27 aug 2021 klocka 09.00 - 12.00

Dialogforum om våldsutsatta med särskilda behov under pandemin

Välkommen till dialogforum med temat våldsutsatta med särskilda behov i tid av pandemi.

Länsstyrelsen Västra Götaland sammanställer lägesbilder av kommunernas bedömningar med anledning av covid-19-pandemin. Dialogforum bidrar till en fördjupad lägesbild över länet, men syftar även till att dela erfarenheter och lyssna till andra kommuners arbete för att minska de sociala riskerna.

Under 2021-2022 ordnar vi en forumserie inom sociala risker, grundat i samhällets skyddsvärden.

Dialogforum 27 augusti med temat våld i nära relationer utgår från våldsutsatta med särskilda behov och svagt samhälleligt stöd.

Vi önskar att ni beskriver hur våldsutsatta med särskilda behov har påverkats av den rådande pandemin. Uppfattar ni att utsattheten har ökat? Hur ser era insatser ut med särskilt fokus på ett drygt år av pandemi?

Målgrupp

Samtliga kommuner i länet. Alla deltar i en inledande gemensam samling och därefter grupperas kommunerna utifrån storlek för att presentera och diskutera sina svar på frågeställningarna (se frågeställningar nedan).

Vad förväntas av varje kommun?

Varje kommun besvarar frågeställningarna genom en presentation på max tio minuter. Ni väljer vem eller vilka i er kommun som ska delta utifrån de frågeställningar som mötet berör, exempelvis funktioner inom säkerhet, folkhälsa, socialtjänst, elevhälsa, personligt ombud, barn- och elevrepresentanter.

Samordna er och arbeta gärna tvärsektoriellt innan dialogforum.

Program

09.00-09.15. Välkommen och inledning. Anders Sandberg, Camilla Tjernberg och Kristina Körnung, Länsstyrelsen Västra Götaland

09.15-09.35. Att stödja kommuner under pandemin i arbetet mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Mikael Thörn, Jämställdhetsmyndigheten.

09.35-10.00. Ett år med pandemi – erfarenheter och utmaningar. Mette Berntsson; Kvinno- och tjejjouren Borås.

10.10-12.00. Rapportering i mindre grupper, varje kommun svarar på frågeställningarna

Frågeställningar

1. Lägesbild utifrån särskilda behov

Vi önskar att ni beskriver läget i er kommun för våldsutsatta i tid av pandemi och att ni beaktar särskilda behov som kan förekomma.

I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer (SOSFS 2014:4) identifieras och beskrivs särskilda behov en våldsutsatt kan ha. Socialnämnden bör utreda dessa behov av stöd på kort och lång sikt, klargöra våldets konsekvenser och göra riskbedömningar. Särskilda behov hos våldsutsatta kan handla om:

  • Ålder
  • Funktionsnedsättning
  • Könsöverskridande identitet eller uttryck
  • Sexuell läggning
  • Nationell minoritetstillhörighet
  • Utländsk bakgrund
  • Missbruk och beroende
  • Risk för hedersrelaterat våld

2. Hedersrelaterat våld och förtryck

Uppfattar ni att förekomsten av hedersrelaterat våld och förtryck ökat eller minskat under pandemin? Hur säkerställer ni förändringen?

3. Prostitution och människohandel

Uppfattar ni att förekomsten av utsatthet för prostitution och människohandel ökat eller minskat under pandemin? Hur säkerställer ni förändringen?

4. Påverkan på verksamheten

Har det under pandemin förekommit omprioriteringar i kommunala verksamheter som berör våld?

VAR:
Skype
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
24 aug 2021

Anmäl dig

Kontakt

Camilla Tjernberg

Enheten för folkhälsa och rättighetsfrågor

Kristina Körnung

Enheten för folkhälsa och rättighetsfrågor