19- 20 nov 2020 klocka 09.00 - 16.00

Nätverksträff: Länsstyrelsens roll i ett transporteffektivt samhälle

För att sektorsmålet för inrikes transporter och det övergripande klimatmålet ska kunna nås behöver samhället bli mer transporteffektivt. Hur uppnår vi det och vilken är länsstyrelsens roll i detta arbete?

Under höstens nätverksträff fokuserar vi på att öka vår kunskap om det transporteffektiva samhällets möjligheter, skapa samsyn kring Länsstyrelsens uppdrag och öka samverkan mellan Länsstyrelsens verksamhetsområden.

Målgrupp

Dag 1. Klimat- och energistrateger, översiktsplanerare och chefer.
Dag 2. Klimat- och energistrateger.

19 november

9.00 Välkommen!
Ann Holmlid, Länsråd i Östergötland och ansvarigt länsråd för energi- och klimatfrågor

Agenda 2030 mål 11 – Hållbara städer och samhällen
Helena Bjarnegård, ordförande Rådet för hållbara städer

Budgetsatsningar utifrån klimatpolitiska handlingsplanen
Regeringskansliet

Länsstyrelsernas uppdrag inom energi, klimat och fysisk planering
Ann Holmlid, länsråd i Östergötland och Jörgen Peters, länsråd i Halland

Potentialen i det transporteffektiva samhället
Håkan Johansson, Trafikverket och Joanna Dickinson, Naturvårdsverket

Gruppdiskussioner

12.00 Lunch

Översiktsplanens möjlighet att bidra till ett transporteffektivt samhälle - Boverkets vägledning om klimatpåverkan i översiktsplanen
Anette Johansson, Boverket

Gruppdiskussioner

Smakprov på regionala projekt

Exempel från kommunalt arbete

Separat möte för chefer

16.00 Slut

20 november

9.00 Inledning

Socialt hållbar transportplanering

Nytt från Energimyndigheten

Frågor till LEKS - diskussion

12.00 Slut

VAR: Digitalt mötesrum via Skype. Tillgängligt från telefon, men delta helst via app eller dator för att ta del av presentationer

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Anmäl dig

Kontakt

Lisa Rehnström

Klimat- och energistrateg