Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Paroc AB, Götene kommun

Paroc AB ansöker om tillstånd till befintlig och utökad verksamhet på fastigheter i Götene kommun. Ansökan omfattar tillverkning av mineralull.

Paroc AB ansöker hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Västra Götalands län om tillstånd enligt miljöbalken till befintlig och utökad verksamhet på fastigheterna Hönsäter 5:12, 5:95, 5:107 och 5:4 i Götene kommun. Ansökan omfattar tillverkning av mineralull.

Verksamheten omfattas av kraven på specifik miljöbedömning enligt 6 kap. miljöbalken. Verksamheten omfattas även av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (Sevesolagen). En miljökonsekvensbeskrivning har lämnats in.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga på Länsstyrelsen Västra Götaland, e-post vastragotaland@lansstyrelsen.se, telefon 010-224 40 00.

Synpunkter

Synpunkter på ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen ska lämnas skriftligen till Miljöprövningsdelegationen senast den 23 maj 2022.

Synpunkter kan skickas in via

Ange diarienummer 551-46324-2021.

Kontakt