Publiceringsdatum: 6 mars 2020

Kosan Gas Sverige AB, Göteborgs kommun

Kosan Gas Sverige AB ansöker hos Miljöprövningsdelegationen om tillstånd till hantering av flytande gas på fastigheten Rödjan 727:21 i Skarvikshamnen i Göteborgs kommun.

Ansökan omfattar hantering och lagring av Liquefied Petroleum Gas (”LPG”, det vill säga gasol) med en maximal lagringskapacitet om 833 m3 (nominell volym) kondenserad LPG vid ett och samma tillfälle och en årlig hantering av maximalt 100 000 ton LPG per år. En miljökonsekvensbeskrivning har tagits fram.

Verksamheten omfattas av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor på den högre kravnivån (den så kallade Sevesolagstiftningen).

Handlingarna i ärendet inklusive miljökonsekvensbeskrivningen finns tillgängliga på kommunkansliet i Göteborgs kommun samt på Länsstyrelsen i Västra Götalands län (e-postadress vastragotaland@lansstyrelsen.se, telefonnummer 010-224 40 00).

Synpunkter på ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen ska lämnas skriftligen till Miljöprövningsdelegationen senast den 6 april 2020. Synpunkter kan skickas in digitalt via Länsstyrelsens e-tjänst Komplettering eller yttrande på www.lansstyrelsen.se/vastragotaland.

Synpunkter kan också skickas med e-post till vastragotaland@lansstyrelsen.se eller med post Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 403 40 Göteborg.

Ange diarienummer 551-41689-2019.

Kontakt