Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nu blir Stora Höghult ett naturreservat

Det finns gott om döda träd i Stora Höghult, norr om Uddevalla. Döden gör Stora Höghult till ett sällsynt levande område. Det kan sällsyntheter som skirmossa, tallticka och tretåig hackspett vittna om. Nu blir Stora Höghult ett naturreservat.

Du hittar det nya naturreservatet, Stora Höghult, nio kilometer norr om Uddevalla. På gränsen till Färgelanda. Det är ett 44 hektar stort område med vackert flerskiktad skog. Det betyder att det finns träd i flera olika höjd- och storleksklasser.

Ålderdomen är påtaglig i reservatet. Liksom döden. Det finns nämligen gott om döda träd i området. En del står fortfarande upp som torrakor. Andra ligger ner och kallas för lågor.
Den här blandningen mellan åldrar och trädslag, liv och död, gör skogen i Stora Höghult sällsynt levande.

Skogen ska få fortsätta utvecklas fritt i naturreservatet. På så sätt förbättras livsförutsättningarna för många av de arter som idag har svårt att överleva i det moderna skogslandskapet. Exempelvis skirmossa, västlig njurlav, tallticka och tretåig hackspett.

På höjderna i naturreservatet växer mest tall. Gran förekommer framför allt i lägre terräng. Det växer även asp, björk, klibbal, rönn, hassel och ek i området, men i betydligt mindre omfattning.

Två mindre vattendrag korsar naturreservatet i nord-sydlig riktning. Delar av marken är kalkpåverkad. I naturreservatet ingår även mindre områden med våtmarker och sumpskog.

Kontakt

Jan Mogol

Pressansvarig

Telefon 010-2244552