Publiceringsdatum: 16 juni 2020

Senast uppdaterad: tisdag 16 juni, 07.30

Säve Flygplatsdrift AB, Göteborgs kommun

Miljöprövningsdelegationen har den 10 juni 2020 gett Säve Flygplatsdrift AB tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken till flygplatsverksamhet, Säve flygplats, på fastigheten Åseby 1:5 i Göteborgs kommun.

Tillståndet gäller för 58 000 flygrörelser per kalenderår. Polis-, ambulans-, räddningstjänst-, beredskaps- och militärflyg, organtransporter och annan jämförbar flygverksamhet (samhällsnyttig flygtrafik) är undantagna vid beräkningen av antalet flygrörelser. Tillståndet omfattar även tvätt av flygfarkoster och drivmedelshantering.

Beslutet finns tillgängligt på kommunkansliet i Göteborgs kommun samt på Länsstyrelsen Västra Götaland (e-postadress vastragotaland@lansstyrelsen.se, telefonnummer 010-224 40 00).

Beslutet kan överklagas till mark- och miljödomstolen. Överklagandet ska ha kommit in till Miljöprövningsdelegationen senast den 15 juli 2020 och skickas med e-post till vastragotaland@lansstyrelsen.se eller med post till Länsstyrelsen Västra Götaland, 403 40 Göteborg.

Ange diarienummer 551-18917-2019.

Kontakt