Ökad konkurrenskraft inom jordbruk och trädgård

Vill du öka konkurrenskraften för din verksamhet inom jordbruk och trädgård? Då kan du söka stöd för olika investeringar.

Företagsstöd för investeringar som ökar konkurrenskraften i jordbruk och trädgård finns till för att underlätta investeringar som förbättrar konkurrenskraften i företaget. Du kan till exempel söka stöd för djurstallar, växthus, torkanläggningar och fruktodlingar.

Vem kan få stöd?

Du kan söka stödet om du driver ett företag inom jordbruk eller trädgård.

Vilka faktorer påverkar möjligheten att få stöd?

Länsstyrelsen kommer att bedöma din ansökan utifrån vissa kriterier. Det är endast de högst prioriterade ansökningarna som får stöd.

Urvalskriterier och bedömningsgrunder används för att värdera ansökan och kunna jämföra den med andra ansökningar. Jordbruksverkets ansökan är nationell och därför är det bra om du skickar in ”Bilaga regionala kriterier”. Läs igenom regionala urvalskriterier och bedömningsgrunderna och skriv en kort motivering (i bilagan) till de villkor du anser att du uppfyller.

Läs urvalskriterier och bedömningsgrunder för stödet Pdf, 336.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Mall för regionala urvalskriterier Word, 30.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Sök stöd senast 30 juni

Till och med 30 juni 2022 kan du söka stöd för ökad konkurrenskraft. Därefter finns inga budgeterade pengar kvar i stödet. Vid ett eventuellt återflöde av pengar kommer vi göra en ny utlysning.

Ansökningar som kommer in utanför eventuell utlysning fram till 31 december 2022 kommer att avslås.

Utlysningen är öppen

Utlysningen är öppen för täckdikning.

Utlysningen är öppen för täckdikning under perioden 7 oktober 2022 till 4 november 2022. Ansökningar som kommer in före eller efter utsatt period hanteras tillsammans med övriga ansökningar inom investeringsstöd för ökad konkurrenskraft inom jordbruk, trädgård och rennäring.

Utlysningen hanteras som en beslutsomgång. Ansökningarna hanteras enligt prioriteringsordning inom utlysningsperioden.

Länsstyrelsen har avsatt 3 007 160 kronor för detta stöd. Detta i enlighet med EU- kommissionens programändring för 2021-2022.

Läs mer om de nya pengarna i Landsbygdsprogrammet 2021–2022 på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Viktigt för din ansökan

Du kunde söka investeringsstöd för strukturkalkning under perioden 15 februari 2022 till 16 maj 2022. Om ansökan kommer in före eller efter utsatt period hanteras ansökan tillsammans med övriga ansökningar inom investeringsstöd för ökad konkurrenskraft inom jordbruk, trädgård och rennäring.

För att söka stöd för strukturkalkning måste marken du söker för ha en lerhalt på minst 15 procent. Om flera ansökningar har samma urvalspoäng kommer de som söker på marker med högre lerhalt att prioriteras framför de med lägre lerhalt.

Stödnivå

Du kan få högst 40 procent av dina utgifter i stöd, förutsatt att utgifterna ger rätt till stöd. Det kan vara kostnader för nytt material och köp av tjänster samt för planering och genomförande av åtgärden men även eventuella kostnader för dokumentationstjänster. Om investeringen har koppling till ett innovationsprojekt inom ramen för det europeiska innovationspartnerskapet (EIP) kan du få ytterligare 10 procent i stöd.

Stöd beviljas inte till ansökningar som har mindre än 30 000 kronor i stödberättigade utgifter.

Alla utgifter ger inte rätt till stöd. Läs mer om vilka utgifter du kan få stöd för på Jordbruksverkets webbplats.

Stöd för investeringar inom jordbruk, trädgård och rennäring - Jordbruksverket.se Länk till annan webbplats.

Din ansökan om stöd

Din ansökan ska vara komplett i e-tjänsten innan utlysningen stängs. Ansökningar som inte ingår i utlysningens prioriterade ämnesområden, avslås.

