Bidrag för åtgärder i ängs- och betesmarker

Vill du restaurera igenvuxna marker till ängs- eller betesmark eller tidigare hamlade lövträd på eller i anslutning till jordbruksmark? Då kan du ansöka om ersättning för kostnaderna som åtgärderna medför.

Naturvårdsverket är ansvarig myndighet, Länsstyrelsen handlägger ansökningarna.

Ersättning för åtgärder i ängs- och betesmarker, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Ansökningsperiod

I år kan du skicka in ansökan till och med 31 augusti 2024.

Observera – du kan söka bidrag för åtgärder för ett eller flera års insatser, med ansökan om utbetalningar varje enskilt år.

Nästa år öppnar ansökan upp tidigare. Förbered dig gärna genom att boka in ett rådgivningsbesök och ta fram en budget utifrån vår beräkningstabell.

Beräkningstabell kostnader Excel, 18 kB.

Sista ansökningsdag för utbetalning

Sista dag att lämna in ansökan om utbetalning inklusive fakturor och kostnad för faktiskt arbete 2024 är den 15 november 2024.

Observera att du inte kan få bidrag för en åtgärd som har påbörjats innan Länsstyrelsen har tagit beslut.

Vem kan söka bidrag?

Du kan söka bidraget om du är markägare eller har markägarens tillåtelse att utföra restaureringsåtgärder, till exempel som arrendator. Stödet kan också sökas av vissa stiftelser och föreningar samt kommunala bolag och entreprenörer. Statliga myndigheter och kommuner kan inte få bidrag för restaureringsåtgärder.

Så stort är bidraget

Som högst kan du få ersättning som täcker 70 procent av godkända kostnader för restaureringsåtgärderna.

Under 2024 har Länsstyrelsen Västra Götaland totalt cirka 2 700 000 kronor att fördela i stöd.

Åtgärder som du kan få bidrag för

Du kan få bidrag för att restaurera ängsmarker och betesmarker på minst 0,3 hektar eller för att restaurera tidigare hamlade lövträd i jordbrukslandskapet. Bidrag kan ges till åtgärder som är nödvändiga för restaureringen, till exempel avverkning, röjning, bortforsling av ris och eget arbete.

Prioriterade åtgärder i Västra Götalands län

Det finns gemensamma prioriteringar för hela landet kopplat till specifika arter och naturtyper, men varje län kan också prioritera utifrån lokala förutsättningar.

Restaureringshamling

För restaurering av tidigare hamlade träd görs en samlad bedömning av nuvarande värden, vilken nytta en restaurering skulle göra för det enskilda trädet och för landskapet, samt förutsättningar att lyckas med restaureringen under den begränsade tidsperioden. Vid en prioritering av ansökningar har vi följande prioriteringsordning:

 • Särskilt skyddsvärda träd och andra tidigare hamlade träd i närheten av dessa.
 • Övriga tidigare hamlade träd inom värdekärnor eller värdetrakter för skyddsvärda träd.
 • Övriga tidigare hamlade träd.

Ängs- och betesmarker

För ansökningar om att restaurera ängs- eller betesmark kommer vi i Västra Götalands län prioritera ansökningar som uppfyller följande kriterier:

 • Förekomst av slåtter- eller betesgynnade rödlistade arter.
 • Närhet till andra värdefulla ängs- eller betesmarker.
 • Marker som innehåller stor variation av naturtyper.
 • Riklig förekomst av kulturlämningar.
 • Möjlighet till långsiktighet i skötseln, till exempel förekomst av egna djur.
 • Bra kostnadseffektivitet

Exempel på faktorer som kommer att sänka prioriteringen för en ansökan:

 • Om marken tidigare visat sig vara svår att restaurera.
 • Riklig förekomst av svårbekämpade arter, till exempel gråal eller blomsterlupin.
 • Svårbedömd långsiktighet.
 • Låg kostnadseffektivitet.

Observera att ansökningar som omfattar åtgärder som kan genomföras under hösten 2024 prioriteras i årets ansökningsomgång. Åtgärderna i år kan ingå i en flerårig plan.

Länsstyrelsen kan också komma att prioritera kompletta ansökningar som uppfyller kriterierna ovan framför ansökningar som kräver kompletteringar.

Restaureringshamling

KONTAKTUPPGIFTER

Ange namn på enskild person, företag, markägare, ideell förening eller kommunalt bolag som ansvarar för eventuell restaurering.

Organisationsnummer ska användas i första hand. Personnummer ska endast anges vid enskild firma.

Görs ansökan via ombud eller konsult? (obligatorisk) * (obligatorisk)
Görs ansökan via ombud eller konsult? (obligatorisk)Jag intygar att jag förfogar över/har tillåtelse att utföra åtgärder på de träd eller den mark jag söker ersättning för (obligatorisk) * (obligatorisk)
Jag intygar att jag förfogar över/har tillåtelse att utföra åtgärder på de träd eller den mark jag söker ersättning för (obligatorisk)


BANKUPPGIFTER FÖR UTBETALNING
Observera tidsram
I år behöver du skicka in din ansökan om utbetalning till Länsstyrelsen senast 15 november 2024. Det innebär att insatsen i år behöver genomföras i god tid innan 15 november 2024 och inte under kommande vinter. Detta för att utbetalningen ska ske senast 31 december 2024. Planerar du att genomföra åtgärden under vintern 2024/2025 ska du därför ange insatsen som att den sker år 2025. Du får bara stöd de år som en åtgärd utförs.


OM INSATSEN

Om stöd söks för flera träd anges beskrivning per träd.

