Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Remissvar från Länsstyrelsen om vallokaler

Nytt beslut i Härryda efter Länsstyrelsens remissvar: Pridevimplar och bokbord i anslutning till förtidsröstningslokal i bibliotek inte politisk propaganda.

Valnämnden i Härryda kommun och Länsstyrelsen har under lördagen haft förnyade kontakter kring frågan om vimplar och bokbord i anslutning till lokal för förtidsröstning.

Nämnden har kommit fram till att de vimplar och det bokbord med Pridetema som det handlar om, inte är att betrakta som politisk propaganda.

- Från Länsstyrelsens sida har vi dels svarat på en remiss från valnämnden i Härryda, dels har vi tagit fram ytterligare information till kommunernas valnämnder i länet kring vad vallagen säger om hur röstningslokaler ska utformas, säger Anna Blomberg, Länsstyrelsens valansvariga.

- Det viktigaste är att röstningslokaler ska vara anpassade för ändamålet och vara utformade på ett sätt som garanterar möjligheten att genomföra valet på ett korrekt sätt, fortsätter Anna Blomberg. Det innebär bland annat att otillbörlig påverkan i form av politiska eller religiösa budskap inte får förekomma i eller i omedelbar närhet av röstningslokalen.

- När det gäller förekomsten av olika symboler ska deras lämplighet bedömas utifrån i vilket sammanhang de används, säger Anna Blomberg.

Här är frågan om vimplar och bokbord i biblioteket i Härryda gör lokalen olämplig som röstningslokal och huruvida de ska bedömas som sådan propaganda som inte är tillåten enligt vallagen.

Prideflaggan har i olika sammanhang kommit att användas i politiskt syfte, vilket inte minst framgår av de händelser som föranlett Valnämndens ordförandes beslut och Valnämndens omprövning.

Detta saknar, såsom Länsstyrelsen bedömer det, betydelse i den aktuella frågan. Vimplar och bokbord ska bedömas utifrån om den aktör som står bakom dem vill utsätta väljaren som besöker förtidsröstningslokalen för politisk påverkan. Prideflaggan är en symbol för HBTQ-rörelsen och vimplar och bokbord sattes upp i samband med Prideveckan. Det är Länsstyrelsens uppfattning att det var med beaktande av dessa faktorer Valnämnden skulle pröva huruvida lokalen är lämplig att använda för förtidsröstning och om vimplar och bokbord innebär otillåten propaganda.

Länsstyrelsens uppdrag

Som regional valmyndighet ger Länsstyrelsen vägledning, stöd och utbildning om vad vallagen säger till kommunernas valnämnder. Det är sedan upp till kommunens valnämnd att besluta om vilka lokaler som är lämpliga och hur de ska anpassas för att fungera enligt lagen. Det är också kommunens valnämnd som bedömer vilka skyltar, symboler etc. som kan finnas i vallokalen och hur stort avstånd utanför vallokalen som ska hållas fritt från sådant som kan tolkas som politisk påverkan.

Länsstyrelsen har svarat på remissen från valnämnden i Härryda utifrån sin utbildande roll.

Vad säger vallagen om röstningslokaler

En röstningslokal ska vara tydligt avgränsad och även i övrigt lämpad för ändamålet så att väljare inte hindras eller störs under röstningen. Den ska inte ha anknytning till en viss politisk sammanslutning och den bör inte ha sådan anknytning till en viss religiös sammanslutning eller till ett visst företag som kan påverka väljaren i samband med röstningen. Vidare får det, enligt 8 kap. 3 § vallagen, på ett röstmottagningsställe eller i ett utrymme intill detta inte förekomma propaganda eller annat som syftar till att påverka eller hindra väljarna i deras val.

Presskontakt

Anna Blomberg
Valansvarig
070-180 54 77

Annika Braide
Pressansvarig
073-667 51 88

Kontakt