Se till att svara på alla frågor i din ansökan samt skicka in följande bilagor:

 • Tillstånd eller godkännande som krävs för investeringen.
 • Ritning och karta.
 • Underlag som visar på markens lerhalt, antingen via Länsstyrelsens kartverktyg (är på plats inom en vecka) eller via egen markkartering.
 • Budget och finansiering.
 • Kopia av ansökan eller beslut om annat stöd för samma investering.
 • Två jämförbara offerter eller annan redovisning av att budgeterade utgifter för investeringen är rimliga.
 • Beräkningsunderlag; ett dokument där du beskriver hur du kommer fram till beloppen i frågorna under fliken ”Ekonomiska konsekvenser av investeringen”; Inbetalningar i driften, Utbetalningar i driften, samt Besparingar i driften. Det finns ingen färdig mall utan du får skriva en själv.
 • Balans- och resultaträkning från år 2020.
 • Andra bilagor som har betydelse för ansökan.

LstO WebbGIS för Kalkfilterdiken/Strukturkalkning 2022 (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

Instruktion till kartverktyget LstO WebbGIS för strukturkalkning Pdf, 814.9 kB.

Urvalskriterier

För strukturkalkning kommer vi att använda oss av samma nationella urvalskriterier som för övriga ansökningar inom 4.1 2a investeringsstöd för ökad konkurrenskraft inom jordbruk, trädgård och rennäring. Inga regionala urvalskriterier kommer att användas.

Läs urvalskriterier och bedömningsgrunder för stödet Pdf, 242.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Alla kompletta ansökningar med minst 200 nationella poäng som är inkomna under ansökningsperioden för utlysningen jämförs med varandra genom poängsättningen i urvalskriterieverktyget och går vidare till beslut. De ansökningar som får flest poäng tilldelas stöd först så långt budgeten räcker.

Fördelar med strukturkalkning

Strukturkalkning är ett sätt att förbättra och stabilisera markstrukturen på lerjordar. En bra markstruktur är grunden för en väl fungerande odlingsjord. Den gör bland annat att jorden blir mer lättarbetad och torkar upp snabbare. Med en bra markstruktur minskar också risken för fosforförluster till vattendragen.

Länsstyrelsen har avsatt cirka sex miljoner kronor för detta stöd plus ett eventuellt återflöde som kommer in i budgeten.

Viktigt för din ansökan

Du kan söka investeringsstöd för täckdikning under perioden 7 oktober till 4 november 2022. Ange ”Täckdikning” som första ord i titeln på ansökan, följt av namnet på ansökan. Ansökningar som inte märks på detta vis kommer hanteras tillsammans med övriga ansökningar inom investeringsstöd för ökad konkurrenskraft inom jordbruk, trädgård och rennäring. Det är viktigt att du ansöker om stöd innan du påbörjar din investering. Du får inte ta med utgifter som du har haft innan ansökan om stöd skickats in.

Stödnivå

Du kan få högst 30 procent av dina utgifter i stöd, förutsatt att utgifterna ger rätt till stöd. Det kan gälla kostnader för nytt material och köp av tjänster samt för planering och genomförande av åtgärden. Men även eventuella kostnader för dokumentationstjänster som täckdikningskartor eller drönarfoto. Om investeringen har koppling till ett innovationsprojekt inom ramen för det europeiska innovationspartnerskapet (EIP) kan du få ytterligare 10 procent i stöd.

Stöd beviljas inte till ansökningar som har mindre än 100 000 kronor i stödberättigade utgifter.

Alla utgifter ger inte rätt till stöd. Läs mer om vilka utgifter du kan få stöd för på Jordbruksverkets webbplats.

Stöd för investeringar inom jordbruk, trädgård och rennäring - Jordbruksverket.se Länk till annan webbplats.

Din ansökan om stöd

Din ansökan ska vara komplett i e-tjänsten innan utlysningen stängs. Ansökningar som inte ingår i utlysningens prioriterade ämnesområden, avslås.

