Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Billeberg/Sexdrega bergtäkt, Svenljunga kommun

Miljöprövningsdelegationen har gett Skanska Industrial Solutions AB tillstånd till fortsatt och utökad bergtäkt, hantering av entreprenadberg och avfallsverksamhet på fastigheten Billeberg 4:16 i Svenljunga kommun.

Miljöprövningsdelegationen har den 17 juni 2024 gett Skanska Industrial Solutions AB tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken till fortsatt och utökad bergtäkt, hantering av entreprenadberg och avfallsverksamhet på fastigheten Billeberg 4:16 i Svenljunga kommun.

Tillståndet gäller för följande. Brytning av berg med ett högsta årligt uttag på 400 000 ton, och under två enstaka år 800 000 ton per år. Totalt 12 000 000 ton under tillståndstiden. Hantering av 150 000 ton entreprenadberg per år. Återvinning av 150 000 ton asfalt, betong, tegel och jord, sand, sten samt stubbar, park- och trädgårdsavfall per år. Återvinningen av biologiskt nedbrytbart avfall (20 02 01) får inte överstiga 18 000 ton per år. Högst 150 000 ton avfall får lagras vid ett och samma tillfälle. Återvinning av 50 000 kubikmeter jord, sand och sten i anläggningsändamål för efterbehandlingssyfte. Tillståndet gäller till och med den 30 juni 2054.

Verksamheten omfattas av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (Sevesolagen).

Handlingarna finns tillgängliga hos Länsstyrelsen Västra Götaland och hos kommunkansliet eller motsvarande i Svenljunga kommun. Det går också att kontakta Länsstyrelsen Västra Götaland, e-post vastragotaland@lansstyrelsen.se, telefon 010-224 40 00 .

Överklagan

Beslutet kan överklagas till mark- och miljödomstolen. Överklagandet ska ha kommit in senast den 22 juli 2024.

Överklagan kan skickas in via

Ange diarienummer 42182-2023

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss