07 okt 2021 klocka 08.30 - 14.00

Att arbeta med personer som utövar våld i nära relationer

Illustration av en man med knuten näve sedd bakifrån

Illustration: Danny Eriksson

För att förebygga våld och andra övergrepp i nära relationer infördes nya bestämmelser i socialtjänstlagen den 1 augusti 2021.

För att uppmärksamma den nya lagen bjuder Länsstyrelsen Västra Götaland in till en digital konferens.

Den nya lagen innebär bland annat ett uttalat krav på att det hör till socialnämndens uppgifter att verka för att personer som utsätter eller har utsatt närstående för våld eller andra övergrepp ska upphöra med våldet eller övergreppen.

Under dagen får ni höra om olika arbetssätt och metoder från flera verksamheter samt ta del av forskning om män som utövat våld i nära relationer.

Målgrupp

Chefer, politiker och all personal i Västra Götaland som i sitt arbete och i sin verksamhet kan komma i kontakt med personer som utövar våld i nära relation.

Program

08.30–08.45 Välkommen! Länsstyrelsen hälsar välkommen och presenterar ny lagstiftning.

8.45–9.30 Kriminalvårdens behandlingsarbete med relationsbrottsdömda. Ellinor Hallebro, Kriminalvården.

9.30–10.10 Reparativ rättvisa och försoningsarbete i mötet med den som är dömd för allvarliga brott. Ulrica Fritzson.

10.10–10.30 Paus

10.30–11.10 "Får man älska en förälder som har mördat?" Line Fuchs och Anna Ekberg, Solrosen.

11.10–11.45 Behandlare ute i verkligheten. Roberto Valladares Recinos, Härryda kommun.

11.45–12.30 Lunch.

12.30–13.10 ”Samtal om våld” – en utbildningssatsning i Västra Götaland för att utveckla arbetet med den som utövar våld. Kjell Nordén, ATV Jönköping

13.10–13. 55 Våldsutövande mäns förklaringar, perspektiv och kommunikation – och omgivningens respons. Lucas Gottzén, Stockholms universitet.

13.55–14.00 Avslutning på dagen. Länsstyrelsen.

Kriminalvårdens behandlingsarbete med relationsbrottsdömda

Ellinor Hallebro, sociolog med grundläggande psykoterapiutbildning (Steg 1, KBT) och programutbildare vid Kriminalvårdens huvudkontor är sakkunnig i relationsvåldsfrågor och har varit med och utvecklat behandlingsprogrammet Predov (Preventing domestic violence) för våldsutövare. Programmet är en form av kognitiv beteendeterapi och bygger på social inlärningsteori.

Predov utgår från de mest drivande faktorerna bakom relationsvåld med fokus på faktorer som är möjliga att påverka i psykologisk behandling, till exempel attityder som stödjer våld, brister i känsloreglering och kommunikation samt konflikt- och problemlösning.

Reparativ rättvisa och försoningsarbete i mötet med den som är dömd för allvarliga brott

Försoningsprogrammet innebär att arbeta med förövare/gärningspersoner med fokus på ansvarstagande och reparation av skada som ett led i ett brottsförebyggande arbete. Försoningsprogrammet är evidensbaserat och bygger i sin helhet på Reparativ Rättvisa.

Ulrica Fritzson har skrivit sin avhandling "Jag kunde i alla fall berätta hur jag dödade henne" om försoningsprogrammets betydelse för förövare och grundat försoningsarbetet på anstalter i Sverige.

Avhandlingen: "Jag kunde åtminstone berätta hur jag dödade henne..." Länk till annan webbplats.

"Får man älska en förälder som har mördat?"

Line Fuchs och Anna Ekberg berättar om Solrosen som arbetar med särskilda insatser för barn och unga som har eller har haft någon familjemedlem frihetsberövad. Erfarenhet från verksamheten är att barnen riskerar att fara väldigt illa när en familjemedlem blir frihetsberövad och att det är av vikt att barnet får möjlighet till information och ett eget känslomässigt stöd utifrån den uppkomna situationen.

Verksamhetens långa erfarenhet inom området visar också att arbetet måste ske både på grupp- och individnivå, i mötet med det enskilda barnet samt på ett övergripande samhällsperspektiv. Därför lägger verksamheten stor vikt vid kunskapsspridning och opinionsbildning.

”Samtal om våld” – en utbildningssatsning i Västra Götaland för att utveckla arbetet med den som utövar våld

Samtal om våld är en behandlingsstruktur i moduler för behandlingsarbete med personer som utövat våld i nära relationer. Strukturen hjälper behandlaren att skapa en flexibel och individuellt anpassad behandling. Behandlingen bygger på ATV:s behandlingsprinciper med tillägg av motiverande samtal, KBT, mindfulnessbaserade terapiformer och affektfokuserad terapi.

Modulerna har anpassats till socialtjänstens och ideella organisationers uppdrag att erbjuda insatser till våldsutövare med syfte att få stopp på våld i familjen. Kjell Nordén, skötare och leg. psykoterapeut har arbetat med behandling av våldsutövare i över tio år.

Behandlare ute i verkligheten

Roberto E. Valladares, familjebehandlare inom socialtjänsten Härryda kommun, delar med sig av sitt personliga perspektiv, förankrad i sin dagliga praxis som behandlare om komplexiteten i att arbeta med personer som utövar våld i nära relationer.

Roberto menar att arbetet ger både tillfredställelse och en känsla av mening samtidigt som andra mindre smickrande känslor väcks hos honom som behandlare, såsom frustration, ledsamhet, isolering och irritation.

Behandlingsprocessen påverkas av flera olika faktorer än de som finner sin naturliga plats i samtalsrummet. Roberto kommer att beröra just några av dessa faktorer och bjuda på några reflektioner om vad, hur och varför vissa företeelser uppstår eller inte i arbetet med behandling av personer som utövar våld.

Våldsutövande mäns förklaringar, perspektiv och kommunikation – och omgivningens respons

Lucas Gottzén är professor i barn- och ungdomsvetenskap vid Stockholms universitet. Han forskar om unga, genus och sexualitet utifrån sociologiska och kulturanalytiska perspektiv.

Han är aktuell med boken Genus (Liber, 2020, m. Eriksson) och Men, masculinities and intimate partner violence (Routledge, 2021, red. m. Boonzaier & Bjørnholt). Föreläsningen bygger på tio års forskning med män och killar som utövat våld i nära relation, som bland annat skildrats i boken Av det känsligare slaget. Män och våld mot kvinnor (Makadam, 2019).

I sina berättelser ger de olika förklaringar till våldet och presenterar särskilda synsätt på manlighet och våldsutövare. Dessa föreställningar ligger till grund när männen kommunicerar om sina handlingar med omgivningen, vilket påverkar det sociala nätverkets respons.

VAR:
Utbildningen sker digitalt via Youtube. Länk skickas ut senast dagen innan konferensen.
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
30 sep 2021

Kontakt

Kajsa Bogren
E-post kajsa.bogren@lansstyrelsen.se

Kontakt