24 maj 2024 klocka 09.00 - 12.00

Dialogforum – samråd, medborgardialog och aktiv involvering

Illustration siluetter av människor som sitter i en publik med tre personer som står framför och talar. Bilden ska symbolisera medborgardialog. 

Länsstyrelsen bjuder in till ett dialogforum om samråd, medborgardialog och aktiv involvering inom social hållbarhet. Syftet med dialogforum är att skapa en fördjupad lägesbild över länet samt att dela erfarenheter och goda exempel med varandra.

Samråd, medborgardialog och aktiv involvering är verktyg som kan användas för att skapa delaktighet och tillit till demokratin och för att utveckla ett hållbart samhälle. Genom att aktivt involvera personer som berörs av olika verksamheter, och som idag inte kommer till tals. kan vi också lägga grunden för mer träffsäkra insatser och ökad kvalitet. Samtidigt finns det utmaningar i att nå hela befolkningen och identifiera i vilka sammanhang som invånare kan eller bör involveras.

Under dialogforum kartlägger vi tillsammans vilka målgrupper vi vill involvera, vilka metoder vi kan använda, vilka utmaningar som finns och i vilka sammanhang vi kan arbeta med samråd, medborgardialog och aktiv involvering.

Målgrupp

Kommuner i Västra Götaland. Ni väljer vem eller vilka i er kommun som ska delta utifrån de frågeställningar som mötet berör. Exempelvis funktioner som arbetar strategiskt med medborgardialog, social hållbarhet, mänskliga rättigheter, folkhälsa, nationella minoriteter och funktionshinderspolitik.

Fyra frågor i fokus

Under forumet kommer vi att utgå från fyra frågeställningar:

  1. I vilka sammanhang använder er kommun samråd, medborgardialog och aktiv involvering? Exempelvis vid enskilda frågor, systematiskt gentemot särskilda grupper, inom kommunens fysiska planering.
  2. Har er kommun särskilda målgrupper för samråd, medborgardialog och aktiv involvering? I så fall vilka? Finns det grupper som är lättare eller svårare att nå?
    Exempelvis barn och unga, äldre, personer med funktionsnedsättning, nationella minoriteter.
  3. Vilka metoder används i kommunen och vilka framgångsfaktorer och utmaningar ser ni med dessa?
    Exempelvis strukturerade samråd, uppsökande medborgardialog, medborgarenkäter, möjligheter till medborgarförslag.
  4. Vilket värde har samråd, medborgardialog och aktiv involvering skapat i er kommun
    Exempelvis, nya satsningar, ändringar i strategiska dokument, ändrade arbetssätt, med mera.

Vad förväntas av kommunen?

Varje kommun besvarar frågeställningarna ovan genom en presentation på max 10 minuter. Ni väljer vem eller vilka i er kommun som ska delta utifrån de frågeställningar som mötet berör. Det kan till exempel vara funktioner som arbetar strategiskt med medborgardialog, social hållbarhet, mänskliga rättigheter, folkhälsa, nationella minoriteter och funktionshinderspolitik.

Länsstyrelsen rekommenderar att ni går igenom frågorna med olika aktuella funktioner i er kommun inför dialogforum.

Er kommuns deltagande bidrar till en fördjupad lägesbild, samtidigt som ni får erfarenheter, kunskap och exempel på arbetssätt från andra kommuner.

09.00 – 09.10
Välkommen och inledning

09.10 – 09.25
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) om samråd, medborgardialog och aktiv involvering
Nils Munthe, handläggare, Sveriges Kommuner och Regioner

09.25 – 09.40
Vänersborgs kommun berättar hur de använt medborgardialog när de tog fram en ny styrning av funktionshinderspolitiken
Erika Johansson, utvecklingsledare, Vänersborgs kommun

09.40 – 09.55
Sameföreningen i Göteborg berättar om sitt deltagande i samråd för nationella minoriteter
Sven-Gunnar Hurri och Per-Ola Gradin, Sameföreningen i Göteborg

09.55 – 10.00
Instruktioner för gruppindelning

10.00 – 10.15
Paus

10.15 – 12.00
Dialog i mindre grupper, inklusive paus
Varje kommun svarar på frågeställningarna. Forumet avslutas senast klockan 12.00, men eventuellt tidigare beroende av antal deltagande kommuner i varje grupp.

Var:
Genomförs digitalt.
Kostnad:
Kostnadsfritt.
Sista anmälningsdag:
17 maj 2024

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig mejladress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Om du ska anmäla flera personer behöver du gå in på sidan manuellt efter varje anmälan. Uppdatera inte sidan och tryck inte på tillbaka-knappen. Då finns risk att du anmäler dig själv flera gånger.

Sista anmälningsdag är den 17 maj klockan 23.59.

Kontakt

Timmy Jensen
Utvecklare, enheten för folkhälsa och rättighetsfrågor, Länsstyrelsen
E-post: timmy.jensen@lansstyrelsen.se

Erik Lindqvist
Utvecklare, enheten för folkhälsa och rättighetsfrågor, Länsstyrelsen
E-post: erik.o.lindqvist@lansstyrelsen.se

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss