Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Koll på länet – tillsyn för det hållbara samhället

Foto: Camilla Zilo, yrke, man

Fem områden får lite extra fokus under tillsynsveckan 15-19 oktober. Foto: Camilla Zilo

Torka, djurskydd, fosforläckage och strandskydd. Det är några av de områden vi kommer att titta lite närmare på under årets Tillsynsvecka, 15–19 oktober.

Årets fokusområden är:

Vilthägn för att jaktträna hundar

Inhägnade vildsvin för träning av jakthundar är en ny djurhållningsform. Det är viktigt att jaktträningen sker med ett gott djurskydd för såväl hund som vildsvin. Vi kontrollerar allt från stängsel, foderplatser, skydd för djuren och hur jaktträningen sköts. Kort sagt, att verksamheterna lever upp till vad de lovar.
Kontakt: Lars-Henrik Henriksson, djurskyddskontrollant, 010-224 53 52, lars-henrik.henriksson@lansstyrelsen.se

Hur klarade bönderna sommarens torka?

Sommarens torka var en utmaning för många jordbrukare. För att öka vår beredskap inför vattenbrist behöver vi mer kunskap om hur vattenuttaget från länets sjöar och vattendrag sett ut under sommaren. Hur har det fungerat? Har begränsningarna i tillstånden påverkat verksamheterna? Stötte de på några problem?
Kontakt: Mats Rydgård, vattenvårdshandläggare: 010-224 52 04, mats.rydgard@lansstyrelsen.se

Lever jordbruken upp till villkoren?

Övergödning är ett stort miljöproblem. Fosfor används som växtnäring i nästan all odling och det finns risk att fosfor läcker ut i närliggande vattendrag. Stora jordbruk med djurhållning kräver tillstånd, och ett villkor är ofta att jordbruken ska anlägga skyddszoner för att förhindra att gödningsmedel rinner ut i vattendrag. Hur fungerar det i Västra Götaland? Lever jordbruken upp till kraven?
Kontakt: Stig Karlsson, länsmiljöingenjör: 010-224 51 56, stig.karlsson@lansstyrelsen.se

Hur fungerar strandskyddstillsynen i länets kommuner?

Tillsynen motsvarar inte behovet. Det var den slutsats som Länsstyrelsen drog förra gången en sådan här kontroll gjordes. I 46 procent av kommunerna hade inte ett enda tillsynsbeslut tagits på tre år. Det är nu fem år sedan. Hur har tillsynen fungerat sedan dess? Behöver kommunerna ytterligare stöd?
Kontakt: Jessica Lundqvist, naturvårdshandläggare 010-224 54 80, jessica.v.lundqvist@lansstyrelsen.se

Bevaras kulturmiljön i skogen?

Fossila åkrar, gravar, kolningsgropar och boplatser. I våra skogar finns fornlämningar som ställer särskilda krav på skogsbruket. Länsstyrelsen får varje år in 500–700 ärenden om skogsbruksåtgärder som berör fornlämningar.  Hur hanterar skogsbruket de krav som ställs?
Kontakt: Lisa Ragnarsson, antikvarie 010-224 51 07, lisa.ragnarsson@lansstyrelsen.se

Fakta

Länsstyrelsen bedriver tillsyn för att se till att lagar och förordningar följs. Det är i grunden en demokratifråga. Medborgarna ska kunna vara förvissade om att deras intressen tas tillvara. Likaså ska tillsynen säkerställa lika behandling inför lagen samt säkerställa konkurrens på lika villkor.

På Länsstyrelsen i Västra Götalands län jobbar nästan 200 personer med tillsyn inom ett 30-tal olika områden. Vi samarbetar även med Polisen, länets kommuner, tullen, länsstyrelser i andra län med flera.

Tillsynsveckan syftar till att öka kunskapen om Länsstyrelsens viktiga roll som tillsyns- och kontrollmyndighet. Det är också ett tillfälle för Länsstyrelsens olika enheter att utveckla tillsynsmetoder och ta reda på mer om vissa tillsynsområden som vi har sämre kännedom om.

Kontakt

Kristina Höök Patriksson
Projektledare Tillsynsveckan
Telefon: 010-224 51 63
E-post till Kristina Höök Patriksson

Maria Adervall
Pressansvarig
Telefon: 010-224 43 47
E-post till Maria Adervall

Kontakt