Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nytt naturreservat förstärker naturvärdena i Göta och Nordre älvs dalgång

Foto: Helena Bager

Ormo naturområde i Kungälvs kommun består av en delad bäckravin mellan skogsklädda kullar och öppen hagmark. Här finns på en liten yta flera olika markslag som ger området en omväxlande karaktär. Nu blir Ormo skyddat som naturreservat genom beslut av Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Det nya området med sina 24 hektar ligger i direkt anslutning till det befintliga naturreservatet Göta och Nordre älvs dalgång och förstärker därmed natur- och upplevelsevärdena i hela den skyddade älvdalen.

Värdena i Ormo är framförallt knutna till friluftslivet och upplevelsevärdet. Kombinationen av ädellövskog, betesmark, rinnande vatten och utsikt över Nordre älv är mycket tilltalande. Det nya naturreservatets tätortsnära läge gör det till ett fint och lättillgängligt strövområde.

Naturvärdena i området är främst knutna till äldre ädellövträd och död ved av ädellöv. På våren kan man njuta av blåsippa och vårärt. Har man tur kan man få se forsärlan flyga tätt över vattnet. I bäcken leker havsöring, vilket också bidrar till att vattendraget är viktigt att skydda och bevara.

Kontakt

Anita Nilsson

Pressansvarig

Telefon 010-2244546