Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Brandbekämpning vid skörd

Att lantbrukarna har vatten i beredskap för att bekämpa bränder vid skörd är mycket viktigt nu när det råder hög brandrisk. Det handlar om 5-15 m3 vatten i tunnor eller andra kärl som tas med från fält till fält som beredskap för eventuell brandbekämpning.

Det är inte lämpligt att ta detta vatten från vattendrag (med undantag för Göta älv) eftersom det kan skada djur och växter i rådande torka.

När det gäller sjöar har lantbrukaren möjlighet att ta vatten till brandbekämpning, med stöd av 2 kap. 10 §, lag med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet. Den lagen säger att, i en situation med allvarlig torka, kan man ta vatten om det är absolut nödvändigt för samhällets behov, även om någon annan har rätt till det vattnet. Effektiv hantering av brandrisken vid skörd i den torka som råder bedöms vara ett sådant behov. Om den som har rätt till vattnet lider skada har den rätt till skälig ersättning, vilket i så fall ska prövas av domstol.

Tänk på att:

  • Ta i första hand vattnet ur Vänern, Vättern, Göta älv eller havet
  • Välj annars en så stor sjö som möjligt, som inte är kommunal dricksvattentäkt (om inte kommunen särskilt godkänner att du tar vatten)
  • Du bör upplysa den som har rådighet över vattnet att du gör uttag av vatten så att denne är medveten om detta.

Du kan också fråga din kommun om de har möjlighet att bistå med vatten.

Kontakt