Aktuella varningsmeddelanden i Västra Götalands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

03 mar 2023 klocka 09.00 - 12.00

Dialogforum: Mänskliga rättigheter och demokrati i Västra Götaland

Illustration av människor i dialog, dova färger.

illustration: Annefrid Sjöman

Vi bjuder in till ett dialogforum om arbetet med mänskliga rättigheter och demokrati i länets kommuner.

Syftet med dialogforum är att skapa en fördjupad lägesbild över länet samt att dela erfarenheter och goda exempel med varandra.

Länsstyrelsen har under 2022 kartlagt mänskliga rättigheter och demokrati i Västra Götaland. Kartläggningen har undersökt hur det ser ut för rättighetsbäraren i länet, samt kommunernas strukturella förutsättningar och pågående arbete. Under forumet kommer du att få ta del av kartläggningen. Kommunerna får också dela sina erfarenheter med varandra genom att besvara frågeställningarna som finns i inbjudan.

Vad förväntas av varje kommun?

Dialogforum vänder sig till samtliga kommuner i Västra Götaland.

Varje kommun besvarar frågeställningarna genom en presentation på max 10 minuter. Ni väljer vem eller vilka i er kommun som ska delta utifrån de frågeställningar som mötet berör, exempelvis funktioner som arbetar strategiskt med social hållbarhet, mänskliga rättigheter, folkhälsa och Agenda 2023. Det kan vara bra att gå igenom frågorna tvärsektoriellt innan dialogforum.

Frågeställningar

  1. Hur bedrivs och organiseras arbetet med mänskliga rättigheter och demokrati i er kommun?
  2. Finns det grupper bland kommuninvånarna som ni prioriterar i arbetet med mänskliga rättigheter?
  3. Vilka möjligheter och utmaningar finns i ert arbete med mänskliga rättigheter? Exempelvis kring strukturella förutsättningar, organisering, uppföljning, utanförskap bland kommuninvånare.
  4. Vilka möjligheter och utmaningar finns för att främja, förankra och försvara en demokrati för alla i kommunen? Exempelvis kring demokratiskt utanförskap, antidemokratiska krafter, ett hotat demokratiskt samtal.
  5. Vilket stöd önskar ni från Länsstyrelsen i arbetet med mänskliga rättigheter och demokrati?

Din kommuns deltagande bidrar till en fördjupad lägesbild samtidigt som du får erfarenheter, kunskap och exempel på arbetssätt från andra kommuner.

Målgrupp

Dialogforum vänder sig till samtliga kommuner i Västra Götaland. Kommunerna väljer själva vem eller vilka i kommunen som ska delta utifrån de frågeställningar som mötet berör, exempelvis funktioner som arbetar strategiskt med social hållbarhet, mänskliga rättigheter, folkhälsa och Agenda 2023.

09.00-09.10 Välkommen och inledning
Erik Lindqvist och Carolina Martinsson, Länsstyrelsen Västra Götaland

09.10-09.30 Mänskliga rättigheter och demokrati i Västra Götaland
Länsstyrelsen Västra Götaland har kartlagt arbetet med mänskliga rättigheter och demokrati i länet. Under passet kommer vi att lyfta de utmaningar och möjligheter som finns i arbetet med mänskliga rättigheter och demokrati i Västra Götaland.

09.30-09.45 Brobyggare i Åmål kommun
Irene Karlsson, enhetschef myndighetsutövning IFO, Hassan Dalo, brobyggare och Lena Björk, folkhälsostrateg, från Åmåls kommun berättar om deras arbete med brobyggare. Målet med brobyggare är att stärka demokratin och delaktigheten genom att förbättra möjligheterna till integration i samhället.

09.45-10.00 Kartläggning för våldpreventivt arbete i Herrljunga kommun
Li Nyström, folkhälsostrateg och Johanna Linnaro, projektledare för en kommun fri från våld, från Herrljunga kommun berättar om kommunens våldspreventiva arbete och den kartläggning som låg till grund för arbetet. Vi kommer också få höra om kommunens rättighetsnätverk som en satsning på att främja mänskliga rättigheter.

10.00-10.15 Paus

10.15-12.00 Dialog i mindre grupper, inklusive paus
Varje kommun svarar på frågeställningarna (se ovan). Forumet avslutas senast 12.00 men eventuellt tidigare beroende av antal deltagande kommuner i varje grupp.

Kontakt

Timmy Jensen
Utvecklare
E-post till Timmy Jensen
Telefon 010-224 42 26

Erik Lindqvist
Utvecklare
E-post till Erik Lindqvist
Telefon 010-224 45 13

Var:
Dialogforum genomförs digitalt via Skype. Länk skickas ut till alla anmälda.
Kostnad:
Gratis
Sista anmälningsdag:
23 feb 2023

Kontakt