Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Saneringar för giftfri miljö

Länsstyrelsen Västra Götaland har fått 7,4 miljoner kronor från Naturvårdsverket för undersökning av förorenade områden i länet under 2019.

Utifrån miljömålet ”Giftfri miljö” arbetar Länsstyrelsen med förorenade områden i Västra Götaland. Regeringen har anslagit hundratals miljoner kronor för undersökning och efterbehandling av förorenade områden i landet. Naturvårdsverket fördelar pengarna som bidrag till länsstyrelserna som därefter förmedlar vidare till kommun eller annan myndighet.

Områden som är prioriterade
För de objekt där det inte finns något, eller endast begränsat ansvar kvar kan man söka statliga bidrag för att undersöka och åtgärda förorenade områden. Ansökningarna görs av kommuner och statliga myndigheter och skickas till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen bedömer vilka objekt som är mest prioriterade och söker i sin tur medel hos Naturvårdsverket som finansierar de objekt som bedöms allvarligast i landet. Länsstyrelsen prioriterar vilka objekt i Västra Götaland som det ska sökas medel för. Totalt fick Länsstyrelsen 7,4 miljoner kronor för undersökningar av följande objekt under 2019:

  • SJ Kråkviken i Bengtsfors kommun. Här bedrevs träimpregnering mellan åren 1930 och 1951 och det förekommer höga halter av främst arsenik och kreosot. Huvudman för projektet är Trafikverket.

  • Karlsborgs kemiska tvätt i Karlsborgs kommun. Här bedrevs en Kemtvätt från 1959 fram till 1966. På kemtvätten användes bland annat perkloretylen och trikloretylen. Huvudman för projektet är Karlsborgs kommun.

  • Industrideponier vid Krokslättsvallen i Mölndals kommun. I deponierna, som användes fram till 1950-talet, finns främst avfall från Krokslätts och Mölnlycke textilfabriker. Föroreningar som förväntas på platsen är dioxiner, metaller, lösningsmedel, oljeprodukter, PAH med flera. Huvudman för projektet är Mölndals kommun.

  • Förorenade sediment i Vänern. Länsstyrelserna i Västra Götaland och Värmland har tillsammans med Sveriges Geologiska Undersökning, SGU, sökt om medel för att utreda ett antal utpekade sedimentområden i Vänern. Områdena som ska utredas är till största del kopplade till historisk industriell verksamhet inom främst pappersindustri. Föroreningar som är industritypiska är dioxin och kvicksilver. Länsstyrelsen i Västra Götaland agerar huvudman.

  • Fengersfors-Knarrbyn i Åmåls kommun. Här startades ett järnmanufakturverk år 1796. I slutet av 1870-talet anlades en trämassefabrik med papperstillverkning som drevs till och med 1977. En kompletterande förstudie ska genomföras. En tidigare undersökning har visat att det finns behov av att göra kompletterande undersökningar av recipienten, bland annat eftersom PCB och kvicksilver förekommer i förhöjda halter i sediment i sjön Ärr. Det finns även behov av att göra kompletterande utredningar på land inom det tidigare verksamhetsområdet. Huvudman för projektet är Åmåls kommun.

  • Katrinedal i Uddevalla kommun. Här finns föroreningar från ett pappersbruk som bedrevs mellan åren 1835 och 1940. Det finns inga undersökningar gjorda med avseende på verksamheten vid pappersbruket och av den anledningen ska en förstudie genomföras. Förstudien planeras att omfatta undersökning av jord, grundvatten samt eventuellt ytvatten och sediment/fiberbankar. Objektet är beläget intill Bäveån. Huvudman för projektet är Uddevalla kommun.

  • Suntetorp i Skövde kommun där impregnering av stängsel- och luftledningsstolpar pågick mellan åren 1939 och 2011. Inga undersökningar har genomförts tidigare och därför ska en förstudie genomföras. Förväntade föroreningar är arsenik, koppar och dioxiner. Huvudman för projektet är Skövde kommun.

Läs mer om miljömålet Giftfri miljö.länk till annan webbplats

Läs mer om bidragsprojekt på Naturvårdsverkets webbplatslänk till annan webbplats

Kontakt

Karin Ladberg

Pressansvarig

Telefon 010-224 45 64
Mobiltelefon 0727-05 08 16