Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Torkan - Vad får du göra och ändå få stöd

Den långvariga torkan påverkar skörden. Foto: Magnus Åhman

Torkan har ställt till det och det kommer nya dispenser och undantag för att lösa läget. Det är därför viktigt att regelbundet hålla sig uppdaterad på den senaste informationen.

Detta gäller för tillfället:


Jordbruksverket har tagit följande beslut om nationell dispens pga torkan:

 • Godkänt att skörda på trädor och ekologiska fokusarealer utanför kompensationsområden oavsett tidpunkt
 • Tillåtet att bryta dåligt etablerad vallinsådd och mellangröda för att så ny gröda 15 juni - 31 oktober
 • Att efter dispens sökts hos Jordbruksverket använda icke ekologiskt foder till ekologiska djur
 • Att efter dispens sökts hos jordbruksverket stalla in nötkreatur, får och getter. Gäller ej ekologisk produktion.
 • Inget krav på att anmäla sig som foderföretagare om man säljer 10 ton foder eller mindre

För miljöersättning och kompensationsstöd kommer Länsstyrelsen sätta ned skötselfel som beror på torkan till 0 kr. För vissa skötselfel krävs det en dispensansökan. Följande avvikelser bedömer Länsstyrelsen att de beror på torkan och därför kommer avdraget sättas ned i samband med beslut:

 • Fånggrödan till minskat kväveläckage har inte etablerat sig pga torkan men du ska visa att fånggrödan har såtts tex genom att visa faktura på utsädet vid en kontroll
 • Skörda/beta spannmålsskiften med fånggröda i stödet för minskat kväveläckage torkan men du ska visa att fånggrödan har såtts tex genom att visa faktura på utsädet vid en kontroll
 • Skörda skyddszoner, EFA-trädor, obrukade fältkanter samt övriga trädor inom kompensationsområdet
 • Göra en grund jordbearbetning med tex tallriksharv eller kultivator för att så ny gröda för skörd av foder på skiften som sökts vårbearbetning och/eller fånggröda. Grödan får inte övergå till en huvudgröda nästa år
 • Gödsla skyddszoner. Lägg max 40 kilo lättillgängligt kväve/ha.

För stöden ekologisk produktion och kompensationsstöd är det tillåtet att skörda spannmål som ensilage efter full axgång

Om du har betesmarksstöd med särskild skötsel ska du kontakta landsbygdsavdelningen på 0771-67 00 00 för att få följande dispenser:

 • Stödutfodra på betesmark med särskilda värden
 • Sambeta vallar med betesmark som har särskilda värden
 • Ersätta slåtter med bete på slåtteräng som har särskilda värden

För betesmarker med särskild skötsel görs en bedömning om det finns värden som kan påverkas negativt av dessa åtgärder. Om marken även är Natura 2000-område, naturreservat, naturvårdsområde eller biotopskydd så krävs det dispens från både Förvaltningen för Naturavdelningen och Landsbygdsavdelningen.

Även om vi bedömer att skötselfelen i listan ovan inte ska ha avdrag kommer vi vid fältkontroll göra avvikelser för skötselfel i miljöersättningar och kompensationsstöd. Vid handläggningen av utbetalningen kommer de avvikelser som beror på torkan inte ge något avdrag trots att det finns avvikelser från kontrollen. Detta beror på att länsstyrelsen inte får ge dispenser vi får däremot sätta ned avdraget till 0 kr. I det bifogade följebrevet till kontrollresultatet framgår vilka avvikelser som inte kommer att påverka utbetalningen.


De kontroller som gjordes tidigt på säsongen gjordes innan dispenser och undantag hade kommit. Dessa kommer vi att uppdatera så att det blir samma bedömningar på alla kontroller.

Skötselfel som inte är beroende av torkan kommer fortfarande leda till avdrag. Ett vanligt fel är underkända vallgrödor. Om vallgrödan inte domineras av den insådda vallgrödan och det inte beror på torkan kommer den att klassas om till kod 49 (inte godkänd vallgröda i miljöstöden)

Vid tvärvillkorsavvikelser som beror på torkan kommer Länsstyrelsen sätta ned dem till 0 kr. Detta gäller för perioden 13 juni – 31 december. Länsstyrelsen kommer att göra individuell bedömning i varje fall om avvikelsen beror på torkan. . Även om det inte blir tvärvillkorsavvikelse så gäller fortfarande mijöbalken där kommunen är tillsynsmyndighet.

Följande exempel kan bero på torkan och då kommer avdraget sättas ned i samband med beslut:

 • Tillfällig överbeläggning i stallar pga slaktkö
 • Gödselspridning vid fel datum men det krävs ändå dispens från aktuell kommun
 • Överträdelse pga halm och grovfoderbrist
 • Grödan på höst- och vinterbevuxen mark har inte etablerat sig

Vid tvärvillkorskontroll kommer avvikelserna finnas med i kontrollresultatet och hanteras på samma sätt som för miljöersättningar och kompensationsstöd.

Har du frågor ring oss på 0771-67 00 00

Kontakt