Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Rekommendationer för hantering av översvämning till följd av skyfall

Illustration av översvämmad stadsmiljö.

Illustration: Emma Franzén

Länsstyrelserna i Stockholm och Västra Götaland har tagit fram rekommendationer på hur risken för översvämning till följd av skyfall kan hanteras i planeringen av ny bebyggelse. Stödet riktar sig till samhällsplanerare i kommun och andra planerande myndigheter.

Konsekvenser vid översvämning till följd av skyfall kan orsaka stora problem, till exempel skador på byggnader. Dessutom är skyfall något som kan förväntas inträffa oftare i framtiden med anledning av ett förändrat klimat. Ny bebyggelse behöver därför lokaliseras, placeras och utformas så att den är lämplig med hänsyn till översvämningsrisken.

Länsstyrelserna i Stockholm och Västra Götaland har uppmärksammat att det finns en efterfrågan av vägledning kring hur man ska tänka gällande risker för skyfallsöversvämning när man planerar och bygger nytt. Därför har de båda länsstyrelserna tagit fram ett förslag på rekommendationer som handlar både om hur kommunerna bör ta sig an frågan på en övergripande nivå samt hur den behöver hanteras konkret i enskilda detaljplaner.

– Översvämningar som kan ske efter skyfall kan vara svåra att förutsäga och kan orsaka stora skador på både bebyggelse och miljö. Genom att vara förutseende i det tidiga planeringsskedet går vissa risker att mildra, och ibland helt att undvika. Det handlar om att tänka helhetsplanering där topografi, dagvattensystem och exploateringsgrad ingår. Vi hoppas att dessa rekommendationer och vägledning kan vara en hjälp på vägen i detta arbete, säger Karin von Sydow, översiktsplanerare vid Länsstyrelsen Stockholm.

Länsstyrelsernas rekommendation sammanfattas i fyra punkter:

  • Ny bebyggelse planeras så att den inte tar skada eller orsakar skada vid en översvämning från minst ett 100-årsregn. (Regnvolymen för ett så kallat 100-årsregn varierar på regnets varaktighet. SMHI definierar skyfall som ett regn om minst 50 mm/timme eller 1 mm/minut.)
  • Risken för översvämning från ett 100-årsregn bedöms i detaljplanen och eventuella skyddsåtgärder ska säkerställs.
  • Samhällsviktig verksamhet ges en högre säkerhetsnivå och planeras så att funktionen kan upprätthållas vid en översvämning.
  • Framkomligheten till och från planområdet bedöms och ska vid behov säkerställas.

Rekommendationerna gäller hantering av översvämning till följd av skyfall vid ny bebyggelse och dess påverkan på omkringliggande mark. De ska ses som ett komplement till råden kring översvämning från hav, sjöar och vattendrag som länsstyrelserna i Stockholm och Västra Götalands län tidigare har tagit fram.

Faktablad – Rekommendationer för hantering av översvämning till följd av skyfall – stöd i fysisk planering

Kontakt