Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Gasum AB, Götene kommun

Gasum AB ansöker om tillstånd till biogasanläggning på fastigheten Götene 2:2 och Fullösa 3:11 i Götene kommun.

Gasum AB ansöker hos Miljöprövningsdelegationen om tillstånd till biogasanläggning på fastigheten Götene 2:2 och Fullösa 3:11 i Götene kommun. Ansökan omfattar nyetablering av biogasanläggning i Götene kommun för att ta emot och behandla 400 000 ton biologiskt nedbrytbart material per kalenderår för produktion av biogödsel och flytande biogas (LBG). En miljökonsekvensbeskrivning har tagits fram.

Verksamheten omfattas av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor på den lägre kravnivån.

Handlingarna i ärendet inklusive miljökonsekvensbeskrivningen finns tillgängliga på kommunkansliet i Götene kommun samt på Länsstyrelsen Västra Götaland (e-post vastragotaland@lansstyrelsen.se, telefon 010-224 40 00).

Synpunkter på ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen ska lämnas skriftligen till Miljöprövningsdelegationen senast den 8 mars 2021.

Synpunkter kan skickas in digitalt via Länsstyrelsens e-tjänst Komplettering eller yttrande i ärende. Synpunkter kan också skickas med e-post till vastragotaland@lansstyrelsen.se eller med post till Länsstyrelsen Västra Götaland, 403 40 Göteborg.

Ange diarienummer 551-50987-2020.

Kontakt