Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Årets fördelning för värdefull natur klar

Budgeten för 2019 innebär nästan en halvering av anslagen för skydd av och åtgärder för värdefull natur jämfört med föregående år. Neddragningarna rör exempelvis skötsel i skyddade områden, underhåll av anläggningar för friluftsliv och lokala naturvårdsprojekt. Inga nya medel avsätts till restaurering av våtmarker eller till satsningen på naturnära jobb. Naturvårdsverket har nu beslutat om medel till länsstyrelserna.

−Vissa satsningar upphör och inom andra delar sänks ambitionerna.

För närvarande finns det till exempel betydligt mindre medel till att ersätta markägare vid skydd av värdefull natur och mycket av årets medel är uppbundna i redan tecknade avtal, säger Claes Svedlindh, chef för naturavdelningen på Naturvårdsverket.

Regionala konsekvenser för skydd och skötsel av värdefull natur 2019

Naturvårdsverket fördelar nu medel till de 21 länsstyrelserna. Bidragen minskar vilket innebär att konsekvenserna framförallt uppstår i det regionala arbetet.

−Nya lokala och kommunala projekt inom lokala naturvårdssatsningen (LONA) kommer inte att beviljas bidragsmedel, utan medel fördelas bara till pågående fleråriga projekt. Bidragen till nya projekt för restaurering och återskapande av våtmarker upphör och verksamheten med skötselinsatser som genomförs av långtidsarbetslösa och nyanlända i värdefull natur, så kallade naturnära jobb, genomförs inte, säger Claes Svedlindh.

Det finns även mindre utrymme för insatser för att öka människors tillgänglighet till skyddade områden och för underhåll av anläggningar för tillgänglighet, såsom vandringsleder och informationsskyltar. Underhåll av byggnader och fasta anläggningar i skyddade områden begränsas till de mest akuta utifrån till exempel säkerhetsrisker. Vidare sker finansiering av länsstyrelsernas arbete med bekämpning av främmande invasiva arter i mycket begränsad omfattning.

−Vi har nu en regering som håller på att forma sin inriktning och vi ser i januariöverenskommelsen skrivningar som indikerar tillskott på medel. Men just nu har vi den beslutade budgeten att förhålla oss till, säger Claes Svedlindh.

Stora delar av anslagen för skydd av och åtgärder för värdefull natur går till naturum, friluftsliv, grön infrastruktur, statliga ledsystemet i fjällen, åtgärder för hotade arter, skötsel av nationalparker och naturreservat och att ersätta markägare vid nya naturreservat. Medlen används till stor del för konkreta insatser som ger sysselsättning runt om i hela landet. 2017 skapade anslagen närmare 1 300 jobb.

Mer information

Anslag skydd värdefull naturlänk till annan webbplats

Anslag åtgärder värdefull naturlänk till annan webbplats

Fakta

Idag finns ungefär 5 000 naturreservat och 30 nationalparker i Sverige. Anslaget för skydd av värdefull natur är 2019 på 678 miljoner kronor (en minskning med 52 procent från 2018) och anslaget för åtgärder för värdefull natur är 2019 på 647,5 miljoner kronor (en minskning med 48 procent från 2018).

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götalands län

Sven Swedberg (avdelningschef)
010-22 44 712
0701-80 50 79
sven.swedberg@lansstyrelsen.se

Jörel Holmberg (skötsel)
010-224 51 69
jorel.holmberg@lansstyrelsen.se

Johan Jannert (naturskydd)
010-224 51 73
johan.jannert@lansstyrelsen.se

Johan V Larsson (rovdjur)
010-224 53 99
johan.v.larsson@lansstyrelsen.se

Naturvårdsverket

Claes Svedlindh, chef naturavdelningen på Naturvårdsverket
010-698 14 99
claes.svedlindh@naturvardsverket.se

Anneli Nivrén, presschef
010-698 13 00
070-206 37 27
anneli.nivren@naturvardsverket.se

Kontakt