Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Naturreservatet Björshuvudet på Tjörn är nu beslutat

Länsstyrelsen har idag beslutat bilda naturreservatet Björshuvudet. Det kustnära reservatet ligger intill Stigfjorden på nordvästra delen av Tjörn.

Naturreservatet är 443 hektar stort. Området består av en mosaik av olika naturtyper, bland annat lövskogar, betesmarker, strandängar och rikkärr. Det finns gott om sällsynta arter i den varierande naturen. En strandäng intill havet är exempelvis länets bästa lokal för den starkt hotade arten kustgentiana.

Området är ett välbesökt utflyktsmål framför allt sommartid. Intill havet finns stränder och badklippor och på höjderna picknickplatser med havsutsikt. Runt om i reservatet finns småvägar och strövstigar. Bland besökarna finns exempelvis barnfamiljer, vardagsflanörer, botaniskt intresserade och fågelskådare.

Reservatet bildas för att bevara och sköta det kustnära natur- och kulturlandskapet, och för att värna om biologisk mångfald i de olika naturtyperna och områdets betydelse för friluftslivet.

Reservatsbildningen har nu slutförts efter en lång remissrunda på nästan ett år. Remissen har föregåtts av diskussioner och möten under ett par års tid med berörda markägare, myndigheter, föreningar och organisationer. Länsstyrelsen har gått igenom alla de synpunkter som skickades in under remisstiden. Utifrån dessa har sedan vissa justeringar gjorts i beslut, föreskrifter, gränser och skötselplan.

Kontakt

Jan Mogol

Pressansvarig

Telefon 010-2244552