Risk för vattenbrist i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Vänerhamn AB, Trollhättans kommun

Miljöprövningsdelegationen har den 1 juni 2022 gett ändringstillstånd enligt 16 kap. 2 a § miljöbalken för verksamheten enligt tillståndet givet den 9 juli 2010 (ärende 551-67990-2008) till hamnverksamhet på del av fastigheten Stallbacka 4:5 (tidigare Stallbacka 4:1) i Trollhättans kommun.

Ändringstillståndet innebär att godsslaget schaktmassor tillåts. Två nya villkor avseende skyddsåtgärder för att förhindra spill till Göta älv samt tillfällig lagring av inerta schaktmassor har tillkommit.

Beslutet finns tillgängligt på Länsstyrelsen Västra Götaland, e-post vastragotaland@lansstyrelsen.se, telefon 010-224 40 00
och på kommunkansliet eller motsvarande i Trollhättans kommun.

Överklagan

Beslutet går att överklaga till mark- och miljödomstolen. Överklagandet ska ha kommit in till Miljöprövningsdelegationen senast den 6 juli 2022.

Det skickas med

Ange ärendebeteckningen 551-5363-2022.

Kontakt