Aktuella varningsmeddelanden i Västra Götalands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Kungörelser och delgivningar

Beslut som Länsstyrelsen fattar kan behöva delges till den som berörs. Om många är berörda av ärendet kan beslutet delges genom kungörelse.

Länsstyrelsen fattar många olika beslut som direkt eller indirekt berör länets invånare och företag. Vissa beslut måste delges den som berörs av ärendet.

Delgivning genom kungörelse

Om det är många som blir berörda kan delgivning ske genom så kallad kungörelsedelgivning. Det innebär att Länsstyrelsen meddelar att en handling finns tillgänglig en viss tid hos myndigheten. En beskrivning av handlingens huvudsakliga innehåll publiceras i post- och inrikes tidningar och ibland i ortstidningen.

Tidpunkten och formen för tillkännagivandet av dessa beslut och andra åtgärder har stor betydelse från informations- och rättssäkerhetssynpunkt.

Länsstyrelsen gör kungörelser i ärenden som exempelvis miljöskydd, naturvård, vattenvård, jakt och fiske samt allmänna val.

Delgivning efter ansökan av enskild

I vissa fall ska du som enskild person själv se till att delgivning sker. Det kan till exempel gälla om du är borgenär enligt konkurslagen, elleverantör enligt ellagen, hyresvärd enligt jordabalken eller vid delgivning av testamente enligt ärvdabalken. Du får då själv använda dig av vanlig delgivning eller stämningsmannadelgivning.

Du som ska se till att delgivning sker får vända dig till Länsstyrelsen för bistånd med delgivningen. Länsstyrelsen får använda vanlig delgivning, särskild delgivning med juridisk person, stämningsmannadelgivning och kungörelsedelgivning.

Ansökningsavgifter

Du betalar en ansökningsavgift på 500 kronor. Vid kungörelsedelgivning betalar du vid ansökningstillfället även 20 kronor för publicering av kungörelsen i "Post- och Inrikes Tidningar". Du ska därför betala 520 kronor till Länsstyrelsen vid kungörelsedelgivning.

Vid stämningsmannadelgivning tillkommer också en extra avgift. Den kan variera och Länsstyrelsen fakturerar dig i efterhand för detta.

Ansökningsavgiften betalas till bankgiro 5042-1254, ange avsändare (namn och adress) samt ert ärendenummer.

Aktuella kungörelser

 • Bullrande arbeten vid Korsvägen

  Trafikverket ansöker hos Länsstyrelsen om att avvika från bullervillkor under reparationsarbeten vid Korsvägen, nattetid under som mest 12 nätter perioden 2022-...
 • Bullrande arbeten vid Olskroksgatan

  Länsstyrelsen har 2022-07-28 godkänt Trafikverkets ansökan om att avvika från bullervillkor under arbeten med en bro över E6, dagtid under helgen 27-28 augusti ...
 • Sandtäkten Sommaren, Bullarby 4:1, Tanums kommun

  Klageröds Gräv & Entreprenad AB ansöker hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Västra Götalands län om tillstånd enligt miljöbalken till fortsatt o...
 • CEJN AB Skövde kommun

  CEJN AB ansöker hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Västra Götalands län om tillstånd enligt miljöbalken till metallbearbetning m.m. på fastighe...
 • Hilmerdal AB, Melleruds kommun

  Hilmerdal AB ansöker hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Västra Götalands län om tillstånd enligt miljöbalken till djurhållning på fastigheten E...
 • Vänerhamn AB, Trollhättans kommun

  Miljöprövningsdelegationen har den 1 juni 2022 gett ändringstillstånd enligt 16 kap. 2 a § miljöbalken för verksamheten enligt tillståndet givet den 9 juli 2010...

Prenumerera via e-post

Vill du prenumerera på den här sidan och få uppdateringar via e-post? Välj Prenumerera, fyll i din e-postadress och tryck OK.

Vill du avsluta din prenumeration, välj Avsluta prenumeration, fyll i din e-postadress och tryck OK.

Hantera prenumeration

Kontakt