Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Älvängens avloppsreningsverk, Ale kommun

Miljöprövningsdelegationen har den 4 september 2023 ändrat villkor 3a i tillståndet givet den 10 juni 2010 (ärende 551-68118-2008) till Älvängens avloppsreningsverk, enligt beslutet om slutliga villkor den 26 februari 2014 (ärende 551-18156-2012) med ändring den 10 september 2020 (ärende 551-44252-2019).

Ändringen innebär att tidpunkten då kvävereduktion senast ska vara införd i reningsprocessen senareläggs från den 1 januari 2025 till den 1 januari 2026.

Beslutet finns tillgängligt på Länsstyrelsen Västra Götaland, e-post vastragotaland@lansstyrelsen.se, telefon 010-224 40 00, samt på kommunkansliet eller motsvarande i Ale kommun.

Överklagan

Beslutet går att överklaga till mark- och miljödomstolen. Överklagandet ska lämnas skriftligen till Miljöprövningsdelegationen senast den 9 oktober 2023.

Det kan skickas in via

Ange diarienummer 551-7802-2023.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss