Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Så kan vi bevara biologisk mångfald i odlingslandskapet

Larv av fjärilen sexfläckig bastardsvärmare (på jungfrulin).

Larv av fjärilen sexfläckig bastardsvärmare (på jungfrulin). Arten är beroende av blomrika marker, till exempel naturbetesmarker och slåtterängar. Foto: Lars Johansson

Odlingslandskapets biologiska mångfald är hotad och ungefär hälften av alla rödlistade arter i Sverige är knutna till det brukade landskapet. I en ny plan har vi ringat in ett 20-tal åtgärder som behöver genomföras framöver för att bevara och förstärka den biologiska mångfalden.

Åtgärderna ska leda till att skapa fler livsmiljöer för växter och djur i slättbygderna. De ska också underlätta för fortsatt djurhållning i områden där det finns betesmarker med höga biologiska värden.

Några exempel på åtgärder är:

  • Förstärkt rådgivning och kompetensutveckling om biologisk mångfald och ekosystemtjänster i slättbygd
  • Höjda ersättningar för skötsel och restaurering av betesmarker och slåtterängar inom landsbygdsprogrammet
  • Utvecklad kunskap och kompetens om andra sätt att sköta betesmarker och slåtterängar än de nuvarande metoderna

Planen har tagits fram av Jordbruksverket, Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet och Länsstyrelserna på uppdrag av Miljömålsrådet.

I Västra Götalands län finns ett stort behov av restaurering av naturbetesmarker och slåtterängar. Därför har Länsstyrelsen en pågående satsning på rådgivning kring dessa typer av marker.

Läs mer i Jordbruksverkets pressmeddelandelänk till annan webbplats

Läs rapporten Plan för odlingslandskapets biologiska mångfaldlänk till annan webbplats

Kontakt