02 dec 2020 klocka 08.45 - 15.00

Krissamverkan Västra Götaland:
Från pandemi till totalförsvar

Logotyp för konferensen Krissamverkan Västra Götaland

Det här året har satt vår beredskap på prov. Vi har fått ställa om våra organisationer för att hantera alla de utmaningar som följer i coronapandemins spår. Pandemin är inte över. Vi måste hålla i och hålla ut och vara beredda att växla upp om läget försämras. Samtidigt är det viktigt att få tid att reflektera över det vi varit med om så här långt. Vi behöver också blicka framåt för att se vad vi kan ta med oss i den fortsatta utvecklingen av krisberedskap och totalförsvar.

I bakgrunden syns två personer framför kameror. Samma personer syns i förgrunden på en datorskärm där de talar med en av talarna som deltog via Skype.

Annamaria Feldt, Länsstyrelsen, och moderator Annika Nordgren Christensen samtalade med talarna som medverkade via Skype. På bilden statssekreterare Jan-Olof Lind.

Under den digitala konferensen delade representanter från nationell, regional och lokal nivå med sig av sina erfarenheter av att hantera coronapandemin och de lärdomar som vi kan ta med oss in i planeringen av krisberedskap och totalförsvar.

Landshövding Anders Danielsson inledde dagen med att prata om vikten av att jobba tillsammans och att ta tillvara på de kunskaper vi har fått i och med pandemin.

– Det kan inte finnas planer för allting. Vi behöver ha modet att improvisera, modet att ta beslut och vara trygga i att även de felaktiga besluten är bättre än de beslut som inte fattas alls, sa han.

Under förmiddagen belyste representanter från MSB, Västra Götalandsregionen, Marks kommun och Borås Stad frågan om hur de har hanterat pandemin. På eftermiddagen deltog två av regeringens statssekreterare på temat "Så bygger vi ett robust totalförsvar".

Efter ett avslutande panelsamtal kring vad vi tar med oss från pandemin in i den fortsatta planeringen av krisberedskap och totalförsvar, reflekterade Pontus Rotter, funktionschef inom samhällsskydd och beredskap på Länsstyrelsen kring det som sagts under dagen.

– Under det här året har vi gått från att krisberedskap var ett ämne för experter till att det är något som berör alla - hela linjeorganisationen och hela samhället. Bättre krisberedskapsförmåga går inte att få på konstgjord väg. Året har inneburit att vi inte bara har sysslat med krishantering utan också verksamhetsutveckling. Vi har gjort det som står i våra planer, men vi har också justerat dem. Jag vill lyfta det som smittskyddsläkaren Thomas Wahlberg sa, att vi behöver vara ödmjuka inför att det är mycket vi inte visste om det nya coronaviruset och att det fortfarande är mycket vi inte vet. Jag tror att vi har blivit mer medvetna om livets osäkerhet – och kanske är det vad vi ska förbereda oss på. Kärnan i krisberedskap är inte att ha en plan för allt som kan hända, utan att ha en plan för allt som inte kan hända.

Årets konferens var helt digital

Vi webbsände konferensen och på grund av rådande pandemiläge medverkade talarna på distans.

Moderator Annika Nordgren Christensen

Svartvit bild på konferensens moderator Annika Nordgren Christensen

Moderator Annika Nordgren Christensen.

Annika Nordgren Christensen har en bakgrund i svensk försvarspolitik som f.d. ledamot i riksdagens försvarsutskott (1994–98) och Försvarsberedningen (1995–2009). Sedan 2009 är hon fristående försvarsexpert och moderator. Hon har varit regeringens särskilda utredare av Försvarsmaktens personalförsörjning och är ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademien.

Talare

Bild på landshövding Anders Danielsson

Anders Danielsson, landshövding i Västra Götaland

Bild på Patrik Jansson, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Patrik Jansson, enhetschef på operativa avdelningen inom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Bild på smittskyddsläkare Thomas Wahlberg

Thomas Wahlberg, smittskyddsläkare i Västra Götaland

Bild på kommunikationsdirektör Jenny Erkholm

Jenny Erkholm, kommunikationsdirektör vid Västra Götalandsregionen

Bild på pressansvarig Anna Liljenberg

Anna Liljenberg, pressansvarig vid Västra Götalandsregionens koncernstab

Bild på Matilda Johansson, skydd- och säkerhetschef i Marks kommun

Matilda Johansson, skydd- och säkerhetschef i Marks kommun

Bild på Annika Klemming, kommunikationsstrateg i Borås Stad

Annika Klemming, kommunikationsstrateg i Borås Stad

Porträttbild på statssekreterare Jan-Olof Lind

Jan-Olof Lind, statssekreterare hos försvarsminister Peter Hultqvist, med ansvar för frågor som rör militärt försvar samt samordning mellan det militära försvaret och det civila försvaret inom ramen för totalförsvar.

