Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen överklagar dom gällande Västlänken projekt Olskroken Planskildhet

Idag blev det klart att Länsstyrelsen överklagar mark- och miljödomstolens dom som tillåter Trafikverket att fortsätta sina arbeten i projekt Olskroken Planskildhet.

Turerna har varit många kring Trafikverkets arbete med nya spår och broar i Olskroken. Arbetet är en del i anläggningen av Västlänken, en järnvägstunnel som ska gå under centrala Göteborg.

I november förbjöd Länsstyrelsen Trafikverket att fortsätta med vissa arbeten de påbörjat. Orsaken var att det tillstånd Trafikverket fått av mark- och miljödomstolen är giltigt och får tas i anspråk först när den nya detaljplanen har börjat gälla, vilket inte var fallet.

Trafikverket överklagade och mark- och miljödomstolen gick då på Trafikverkets linje och meddelade den 18 januari att de upphävde Länsstyrelsens beslut. Nu står det klart att Länsstyrelsen överklagar mark- och miljödomstolens beslut till nästa instans, som är mark- och miljööverdomstolen.

- Vi har valt att överklaga då vi anser att mark- och miljödomstolen i sina domskäl inte tydligt motiverat sakfrågan. Länsstyrelsen önskar att mark- och miljööverdomstolen som är praxisbildande instans tar upp frågan till prövning och svarar på om det verkligen är tillåtet att utföra arbeten som omfattas av tillståndet innan detaljplanen vunnit laga kraft, säger Claire Melin, rättschef på Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Länsstyrelsen roll

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet och har som uppgift att kontrollera att miljötillståndet och miljölagstiftningen följs. Vi är tillsynsmyndighet för vattenfrågor, skydd av natur, buller och vibrationer. Länsstyrelsen ska granska hur Trafikverket följer sitt tillstånd och hur de mäter och kontrollerar sin påverkan på miljön och människors hälsa.

Tillsynen av projektet hanteras både av Länsstyrelsen och av Miljöförvaltningen i Göteborgs stad. Miljöförvaltningen är tillsynsmyndighet för saneringar, luftkvalitet och transportfrågor.

Läs mer om Länsstyrelsens roll som tillsynsmyndighet.länk till annan webbplats

Kontakt