Obs! Vi har en maxgräns där filerna totalt inte får överstiga 10 MB.
OMRÅDESINFORMATION

Fastighetsbeteckning där åtgärden kommer utföras.

Kommun där fastigheten ligger.

Använd dig av https://minkarta.lantmateriet.se/ Obs: Se till att ha flygbild och fastighetsgränser aktiverade. Obs! Vi har en maxgräns där filerna totalt inte får överstiga 10 MB.

Exempelvis betes-, åker- eller skogsmark. Specificera hur träden står, exempelvis skugga, soligt, trångt, öppet eller liknande.
Har du fått statligt stöd eller EU-stöd för den aktuella marken tidigare? (obligatorisk) * (obligatorisk)
Har du fått statligt stöd eller EU-stöd för den aktuella marken tidigare? (obligatorisk)Finns rådgivning gällande betesrestaurering för de aktuella träden? (obligatorisk) * (obligatorisk)
Finns rådgivning gällande betesrestaurering för de aktuella träden? (obligatorisk)


SYFTE OCH MÅL MED RESTAURERING

Exempelvis röjning, avverkning, andel av trädet som ska hamlas. Vilka metoder ska användas och i vilken omfattning kommer restaureringen att ske? Behöver kringliggande mark röjas eller ska intilliggande träd avverkas?

Beskriv vilka natur- och kulturmiljövärden som finns idag.

Ange det år som senaste hamling genomfördes, samt hamlingens omfattning. Finns spår av hamling i träden/trädet?

Behöver hänsyn tas för exempelvis skyddad art eller skyddsvärt område?

Planerar du flera beskärningar under åren efter de utförda åtgärderna?
TIDSÅTGÅNG
Ange de år du planerar att utföra åtgärder. Restaureringsåtgärder kan pågå under flera år mellan åren 2024-2028 (obligatorisk) * (obligatorisk)
Ange de år du planerar att utföra åtgärder. Restaureringsåtgärder kan pågå under flera år mellan åren 2024-2028 (obligatorisk)


KOSTNADER

Gör en uppskattning på hur mycket du tror att åtgärden kommer att kosta, räkna även in eget arbete.
Nedanför formuläret hittar du en Excel-fil att utgå ifrån. Obs! Vi har en maxgräns där filerna totalt inte får överstiga 10 MB.

Är det något annat du vill att vi ska veta?

Restaurering av betesmarker och slåtterängar

Observera att du bara kan få bidrag för en areal större än 0,3 hektar.

KONTAKTUPPGIFTER
Observera: Du kan bara få bidrag till en areal större än 0,3 hektar.

Ange namn på enskild person, företag, markägare, ideell förening eller kommunalt bolag som ansvarar för eventuell restaurering.

Organisationsnummer ska användas i första hand. Personnummer ska endast anges vid enskild firma.

Görs ansökan via ombud eller konsult? (obligatorisk) * (obligatorisk)
Görs ansökan via ombud eller konsult? (obligatorisk)Namn, telefon och e-post
Jag intygar att jag förfogar över/har tillåtelse att utföra åtgärder på de träd eller den mark jag söker ersättning för (obligatorisk) * (obligatorisk)
Jag intygar att jag förfogar över/har tillåtelse att utföra åtgärder på de träd eller den mark jag söker ersättning för (obligatorisk)


BANKUPPGIFTER FÖR UTBETALNING
Observera tidsram
I år behöver du skicka in din ansökan om utbetalning till Länsstyrelsen senast 15 november 2024. Det innebär att insatsen i år behöver genomföras i god tid innan 15 november 2024 och inte under kommande vinter. Detta för att utbetalningen ska ske senast 31 december 2024. Planerar du att genomföra åtgärden under vintern 2024/2025 ska du därför ange insatsen som att den sker år 2025. Du får bara stöd de år som en åtgärd utförs.


OMRÅDESINFORMATION

Ange areal i hektar

Ange kommun där fastigheten ligger

Fastighetsbeteckning där åtgärden planeras att utföras

Använd dig av Lantmäteriets webbsida https://minkarta.lantmateriet.se/ Obs: Se till att ha flygbild och fastighetsgränser aktiverade. Obs! Vi har en maxgräns där filerna totalt inte får överstiga 10 MB.
OM INSATSEN

Exempelvis betes-, åker-, myr- eller skogsmark.

Till exempel igenvuxen betesmark med grova ekar och värdefull flora. Nämn gärna arter om du kan.
Är eller har marken varit föremål för tidigare statliga stöd eller EU-stöd?
Är eller har marken varit föremål för tidigare statliga stöd eller EU-stöd?Rådgivning finns gällande betesrestaurering (obligatorisk) * (obligatorisk)
Rådgivning finns gällande betesrestaurering (obligatorisk)


SYFTE OCH MÅL MED RESTAURERING

Exempelvis restaurera för att öppna upp en gammal betesmark, friställa grova träd för att skapa ny betesmark med höga biologiska värden. Beskriv om möjligt arter, natur- och kulturmiljövärden.


Hänvisa till rådgivningsbrev om du har fått ett sådant.

Exempelvis bete, slåtter. Ange djurslag och antal om det ska bli en betesmark.
TIDSÅTGÅNG
Restaureringsåtgärder kan pågå under flera år mellan åren 2024-2028. Ange uppgifter för de år du planerar att utföra åtgärder.

KOSTNADER

Gör en uppskattning på hur mycket du tror att åtgärden kommer att kosta, räkna även in eget arbete.
Nedanför formuläret hittar du en Excel-fil att utgå ifrån. Obs! Vi har en maxgräns där filerna totalt inte får överstiga 10 MB.

Är det något annat du vill att vi ska veta?

Kontakt

Kontakt vid frågor

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss