Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen förbjuder arbeten i Olskrokens planskildhet
Trafikverket måste vänta på att ny detaljplan gäller 

Länsstyrelsen har förbjudit Trafikverket att fortsätta vissa arbeten som de har påbörjat i det projekt som kallas Olskrokens planskildhet. Orsaken är att det tillstånd Trafikverket fått av mark- och miljööverdomstolen är giltigt först när den nya detaljplanen har börjat gälla. 

Trafikverket har tillstånd för att bygga nya spår och broar i Olskroken. Projektet kallas Olskroken planskildhet och handlar om att tågen ska kunna passera i olika nivåer för att fler tåg ska kunna komma fram och störningarna av trafiken ska bli mindre.

Mark- och miljödomstolen har gett tillstånd för Olskroken planskildhet och Mark- och miljööverdomstolen har sedan sagt att Trafikverket får börja, men inte innan den nya detaljplanen har vunnit laga kraft. Detaljplanen har antagits av kommunen, men är överklagad till mark- och miljödomstolen. Tillståndet för projekt Olskroken planskildhet kan därmed inte tas i anspråk ännu.

Länsstyrelsen ska som tillsynsmyndighet enligt miljöbalken kontrollera att Trafikverket följer sitt tillstånd. Trafikverket har börjat med till exempel grundläggningen av de nya broarna, vilket de alltså inte får. Länsstyrelsen förbjuder därför nu Trafikverket att fortsätta arbetet. Förbudet omfattar grundläggning, schaktning och betongarbeten för den nya järnvägsanläggningen.

Trafikverket har getts möjlighet att frivilligt avbryta arbetena men avböjt. Syftet med Länsstyrelsens förbud är att säkerställa att Trafikverket följer det tillstånd som mark- och miljödomstolen har meddelat.

Bakgrund

Tillsynen av projektet hanteras både av Länsstyrelsen och av Miljöförvaltningen i Göteborgs stad.

Länsstyrelsens uppgift som tillsynsmyndighet är att kontrollera att miljötillståndet och miljölagstiftningen följs. Vi är tillsynsmyndighet för vattenfrågor, skydd av natur, buller och vibrationer. Länsstyrelsen ska granska hur Trafikverket följer sitt tillstånd och hur de mäter och kontrollerar sin påverkan på miljön och människors hälsa.

Miljöförvaltningen är tillsynsmyndighet för saneringar, luftkvalitet och transportfrågor.

 

Kontakt

Ulrika Samuelsson

Miljöskyddsavdelningen

Mobiltelefon 0736-60 54 66

Sandra Brantebäck

Vattendirektör