27 feb 2020 klocka 09.00 - 16.15

Informationsdag om medel att söka för ett socialt hållbart län

Välkommen till en informationsdag om stöd och bidrag att söka för ökad social hållbarhet i Västra Götalands län.

Social hållbarhet handlar om människors livsvillkor och möjligheterna att förbättra dem. För att uppnå ett socialt hållbart samhälle behövs satsningar på bland annat integration, jämställdhet, folkhälsa och delaktighet.

Innehåll

Under dagen ges en lägesbild över länets utmaningar inom social hållbarhet och myndigheters och fonders olika bidrag kopplade till social hållbarhet presenteras. Det kommer även finnas möjlighet att diskutera ansökningar med representanter från myndigheterna.

Syftet med informationsdagen är att aktörer i Västra Götalands län ska få kännedom om vilka medel som finns att söka för arbete med social hållbarhet.

Målgrupp

Dagen vänder sig till dig som är verksam inom kommunal, regional eller idéburen verksamhet.

Arrangörer

Dagen arrangeras av Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Västra Götalandsregionen.

Program

På informationstorget finns tillfälle för mingel med myndighetsrepresentanter vid fikapauser samt i början och slutet av lunchpausen.

08:30 Kaffe och registrering

 • Regionala utmaningar och utvecklingsfrågor. Länsstyrelsen Västra Götaland och Västra Götalandsregionen.
 • Presentation av medel. Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen Västra Götalands län, Arvsfonden, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor samt Jämställdhetsmyndigheten.

12:45 Lunch

 • Presentation av medel. Brottsförebyggande rådet, Brottsoffermyndigheten och Idéer för livet samt Asyl, migrations- och integrationsfonden

16:15 Medskick och avslut av dagen

Anmälan

Anmälan görs via Västra Götalandsregionens webb:

Anmälan: Informationsdag om medel att söka för ett socialt hållbart länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Eftersom konferensen har ett begränsat antal platser förbehåller vi oss rätten att begränsa antal personer från samma organisation. Fika och vegetarisk lunch ingår.

 • Arvsfonden. Arvsfonden delar ut pengar till projekt som bidrar till att stärka barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Det är främst föreningar och organisationer som beviljas stöd.

 • Asyl, migrations- och integrationsfonden (AMIF). Asyl-, migrations- och integrationsfonden är en fond som ska stödja arbetet med att genomföra den EU-gemensamma - och migrationspolitiken. Projekt som beviljas ska främja migrationens möjligheter genom att på något sätt förbättra de delar som ingår i migrationsprocessen. Kommuner, landsting och civilsamhällets organisationer är några av dem som kan söka medel.

 • Brottsförebyggande rådet (Brå). Brå beviljar ekonomiskt stöd till utvärderingar och uppföljningar av brottsförebyggande insatser. Dessa kan ha initierats och genomförts i samverkan med en eller flera aktörer, som till exempel mellan kommun, polis, näringsliv, civilsamhälle eller andra organisationer.

 • Brottsoffermyndigheten. Brottsofferfonden finansierar projekt som bidrar till att öka kunskapen om brottsoffer samt till förbättrat bemötande och stöd till brottsoffer. Civilsamhällets organisationer samt offentliga och privata verksamheter kan ansöka om projektbidrag.

 • Idéer för livet. Stiftelsen Idéer för livet strävar efter att skapa ett samhälle med bättre hälsa och ökad trygghet. Idéer för livets syfte är att skapa fler och effektivare förebyggande insatser mot barn och unga genom att initiera och stödja lokala projekt, metoder och forskning. Civilsamhällets organisationer, skola, förening, universitet/högskola och offentlig sektor kan söka medel.

 • Jämställdhetsmyndigheten. Jämställdhetsmyndigheten fördelar statsbidrag till civilsamhället. Jämställdhetsmyndigheten fördelar ett statsbidrag för att stöda kvinnors organisering och ett stadsbidrag till projekt som ska bidra till att uppnå ett eller flera av de jämställdhetspolitiska delmålen.

 • Länsstyrelsens i Västra Götalands län. Länsstyrelsen beviljar olika bidrag till civilsamhället, kommuner och kommunalförbund. Bidrag fördelas till integrationsinsatser riktade mot asylsökande, ensamkommande barn och nyanlända. Länsstyrelsen fördelar även utvecklingsmedel för universellt våldspreventivt arbete i syfte att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

 • Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). MUCF fördelar varje år totalt mellan 300 och 500 miljoner kronor i statsbidrag. Statsbidragen går till barn- och ungdomsorganisationer, etniska organisationer och hbtq-organisationer samt till projekt som handlar om demokrati- och inflytandefrågor, diskriminering samt rasism.

 • Västra Götalandsregionen (VGR). Västra Götalandsregionen fördelar stöd till projekt, företag och organisationer för att främja folkhälsa, mänskliga rättigheter, social ekonomi och integration. VGR har dessutom utlysningar av sociala investeringsmedel inriktade på att förbättra barn och ungas förutsättningar att klara grundskolan med godkända betyg. Kommun och region i samverkan kan söka sociala investeringsmedel.

VAR: Regionens hus, Bergslagsgatan 2 i Göteborg. Lokal: Bergslagsbanan. Lokalen är tillgänglighetsanpassad.

KOSTNAD: Konferensen är kostnadsfri men anmälan är bindande. Utebliven avanmälan debiteras med 500 kr.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 20 feb 2020

Kontakt