05- 03 maj jun klocka 08.30 - 16.00
Person med knuten näve. Illustration: Danny Eriksson.

llustration: Danny Eriksson.

Utbildning om att möta våldsutövare i samtal

Nu bjuder vi in till ”Samtal om våld”, en utbildning om att möta våldsutövare i samtal som syftar till förändring.

Datum och tid

Utbildningen genomförs via Zoom den 5–6 maj samt 2–3 juni. Tid för alla dagarna är kl 08.30-16.00.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till personal inom kommunal socialtjänst och idéburen sektor som möter våldsutövare för förändrande samtal. Vi ser gärna att två personer från samma verksamhet deltar i utbildningen. 

Krav

Deltagare ska vid anmälan uppge att arbetsledare eller chef godkänt deltagande i utbildningen och att det i tjänsten ingår att möta våldsutövare i samtal. Intyg erhålles efter genomförd utbildning vid hundra procents närvaro.

Platser

Antalet platser är begränsat och Länsstyrelsen förbehåller sig rätten att fördela platserna. Vid mindre än 20 deltagare ställs utbildningen in.

Mer om utbildningen

Samtal om våld är en behandlingsstruktur i moduler för behandlingsarbete med personer som utövat våld i nära relationer.

Strukturen hjälper behandlaren att skapa en flexibel och individuellt anpassad behandling. Behandlingen bygger på ATV:s behandlingsprinciper med tillägg av motiverande samtal, KBT, mindfulnessbaserade terapiformer och affektfokuserad terapi. Modulerna har anpassats till socialtjänstens och ideella organisationers uppdrag att erbjuda insatser till våldsutövare med syfte att få stopp på våld i familjen.

Utbildningen syftar till att behandlare/handläggare/hjälpare ska lära sig en upparbetad och utvärderad behandlingsstruktur i mötet med våldsutövare. Utbildningen kommer varvas med föreläsningar, gruppdiskussioner och praktiska övningar.

Kursdeltagarna kommer förutom utbildningen att få en behandlingsstruktur i digitalt format som innehåller ett stort antal bedömningsformulär, arbetsmaterial och skattningar. Behandlingsstrukturen är att likna vid ”en omfattande verktygslåda” som kan anpassas till den enskilda klienten.

Föreläsare

Föreläsarna Dan Rosenqvist och Kjell Nordén har arbetat med behandling av våldsutövare i över tio år. De har varit med och tagit fram det internetbaserade behandlingsprogrammet för våldsutövare, IVIN och två forskningsprojekt vid Linköpings universitet. I samarbete med Kriminalvården har de bidragit i utvecklingen av behandlingsprogrammet PREDOV.

Dan Rosenqvist

Dan Rosenqvist

Dan Rosenqvist är legitimerad psykolog, KBT-terapeut och är utbildad i EMDR, compassionfokuserad och affektfokuserad psykodynamisk terapi. Han har ett särskilt intresse för motiverande samtal, mindfulnessbaserade terapiformer och schematerapi. Tidigare har han arbetat som behandlare på behandlingshem för personer med kemiskt beroende. Han har även arbetat med psykisk ohälsa hos ungdomar och psykosomatik hos vuxna.

Dan är medförfattare till boken ”Motiverande samtal i arbete med våld i nära relationer” av Liria Ortiz (Gothia, 2013).

Kjell Nordén

Kjell Nordén

Kjell Nordén är skötare och leg. psykoterapeut med psykodynamisk inriktning (utbildad på Linköpings universitet) och Certifierad Transaktionsanalytiker, CTA. Han har mångårig erfarenhet från arbete på behandlingshem för personer med missbruksproblematik.

Kjell har arbetat inom såväl vuxenpsykiatrin, som barn- och ungdomspsykiatrin. Han har ett intresse av anknytningsbaserad teori och behandling, samt affektfobibehandling.

Ett samarbete med utbildning över flera år

Länsstyrelsen Västra Götaland kommer under några år att samarbeta med Red Phalarope AB för att genomföra en serie utbildningar om att möta våldsutsatta och våldsutövare. Målgruppen är yrkesverksamma inom kommunal socialtjänst och idéburen verksamhet som arbetar med samtal för stöd och förändring. Utbildningen omfattar fyra heldagar och tar emot 20 deltagare.

De två utbildningarna som kommer att erbjudas är:

  • Samtal om våld – att möta våldsutövare – maj/juni 2021
  • Samtal om frihet – att möta våldsutsatta – (datum meddelas senare)

Lagändringar på gång

I en lagrådsremiss den 5 mars 2021 vill regeringen bland annat förtydliga ansvaret för kommunerna att arbeta med våldsutövaren i syfte att våldet upphör. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2021.

Regeringen föreslår att det i socialtjänstlagen (2001:453) ska införas en bestämmelse om att det till socialnämndens uppgifter hör att verka för att personer som utsätter eller har utsatt närstående för våld eller andra övergrepp ska upphöra med våldet eller övergreppen.

VAR: Utbildningen genomförs via Zoom. Deltagare ska sitta vid en egen dator. Gruppindelning sker löpande via Zoom.

KOSTNAD: Utbildningen är kostnadsfri. Återbud till erbjuden utbildningsplats lämnas senast 20 april. Platsen kan överlåtas till kollega inom samma målgrupp för utbildningen. Vid oanmäld frånvaro debiteras 1 200 kronor. Sjukdom och andra akuta förhinder kommuniceras med utbildningsanordnaren.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 15 apr 2021

Anmäl dig

Kontakt

Anders Sandberg

Utvecklare