Kungörelser och delgivningar

Beslut som Länsstyrelsen fattar kan behöva delges till den som berörs. Om många är berörda av ärendet kan beslutet delges genom kungörelse.

Länsstyrelsen fattar många olika beslut som direkt eller indirekt berör länets invånare och företag. Vissa beslut måste delges den som berörs av ärendet.

Delgivning genom kungörelse

Om det är många som blir berörda kan delgivning ske genom så kallad kungörelsedelgivning. Det innebär att Länsstyrelsen meddelar att en handling finns tillgänglig en viss tid hos myndigheten. En beskrivning av handlingens huvudsakliga innehåll publiceras i post- och inrikes tidningar och ibland i ortstidningen.

Tidpunkten och formen för tillkännagivandet av dessa beslut och andra åtgärder har stor betydelse från informations- och rättssäkerhetssynpunkt.

Länsstyrelsen gör kungörelser i ärenden som exempelvis miljöskydd, naturvård, vattenvård, jakt och fiske samt allmänna val.

Delgivning efter ansökan av enskild

I vissa fall ska du som enskild person själv se till att delgivning sker. Det kan till exempel gälla om du är borgenär enligt konkurslagen, elleverantör enligt ellagen, hyresvärd enligt jordabalken eller vid delgivning av testamente enligt ärvdabalken. Du får då själv använda dig av vanlig delgivning eller stämningsmannadelgivning.

Du som ska se till att delgivning sker får vända dig till Länsstyrelsen för bistånd med delgivningen. Länsstyrelsen får använda vanlig delgivning, särskild delgivning med juridisk person, stämningsmannadelgivning och kungörelsedelgivning.

Ansökningsavgifter

Du betalar en ansökningsavgift på 500 kronor. Vid kungörelsedelgivning betalar du vid ansökningstillfället även 20 kronor för publicering av kungörelsen i "Post- och Inrikes Tidningar". Du ska därför betala 520 kronor till länsstyrelsen vid kungörelsedelgivning.

Vid stämningsmannadelgivning tillkommer också en extra avgift. Den kan variera och Länsstyrelsen fakturerar dig i efterhand för detta.

Aktuella kungörelser

 • Bullrande arbeten vid Olskrokens planskildhet

  Trafikverket ansöker hos Länsstyrelsen om att avvika från bullervillkor vid Olskrokens planskildhet under fem tillfällen, lördagar från kl 17 till söndagar kl 0...
 • Hamn- och depåverksamhet, Karl-Erik Benders AB, Uddevalla kommun

  Karl-Erik Benders AB ansöker hos Miljöprövningsdelegationen om tillstånd till hamn- och depåverksamhet på fastigheterna Kärra 1:35 och Herrestads-Hogen 1:9 i Ud...
 • Vadsbo Kyckling AB, Töreboda kommun

  Vadsbo Kyckling AB ansöker hos Miljöprövningsdelegationen om tillstånd till utökad djurhållning på fastigheten Hageby 1:8 i Töreboda kommun. Ansökan omfattar en...
 • Vadsbo Kyckling AB, Mariestads kommun

  Vadsbo Kyckling AB ansöker hos Miljöprövningsdelegationen om tillstånd till utökad djurhållning på fastigheterna Segerstad 2:28 och 2:29 i Mariestads kommun. An...
 • Tankclean Sweden AB, Göteborgs kommun

  Tankclean Sweden AB ansöker om ändringstillstånd för verksamheten på fastigheten Arendal 1:18 i Göteborgs kommun.
 • Biogasanläggning (Gasum AB), Götene kommun

  Miljöprövningsdelegationen har den 8 juli 2021 gett Gasum AB tillstånd enligt miljöbalken till en biogasanläggning med tillhörande uppgraderingsanläggning på fa...
 • HKScan Sweden AB, Skara kommun

  Miljöprövningsdelegationen har den 9 juli 2021 gett HKScan Sweden AB tillstånd enligt miljöbalken till livsmedelsproduktion på fastigheterna Oxen 24 respektive ...
 • Horntvetens Lantbruk, Färgelanda kommun

  Miljöprövningsdelegationen har den 7 juli 2021 gett Horntveten Lantbruk HB tillstånd enligt miljöbalken till befintlig och utökad grisproduktion på fastigheten ...
 • Naturreservatet Ekliden, Ale kommun

  Länsstyrelsen har den 7 juli 2021 beslutat att utöka naturreservatet Ekliden i Ale kommun och meddelat föreskrifter för naturreservatet. Beslutet är fattat med ...
 • Grustäkt Älmeryd 1:13, Tidaholms kommun

  Miljöprövningsdelegationen har den 1 juli 2021 gett Beiron Frejdh tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken till grustäkt på fastigheterna Älmeryd 1:13, Lilla Gällebe...
 • Massoptimering Väst AB, Göteborgs kommun

  Miljöprövningsdelegationen har den 2 juli 2021 avslagit Massoptimering Väst AB:s ansökan om tillstånd till deponi för inert avfall på fastigheten Vråssered 4:6,...
 • Preem AB, Lysekils kommum

  Miljöprövningsdelegationen har den 30 juni 2021 gett Preem AB dispens enligt 1 kap. 16 § industriutsläppsförordningen från begränsningsvärdet för utsläpp av sto...
 • Näverdraget deponi, Vänersborgs kommun

  NCC Industry AB har fått tillstånd till anläggande och drift av en deponi för inert avfall på fastigheterna Björred 2:1 och 2:8 samt Ramneberg 2:1 och S:1 i Vän...
 • VIDA Nössemark AB, Dals-Eds kommun

  VIDA Nössemark AB har inkommit med prövotidsredovisningar för trafikbuller (U2), utsläpp till vatten (U3) och utsläpp av kolmonoxid till luft (U4) samt förslag ...
 • Stadskvarns avloppsreningsverk, Skövde kommun

  Skövde kommun ansöker hos Miljöprövningsdelegationen om ändring av villkor i befintligt tillstånd för Stadskvarns avloppsreningsverk.

Prenumerera via e-post

Fyll i din e-postadress om du vill prenumerera på denna sidan och därmed få uppdateringar via e-post.

Hantera prenumeration

Kontakt