11 dec 2018 klocka 09.00 - 16.30

Krissamverkan Västra Götaland

Tema: Civilt försvar så in i Norden
Att återupprätta ett civilt försvar är en prioriterad uppgift för såväl myndigheter som kommuner och landsting. Årets Krissamverkan Västra Götaland bidrog med kunskap och erfarenheter inför den fortsatta planeringen. Temat var Civilt försvar så in i Norden. Deltagarna fick bland annat en inblick i hur Norge och Finland organiserar det civila försvaret.

Konferensen genomfördes den 11 december 2018 och samlade närmare 230 personer från länets kommuner, Västra Götalandsregionen, myndigheter och frivilligorganisationer. Målgrupp var politiker i kommunernas krisledningsnämnder, kommunchefer, beredskapssamordnare, kommunikatörer samt företrädare för räddningstjänst, regionala myndigheter och andra aktörer med samhällsviktig verksamhet.

På konferensens utställningsområde kunde deltagarna prata med representanter från frivilligorganisationerna Bilkåren, Blå stjärnan, Civilförsvarsförbundet, Försvarsutbildarna, Svenska Lottakåren, Svenska Röda Korset.

Dokumentation från konferensen
På den här sidan har vi samlat föreläsarnas presentationer. Du kan också ta del av en film med intervjuer med deltagare och utställare samt några bilder från dagen.

Längre ned på sidan kan du läsa om årets talare och program.

Träff för säkerhets- och beredskapssamordnare
Den 12 december fortsatte kommunernas säkerhets- och beredskapssamordnarna att prata civilt försvar och krisberedskap utifrån deras roll och ansvar. Dagen avslutades med en inspirationsföreläsning om härskartekniker med Serena Mon de Vienne.
Programmet för den 12 december hittar du här.

Krissamverkan Västra Götaland är en återkommande konferens arrangerad av Länsstyrelsen i Västra Götalands län som har i uppdrag att följa upp, stötta och stärka länets krisberedskap.

Logotyp för Krissamverkan Västra Götaland

Dokumentation från dagen

Film med glimtar från dagen

 

Presentation av talare och föredrag

Annika Nordgren Christensen

Moderator: Annika Nordgren Christensen

Annika Nordgren Christensen har en bakgrund i svensk försvarspolitik som f.d. ledamot i riksdagens försvarsutskott (1994–98) och Försvarsberedningen (1995–2009). Sedan 2009 är hon fristående försvarsexpert och moderator. Hon är ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademien.

Emmelie Andersson

Vad gäller vid höjd beredskap och krig? Emmelie Andersson

Arbetet med att sätta ramarna för det nya totalförsvaret pågår för fullt. Ett arv från det gamla totalförsvaret är de särskilda regelverk som kan tillämpas vid krig eller krigsfara. Det handlar om lagar och förordningar som hjälper oss att ställa om från fred till krig och som ser till att samhället fungerar även i krigstid. Det handlar också om bestämmelser för hur myndigheter ska planera inför höjd beredskap och vilka uppgifter de har vid krig och krigsfara.

Emmelie Andersson går igenom de rättsliga förutsättningarna för totalförsvaret, vad som händer vid höjd beredskap och vilka verktyg vi har för att hantera ett allvarligt läge och upprätthålla ett fungerande samhälle.

Emmelie Andersson är analytiker vid Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet på Försvarshögskolan. Hon har tidigare arbetat på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) med frågor som rör samhällets sårbarhet vid avbrott i kritisk infrastruktur, gränsöverskridande konsekvenser och i MSB:s operativa verksamhet.

Vesa Valtonen

Det finska konceptet för samhällsskydd, Vesa Valtonen

Föredraget hålls på engelska

Under andra världskriget var Finland tvungen att mobilisera hela nationen för att stödja de väpnade styrkorna och för att överleva. Sedan dess finns det en stark nationell vilja att samarbeta och försvara landet samt en hög tilltro till myndigheter. Detta är idag viktiga hörnstenar i arbetet för säkerhet och en utgångspunkt för den finska modellen för samhällsskydd. Grunden i Finlands säkerhetsstrategi är samarbete mellan myndigheter, näringsliv, organisationer och även medborgare, samtidigt som en tydlig ansvarsfördelning mellan olika myndigheter respekteras. Övergången från totalförsvar till samhällsskydd har varit en stor framgång för den finska modellen. Det har öppnat upp för en bredare ansats gentemot beredskapsplanering, vilket i sin tur hjälper till att motverka så kallade hybridhot.

Vesa Valtonen är sedan 2016 generalsekreterare för Finlands säkerhetskommitté och leder sekretariatet för säkerhetskommittén som tillhör Försvarsdepartementet. Han har en bakgrund som ingenjörofficer och har även varit stabsofficer inom Försvarsmakten. Vesa Valtonen har en doktorsgrad i militärvetenskap vid Finlands försvarshögskola. Han har särskilt studerat samverkan mellan aktörer inom säkerhet. Han har också internationell erfarenhet, bland annat från SFOR-operationen i Bosnien 1999.

