Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ardagh Glass Limmared AB, Tranemo kommun

Ardagh Glass Limmared AB ansöker hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Västra Götalands län om ändringstillstånd enligt miljöbalken för anläggande och drift av en anläggning för vätgasproduktion, vid bolagets befintliga verksamhet på fastigheten Limmared 12:1 i Tranemo kommun.

Verksamheten omfattas av kraven på specifik miljöbedömning enligt 6 kap. miljöbalken. Verksamheten omfattas också av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (Sevesolagen). En miljökonsekvensbeskrivning har lämnats in.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga på kommunkansliet i Tranemo kommun samt på Länsstyrelsen Västra Götaland, e-post vastragotaland@lansstyrelsen.se, telefon 010-224 40 00.

Synpunkter

Synpunkter på ansökan ska lämnas skriftligen till Miljöprövningsdelegationen senast den 3 april 2023.

Synpunkter kan skickas in via

Ange diarienummer 551-45874-2022.

Kontakt