Aktuella varningsmeddelanden i Västra Götalands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

01 sep 2022 klocka 09.00 - 16.00

Delregional träff i Mellerud med temat gestaltad livsmiljö

Stadssiluett i gul linje.

Länsstyrelsen bjuder in till en delregional träff för att på ett så bra sätt som möjligt beröra temat gestaltad livsmiljö.

Vi kommer under dagen att få se exempel från olika kommuner i länet hur dom arbetar strategiskt och i sina planeringsprojekt med gestaltningsfrågor. Vi kommer även att beröra det strategiska arbetet utifrån metodiken för arkitekturstrategier och prata om gestaltad livsmiljö med koppling till barnkonventionen samt ett kulturmiljö perspektiv.

Ett mer detaljerat program kommer cirka tre veckor innan uttalat datum, men du kan anmäla dig redan nu via vår hemsida Sprid gärna informationen vidare till kollegor som kan vara intresserade!

Varmt välkomna!

09:00–09:45 Andreas Lidholm, länsarkitekt på Länsstyrelsen, hälsar välkomna och ger inspel i några olika frågor utifrån Länsstyrelsens horisont. Melleruds kommun berättar om aktuella planeringsfrågor och projekt m.m.

09:45–10:00 Unni Liljegren, samordnande arkitekt på Länsstyrelsen, presenterar delar av Länsstyrelsens arbete med gestaltad livsmiljö, bland annat arbetet om regional karaktär.

10:00–10:30 Frida Forsman, Stina Nilsson och Alexandra Romanov från Mölndals Stad presenterar kommunens arbete med en arkitekturpolicy med tillhörande dialogverktyg. Vi kommer att få höra om innehållet, resan från idé till färdigt material och de utmaningar de stött på under
resans gång.

10:30–11:00 Mingelpaus

11:00–11:30 Anna-Karin Hansson Sjölén, stadsbyggnadstrateg, Trollhättans Stad, berättar om deras arbete med att att jobba fram en metodik, där SKA/BKA och dialoger integreras i arbetet med gestaltningen. Till detta läggs de grundläggande karaktäriseringarna av den bebyggda miljön.

11:30–12:00 Lisa Wistrand, samhällsplanerare på White Arkitekter, berättar om barns plats i den gestaltade livsmiljön – vårt ansvar och våra möjligheter att forma jämlika, inkluderande och stärkande uppväxtmiljöer. Vilket ansvar har vi inom branschen? Vilken roll och möjlighet att stärka
barnrättsperspektivet har vi inom planering och gestaltning?

12:00–13:00 Lunch på egen bekostnad

13:00–14:00 Caroline Stigsdotter, uppdragsledare på Boverket, har arbetat med att ta fram Boverkets vägledning om arkitekturstrategier som ger stöd och kunskap i arbetet med att gestalta våra gemensamma livsmiljöer. En arkitekturstrategi kan fungera som ett viktigt dialogverktyg i syfte att höja kvalitetsdiskussionerna i olika projekt kopplat till planering och byggande. Vilka kan nyttorna vara med en arkitekturstrategi? Hur kan processen se ut när en strategi tas fram? Vad bör finnas med i en arkitekturstrategi och hur kan den tillämpas? Och vilka goda exempel
finns att inspireras av?

14:00–14:30 Paus och kaffe

14:30–15:30 Emma Rosenblom, bebyggelseantikvarie, och Karl Evald, jurist, båda från Boverket, kommer att kasta ljus på det lagstöd som finns i PBL kring direkta gestaltningsfrågor och även vilka krav som finns i PBL där gestaltning är ett sätt att uppfylla dom. Vilka paragrafer finns det som stöd för att göra dessa avvägningar och vad finns det för fördelar och även behov av att reglera vissa omständigheter i en detaljplan? Vad är bättre att reglera i plan och vad kan lämnas till bygglov? Vad ska planförfattaren tänka på när det blir dags att skriva olika planbestämmelser som påverkar gestaltning?

15:30–15:45 Avslutande reflektioner av Andreas Lidholm, länsarkitekt, Länsstyrelsen

VAR:
Sparbanksalongen på Kulturbruket på Dal, Parkgatan 8 i Mellerud.
KOSTNAD:
Kostnadsfritt, lunch på egen bekostnad
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
30 aug 2022

Anmäl dig

Kontakt

Andreas Lidholm

Länsarkitekt