Bild på Elisabeth Backteman, statssekreterare

Elisabeth Backteman, statssekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg. Elisabeth ansvarar för frågor som rör samhällets krisberedskap, civilt försvar, skydd mot olyckor och Regeringskansliets krishantering.

Program


08.45 Inledning
Landshövding Anders Danielsson och moderator Annika Nordgren Christensen

Utmaningar, lärdomar och reflektioner i pandemins spår


09.00 Tankar från nationell nivå

Patrik Jansson, enhetschef på operativa avdelningen inom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), berättar om MSBs hantering under pandemin och om samverkan med andra aktörer.

Under coronahanteringen har Patrik Jansson haft flera olika roller, bland annat operativ chef, funktionsledare för insatsfunktionen och talesperson. Till vardags arbetar han främst med MSBs internationella humanitära insatser.

09.50 Paus

10.00 Att hantera en pandemi – tankar från smittskyddsläkaren
Thomas Wahlberg, smittskyddsläkare i Västra Götaland.

10.25 Håll i och håll ut
– samordnad kommunikation i Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionens koncernstab för kommunikation och externa relationer delar med sig av utmaningar, lärdomar och vägval i kommunikationen kring covid-19.

Talare är Jenny Erkholm, kommunikationsdirektör och ansvarig för strategisk ledning i arbetet med covid-kommunikationen, och Anna Liljenberg, pressansvarig och operativt samordningsansvarig i arbetet med covid-kommunikationen.

10.50 Paus

11.00 Krisledningsplanens roll under ett halvår av kris
Matilda Johansson arbetar i Marks kommun som skydd- och säkerhetschef sedan två år. I mars i år antog kommunen en ny krisledningsplan som trädde i kraft dagen efter. Matilda berättar om ett halvår av krishantering med anledning av coronapandemin och de utmaningar och erfarenheter som kommer med arbetet. Hur gick det? Skiljer vi oss från andra kommuner? Vad kan vi lära av varandra under en händelse? Kan vi lära av varandra eller är vi unika i våra organisationer?

11.25 Det räcker inte att översätta
Coronapandemin har inneburit många kommunikativa utmaningar. Vissa grupper har varit svårare att nå än andra. Annika Klemming, kommunikationsstrateg i Borås Stad, berättar om utmaningen att nå kommuninvånare med annan språkbakgrund än svenska.

11.50 Lunch

Så bygger vi ett robust totalförsvar


12.40 Totalförsvaret 2021-2025
Statssekreterare Jan- Olof Lind talar om regeringens proposition Totalförsvaret 2021-2025.

Jan-Olof Lind är statssekreterare hos försvarsminister Peter Hultqvist. Jan-Olof ansvarar för frågor som rör militärt försvar samt samordning mellan det militära försvaret och det civila försvaret inom ramen för totalförsvar.

13.30 Paus

13.40 Civilt försvar och corona – var står vi och vart är vi på väg
Statssekreterare Elisabeth Backteman pratar om civilt försvar under kommande försvarsperiod och vad som händer nu. Hon ger också sina reflektioner kring coronapandemin.

Elisabeth Backteman är statssekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg och ansvarar för frågor som rör samhällets krisberedskap, civilt försvar, skydd mot olyckor och Regeringskansliets krishantering.

Panelsamtal


14.10 Vad tar vi med oss från pandemin in i den fortsatta planeringen av krisberedskap och totalförsvar?
Moderator Annika Nordgren Christensen för ett samtal med några av dagens talare.

14.30 Avslutande ord på vägen
Moderator Annika Nordgren Christensen och Pontus Rotter, funktionschef på Länsstyrelsens enhet för samhällsskydd och beredskap.

Dagen avslutas senast kl 15.00.

Målgrupp

Konferensen vänder sig till politiker i kommunernas krisledningsnämnder, kommunchefer, säkerhets-/beredskapssamordnare, kommunikatörer, företrädare för räddningstjänst, Västra Götalandsregionen, myndigheter och andra samhällsviktiga aktörer.

Anmälan

Anmäl dig via anmälningsformuläret på den här sidan. Sista anmälningsdag är 26 november 2020. Några dagar före konferensen får du en webblänk som du använder för att ta del av dagen.

Om Krissamverkan Västra Götaland

Krissamverkan Västra Götaland är en återkommande konferens arrangerad av Länsstyrelsen i Västra Götalands län som har i uppdrag att följa upp, stötta och stärka länets krisberedskap.

Läs om tidigare konferenser

VAR: Konferensen genomförs digitalt.

KOSTNAD: Konferensen är konstnadsfri.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 26 nov 2020

Anmäl dig

Kontakt