Se till att svara på alla frågor i din ansökan samt skicka in följande bilagor:

 • Tillstånd eller godkännande som krävs för investeringen.
 • Ritning, karta och block-id.
 • Budget och finansiering.
 • Kopia av ansökan eller beslut om annat stöd för samma investering.
 • Två jämförbara offerter eller annan redovisning av att budgeterade utgifter för investeringen är rimliga.
 • Beräkningsunderlag; ett dokument där du beskriver hur du kommer fram till beloppen i frågorna under fliken ”Ekonomiska konsekvenser av investeringen”; Inbetalningar i driften, Utbetalningar i driften, samt Besparingar i driften. Det finns ingen färdig mall utan du får skriva en själv.
 • Balans-och resultaträkning från år 2021 eller NE blankett för 2021 om du ingår i ett enkelt bolag.
 • Andra bilagor som har betydelse för ansökan.

Urvalskriterier

För täckdikning kommer vi att använda oss av samma nationella urvalskriterier som för övriga ansökningar inom 4.1 2a investeringsstöd för ökad konkurrenskraft inom jordbruk, trädgård och rennäring. Inga regionala urvalskriterier kommer att användas.

Läs urvalskriterier och bedömningsgrunder för stödet Pdf, 245.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Alla kompletta ansökningar med minst 200 nationella poäng som är inkomna under ansökningsperioden för utlysningen jämförs med varandra genom poängsättningen i urvalskriterieverktyget och går vidare till beslut. De ansökningar som får flest poäng tilldelas stöd först så långt budgeten räcker.

Fördelar med täckdikning

En väl fungerande dränering ökar produktionen på fältet och är en bra åtgärd för miljön. Grödorna kan ta upp mer växtnäring och risken för kväve- och fosforförluster minskar. En bättre infiltration och markstruktur bidrar till att minska klimatpåverkan av odlingen per kilo produkt. Samtidigt förbättras möjligheterna att klara en torrperiod.

(Uppdatering 4 oktober 2022)

Vi kommer från och med nu att kräva mer av sökanden för att förlänga projekt eller investeringar som har ett beslut om stöd. Det beror på att programperioden börjar gå mot sitt slut och vi behöver förvissa oss om att de beslutade medlen gör nytta på det sättet som är planerat. Samtidigt är planeringen för den nya programperioden i full gång och för att kunna hantera arbetsbelastning och handläggningstider behöver vi se att pågående utvecklings- och investeringsprojekt håller de sluttider som är beslutade.

Vid ansökan om ändring av slutdatum behöver du skicka in tydliga underlag som visar att ni är i fas med ert projekt, att det finns kraft att slutföra projektet/investeringen enligt den plan som är beslutad samt att ni ligger i fas med er budget och era utbetalningsansökningar.

Kan man inte visa att man är i fas med sin planering så kommer länsstyrelsen ta beslut på det underlag som finns. Det kan innebära att projekten eller investeringarna inte förlängs.

Företagsstöd

Utlysning

Länsstyrelsen Västra Götaland kommer att hålla en utlysning för att söka investeringsstöd för täckdikning. Länsstyrelsen har avsatt cirka sex miljoner kronor i utlysningen plus ett eventuellt återflöde som kommer in i budgeten.

Jordbruksföretagare i Västra Götalands län kan söka investeringsstöd för täckdikning under den period som utlysningen gäller. Webbplatsen kommer att uppdateras inom kort med mer information och tider för utlysningen.

Ökad konkurrenskraft inom jordbruk och trädgård, Länsstyrelsen Västra Götaland

Handläggningsläge

För ökad konkurrenskraft är målet att besluta inkomna ansökningar Q4 2021 under oktober 2022.

Startstöd är under handläggning, nu handläggs ärenden inkomna under 2022. Ansökningar inom täckdikning, energistöd och minskad ammoniak är under handläggning och ansökningarna inom Strukturkalkning kommer att handläggas senare. Förädlingsstöden handläggs i mån av tid.

Budget

Ökad konkurrenskraft har en fördelad budget för ansökningar inkomna fram till 30 juni 2022. I startstöd har vi i dagsläget pengar till de innevarande ansökningarna, sedan är pengarna slut. Inom förädlingsstöden finns fortfarande lite pengar kvar att söka. Inom Investeringsstöd för nya jobb på landsbygden har vi ingen utlysning ute och det innebär att ansökningar som kommer in kommer att avslås.

Projektstöd

Handläggningsläge

Inom stöden kommersiell service, idrott och fritid samt stöd till natur- och kulturmiljöer har vi löpande handläggning av ansökningar om utbetalningar. Vi arbetar för att detta ska gå så snabbt som möjligt.

