria. Den aktuella undersökningen berör en legendarisk boplats i Göteborg vars flintfynd gett upphov till att namnge en epok under stenåldern med särskilda redskap, säger Andreas Åman antikvarie på Länsstyrelsen Västra Götaland

Sandarnaboplatsen upptäcktes 1913 och har undersökts av arkeologer vid ett flertal tillfällen under årens lopp. Två stora utgrävningar gjordes 1930 och 1942 av den överlagrade boplatsen. Mängder av föremål representerande olika perioder av stenåldern har under lång tid samlats in.

– Vi ser med kommande undersökning goda möjligheter att skapa meningsfull kunskap kring förändringar i teknologi samt bosättningsmönster och resursutnyttjande under den mellanmesolitiska tiden i Västsverige, säger Andreas Åman avslutningsvis.

Länsstyrelsens uppdrag

Länsstyrelsen ansvarar för att skydda länets fornlämningar och verkar för att minimera skador på kulturmiljön. Alla fornlämningar har ett automatiskt skydd genom kulturmiljölagen. Det gäller både de fornlämningar som vi redan känner till och de som ännu inte har upptäckts.

Kontakt