Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Vindkraftsparken Poseidon i Västerhavet

KonTiki Vind AB har till regeringen lämnat in en ansökan om tillstånd till uppförande och drift av en vindpark, Poseidon i Södra Skagerrak och norra Kattegatt inom Sveriges ekonomiska zon enligt lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon.

Ansökan omfattar uppförande och drift av upp till 94 vindkraftverk med en maximal totalhöjd på varje vindkraftverk om 340 meter över vattennivån. Vindkraftverken är tänkt att placeras i ett område som sträcker sig ca 25 till 40 km utanför kusten, från Göteborgs kommun i söder och Orust kommun i norr, se bilaga A i ansökan. KonTiki Vind AB yrkar på en driftstid om 45 år. Ansökan avser även tillhörande transformatorstationer och sammanhängande anläggningar. Till ansökan hör en miljökonsekvensbeskrivning.

Länsstyrelsen i Västra Götaland har genom regeringsbeslut fått i uppdrag att bereda ärendet. När beredningen av ärendet är avslutad och ärendet är klart för avgörande ska länsstyrelsen återlämna ärendet till regeringen med ett förslag till beslut.

Verksamheten omfattas av kraven på specifik miljöbedömning enligt 6 kap. miljöbalken. Samråd med annat land ska ske enligt 6 kap miljöbalken. Naturvårdsverket ansvarar för att sådant samråd sker.

Ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen finns publicerade hos Länstyrelsen i Västra Götaland:

Ansökan, miljökonsekvensbeskrivning, teknisk beskrivning, karta över området och kompletteringshandlingen på sidan Havsbaserad vindkraft

Samtliga handlingar i ärendet finns tillgängliga länsstyrelsens kontor i Göteborg och Vänersborg, e-post vastragotaland@lansstyrelsen.se, telefon 010-224 40 00.

Synpunkter

Synpunkter på ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen ska lämnas skriftligen till Länsstyrelsen i Västra Götaland senast den 31 oktober 2023.

Synpunkter kan skickas in via

Ange diarienummer 500-8022-2023.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss