Risk för vattenbrist i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kungörelser och delgivningar

Beslut som Länsstyrelsen fattar kan behöva delges till den som berörs. Om många är berörda av ärendet kan beslutet delges genom kungörelse.

Länsstyrelsen fattar många olika beslut som direkt eller indirekt berör länets invånare och företag. Vissa beslut måste delges den som berörs av ärendet.

Delgivning genom kungörelse

Om det är många som blir berörda kan delgivning ske genom så kallad kungörelsedelgivning. Det innebär att Länsstyrelsen meddelar att en handling finns tillgänglig en viss tid hos myndigheten. En beskrivning av handlingens huvudsakliga innehåll publiceras i post- och inrikes tidningar och ibland i ortstidningen.

Tidpunkten och formen för tillkännagivandet av dessa beslut och andra åtgärder har stor betydelse från informations- och rättssäkerhetssynpunkt.

Länsstyrelsen gör kungörelser i ärenden som exempelvis miljöskydd, naturvård, vattenvård, jakt och fiske samt allmänna val.

Delgivning efter ansökan av enskild

I vissa fall ska du som enskild person själv se till att delgivning sker. Det kan till exempel gälla om du är borgenär enligt konkurslagen, elleverantör enligt ellagen, hyresvärd enligt jordabalken eller vid delgivning av testamente enligt ärvdabalken. Du får då själv använda dig av vanlig delgivning eller stämningsmannadelgivning.

Du som ska se till att delgivning sker får vända dig till Länsstyrelsen för bistånd med delgivningen. Länsstyrelsen får använda vanlig delgivning, särskild delgivning med juridisk person, stämningsmannadelgivning och kungörelsedelgivning.

Ansökningsavgifter

Du betalar en ansökningsavgift på 500 kronor. Vid kungörelsedelgivning betalar du vid ansökningstillfället även 20 kronor för publicering av kungörelsen i "Post- och Inrikes Tidningar". Du ska därför betala 520 kronor till Länsstyrelsen vid kungörelsedelgivning.

Vid stämningsmannadelgivning tillkommer också en extra avgift. Den kan variera och Länsstyrelsen fakturerar dig i efterhand för detta.

Ansökningsavgiften betalas till bankgiro 5042-1254, ange avsändare (namn och adress) samt ert ärendenummer.

Aktuella kungörelser

 • Azelio AB, Uddevalla

  Azelio AB ansöker hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Västra Götalands län om tillstånd enligt miljöbalken till blästring och ytbehandling genom...
 • Arvidstorps avloppsreningsverk, Trollhättan kommun

  Trollhättan Energi AB ansöker hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Västra Götalands län om ändring av villkor 12 i tillståndet till Arvidstorps a...
 • Fröstorps Biogas AB, Herrljunga kommun

  Fröstorps Biogas AB ansöker hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Västra Götalands län om tillstånd enligt miljöbalken till biogasverksamhet på fa...
 • Gunnar Dafgård AB, Götene kommun

  Gunnar Dafgård AB ansöker hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Västra Götalands län om ändring av villkor 2a i tillståndet givet den 28 december ...
 • Vida Borgstena AB, Borås kommun

  Vida Borgstena AB ansöker om tillstånd till fortsatt och utökad verksamhet på fastighet i Borås kommun.
 • InnovaTeam AB, Herrljunga kommun

  Miljöprövningsdelegationen har den 12 september 2022 gett InnovaTeam AB tillstånd enligt miljöbalken till tillverkning av rengöringsmedel på fastigheten Vreta 1...
 • Paroc AB, Götene kommun

  Paroc AB har fått tillstånd att utföra markarbeten och anlägga transportvägar på två fastigheter i Götene kommun.
 • Bakels Sweden AB, Göteborgs kommun

  Miljöprövningsdelegationen har den 12 september 2022 gett Bakels Sweden AB tillstånd enligt miljöbalken till framställning av livsmedel, innefattande beredning ...
 • Mungseröds Vindpark, Tanums kommun

  Mungseröds Vindpark AB ansöker om tillstånd att uppföra och driva en gruppstation för vindkraft på fastighet i Tanums kommun.
 • Marenor AB, Kungshamn

  Marenor AB har fått tillstånd till livsmedelsproduktion på fastigheterna Gravane 3:41 och 23:3 i Sotenäs kommun.
 • Härryda Kross AB, Härryda kommun

  Härryda Kross AB ansöker hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Västra Götalands län om tillstånd enligt miljöbalken till bergtäkt på fastigheterna...
 • Härja bergtäkt i Tidaholms kommun

  Jan Lundblad AB ansöker hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Västra Götalands län om tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken till fortsatt och utökad...
 • Förslag till naturreservatet Härskogen i Lerums kommun och Härryda kommun

  Länsstyrelsen har tagit fram ett förslag till bildande av naturreservatet Härskogen i Lerums kommun och Härryda kommun.
 • Vänerhamn AB, Trollhättans kommun

  Miljöprövningsdelegationen har den 1 juni 2022 gett ändringstillstånd enligt 16 kap. 2 a § miljöbalken för verksamheten enligt tillståndet givet den 9 juli 2010...

Prenumerera via e-post

Vill du prenumerera på den här sidan och få uppdateringar via e-post? Välj Prenumerera, fyll i din e-postadress och tryck OK.

Vill du avsluta din prenumeration, välj Avsluta prenumeration, fyll i din e-postadress och tryck OK.

Hantera prenumeration

Kontakt