Janne Sundby

Civilförsvaret och civila skyddsåtgärder i Norge, Janne Sundby

I Norge är Civilförsvaret en del av totalförsvaret och har som huvuduppgift att skydda civilbefolkningen i krig. Myndigheten är också statens beredskapsresurs och ger stöd till kris- och beredskapsmyndigheterna i hela krisskalan.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har på uppdrag av Justitie- och beredskapsdepartementet gett rekommendationer om vilket Civilförsvar och civila skyddsåtgärder Norge behöver för framtiden. Myndigheten arbetar nu med att ställa om för att möta framtidens utmaningar.

Janne Sundby är sektionschef för Kompetanse og tjenesteplikt. Sektionen ingår i Civilförsvarsavdelningen på DSB. Hon är en del av Civilförsvarets ledning med särskilt ansvar för myndighetens tjänstepliktiga. Janne Sundby har en bachelor i ekonomi och administration. Tidigare har hon arbetat inom kommunal förvaltning och i finansbranschen.

Lina Törner

Inriktning för det civila försvaret – vad sägs från regeringshåll? Lina Törner

Våren 2015 presenterade regeringen sin försvarspolitiska inriktning för perioden 2016 – 2020. Där slås det fast att totalförsvarsplaneringen behöver återupptas och att vi i Sverige behöver bygga upp och stärka vår förmåga inför och vid ett eventuellt angrepp. Regeringen har de senaste åren genomfört en rad åtgärder för att bygga upp det civila försvaret, som är en viktig del av totalförsvaret. Lina Törner berättar om regeringens inriktning av det civila försvaret.

Lina Törner är handläggare på enheten för samordning av samhällets krisberedskap på Justitiedepartementet. Enheten ansvarar för frågor som rör krisberedskap, civilt försvar, skydd mot olyckor och informationssäkerhet. Enheten ansvarar också för styrning av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Kustbevakningen och Statens Haverikommission. Lina Törner arbetar främst med frågor som ligger inom länsstyrelsernas arbetsområden.

Thord Eriksson

"Om man vägrar att se bakåt och inte vågar se framåt så måste man se upp”, Thord Eriksson

Citat av Tage Danielsson

Thord Eriksson ersattes av Magnus Dyberg-EK

Enligt regeringens försvarspolitiska inriktning 2016-2020 ska planeringen för civilt försvar återupptas. Det är viktigt att ta avstamp i var vi en gång var, var vi är nu och vart vi ska. Det civila försvaret syftar till att samhället ska fungera vid höjd beredskap och krig i Sverige. Vad kan vi lära och ta tillvara från förr? Vad måste vi lösa på ett nytt sätt, utifrån ett förändrat samhälle och en förändrad omvärld? Dessa och andra frågor om civilt försvar kommer Thord Eriksson från MSB att försöka besvara.

Thord Eriksson arbetar som samordnare av totalförsvarsfrågor i GD-stödet på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Han har ett brett kunnande och stor erfarenhet av utvecklingsarbete i relation till komplexa säkerhet- och beredskapsfrågor i rollen som chef/ledare, sakkunnig, utredare och samordnare.

Utställare

Röda korset är världens främsta katastroforganisation. Vi finns över hela världen och består av miljontals frivilliga som bestämt sig för att hjälpa andra människor.

Svenska Blå Stjärnan har samhällets uppdrag att ta hand om djuren vid kriser, katastrofer, utbrott av smitta och andra händelser som kan drabba djuren.

Civilförsvarsförbundet är en civil del av Sveriges krisberedskap.

Svenska Lottakåren engagerar och utbildar kvinnor för att ta en aktiv roll i händelse av en kris eller störning i samhället.

Bilkåren utbildar förare till Försvarsmakten och samhällets krisberedskap.

Försvarsutbildarna stärker samhällets säkerhet och genomför utbildning stärker vi individens och samhällets förmåga att hantera civila och militära kriser.

Program 11 december


08.30 Registrering, kaffe och utställningen öppnar

09.20 Inledning

Landshövding Anders Danielsson och moderator Annika Nordgren Christensen

09.40 Vad gäller vid höjd beredskap och krig?
Emmelie Andersson, Försvarshögskolan

10.20 Paus

10.40 Det finska konceptet för samhällsskydd
Vesa Valtonen, Finlands säkerhetskommitté, Försvarsdepartementet
(Föredraget hålls på engelska)

11.30 Lunch

12.50 Civilförsvaret och civila skyddsåtgärder i Norge
Janne Sundby, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

13.30 Inriktning för det civila försvaret - vad sägs från regeringshåll?
Lina Törner, Justitiedepartementet

14.15 Eftermiddagsfika

14.45 "Om man vägrar se bakåt och inte vågar se framåt så måste man se upp"
Thord Eriksson, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

15.45 Panelsamtal
Samtalet leds av moderator Annika Nordgren Christensen

16.20 Avslutande ord på vägen
Lisa Nordahl, säkerhetsdirektör på Länsstyrelsen och moderator Annika Nordgren Christensen

16.30 Dagen avslutas

12 december för kommunernas beredskapssamordnare

Den 12 december fortsätter kommunernas beredskapssamordnare med ett eget program. Program och information om den 12 december hittar du här.
Obs! Separat anmälan krävs till denna dag.

VAR: Gothia Towers, Mässans gata 24, Göteborg. Vägbeskrivning finns på www.gothiatowers.com

KOSTNAD: 750 kronor per person.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 23 nov 2018

Kontakt