Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Vikans kross, Göteborg

Skanska Industrial Solutions AB ansöker hos Miljöprövningsdelegationen om ändringstillstånd för utökad betongproduktion på fastigheterna Arendal 12:99 och 12:117 samt Biskopsgården 830:822 (Vikans kross) i Göteborgs kommun

Ansökan omfattar en utökad årlig produktion från 60 000 till 100 000 m3 betong i befintlig betongfabrik.

Verksamheten omfattas av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor på den lägre kravnivån.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga på kommunkansliet i Göteborgs kommun samt på Länsstyrelsen Västra Götaland (e-postadress vastragotaland@lansstyrelsen.se, telefonnummer 010-224 40 00).

Synpunkter

Synpunkter på ansökan ska lämnas skriftligen till Miljöprövningsdelegationen senast den 26 april 2021.

Synpunkter kan skickas in digitalt via Länsstyrelsens e-tjänst Komplettering eller yttrande i ärende, via e-post till vastragotaland@lansstyrelsen.se eller med post till Länsstyrelsen Västra Götaland, 403 40 Göteborg.

Ange diarienummer 551-1614-2021.

Kontakt