Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Vi måste spara på vårt vatten

Länsstyrelsen har fattat beslut om att förbjuda uttag av vatten från länets små och medelstora vattendrag på grund av låga vattennivåer.

Många av länets sjöar och vattendrag har nu mycket låga vattennivåer och enligt Sveriges geologiska undersökning (SGU) visar även grundvattennivåerna i vissa magasin på en negativ trend. Samtidigt pekar SMHI:s flerdygnsprognos på att det torra och varma vädret består. Det finns alltså ingen tillförsel av vatten att vänta under den närmaste perioden.

Ett förbud innebär att det inte är tillåtet att pumpa upp vatten när vattentillgången är begränsad, eftersom det finns risk för skada på naturmiljön. Varje större vattenuttag kan orsaka skada. Likaså kan summan av många små uttag skada växt- och djurlivet i bäckar och åar. Den som bevattnar utan tillstånd eller i strid med lämnat tillstånd riskerar åtalsanmälan och kan fällas för brott mot miljöbalken. Bevattnare som har tillstånd för sin verksamhet från Mark- och miljödomstolen ska följa de av domstolen fastställda villkoren.

När det gäller vatten från kommunalt ledningsnät är det respektive kommun som bestämmer vad som gäller. Frågor om bevattning från kommunala vattentäkter hanteras av respektive kommun.

Länsstyrelsen arbetar för varaktigt hållbar vattenförsörjning och följer utvecklingen av vattennivåerna i länet.

Mer information om vattenläget

Kontakt

Jan Mogol

Pressansvarig

Telefon 010-2244552