Inom stöd till samarbeten för nya jobb arbetar vi med att handlägga de ansökningar om stöd som kom in i utlysningen för EKO samt Vildsvin. Parallellt med dessa ansökningar handlägger vi även de ansökningar om utbetalning som kommer in löpande.

Miljöinvesteringar

Handläggningsläge

Stöd till våtmarker och till rovdjursavvisande stängsel är just nu under handläggning. Förutsättningen för att vi ska kunna besluta i ärendena är att de är kompletta. Brev om kompletteringar kommer gå ut till de som inte är kompletta.

Budget

Det finns pengar kvar i stöden för våtmark, rovdjursavvisande stängsel samt engångsröjning.

Havs- och fiskerifonden

Utbetalningar

Sökande som tidigare har fått ett bifallsbeslut men vet med sig att man inte kommer att investera ber vi skicka in och meddela oss det. Vi kommer då att avskriva beslut om stöd och pengarna som är låsta till ärendet i budgeten faller tillbaka till Jordbruksverket.

Budget

Det kommer inte bli någon mer avropsomgång i den här programperioden.

Nyheter

Håll utkik på vår webbplats där vi lägger upp nya utlysningar under året om det finns pengar kvar i stöden.

CAP 2023-2027

Nya programperioden beräknas starta 2023 och vi vet inte än exakt vilka stöd som blir aktuella för perioden. Se Jordbruksverkets webbplats för vilka stöd som utreds inför den nya programperioden.

Havs- fiskeri- och vattenbruksprogrammet 2022-2027

Beräknas komma i gång under hösten 2022 med nya stöd och nya pengar.

Hur stort är stödet?

Du kan få högst 40 procent av dina utgifter i stöd, förutsatt att utgifterna ger rätt till stöd. Om investeringen har koppling till ett innovationsprojekt inom ramen för det europeiska innovationspartnerskapet (EIP) kan du få ytterligare 10 procent i stöd.

I Västra Götalands län är högsta stödbelopp 1 200 000 kronor.

Enhetskostnader

Enhetskostnad kan användas vid nybyggnation av en fristående byggnad utan begagnad utrustning. Följande fem punkter ska beskrivas väl och ingå i din ansökan:

 • Markarbete
 • Byggnad
 • Utrustning och inredning
 • Installationer i stallet
 • Gödselvård

Läs mer om enhetskostnader, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

När ansöker jag?

Det är viktigt att du ansöker om stöd innan du påbörjar din investering. Du får inte ta med utgifter som du har haft innan ansökningsdatumet.

Hur ansöker jag?

Du söker stödet i Jordbruksverkets e-tjänst för företagsstöd, projektstöd och miljöinvestering.

Läs noggrant igenom förutsättningarna för stödet innan du ansöker, både på den här sidan och på Jordbruksverkets webbplats. På Jordbruksverkets webbplats får du även mer detaljerad information om hur du ansöker.

Din ansökan handläggs av Länsstyrelsen. När du har skickat in din ansökan får du en kvittens i e-tjänsten med ditt ärendes journalnummer. Det är din bekräftelse på att ansökan är inskickad och du kan därmed börja med de åtgärder du sökt stöd för.

Observera att kvittensen inte är ett beslut om stöd. Om du påbörjar din investering innan du fått beslut behöver du se till att du har annan finansiering, ifall du inte skulle få stödet.

Ändring av beslut om stöd

Om du behöver skicka pappershandlingar med posten ska varje sida i handlingen märkas med ärendenummer eller organisationsnummer samt underskrift innan de skickas för inskanning till adressen:

Länsstyrelsen Västra Götalands län
Funktionen för landsbygdsstöd
403 40 Göteborg

Tidigare prioriteringar av ansökningar

Till och med maj 2022 har vi handlagt och beslutat 23 beslutsomgångar. Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft har en fördelad budget per beslutsomgång fram till 30 juni 2022.

Den nedre gränsen för vilka som har fått ett bifall på sin ansökan om stöd har varit på respektive beslutsomgång:

2015-3 500p
2015-4 515p
2016-1 515p
2016-2 605p
2016-3 535p
2016-4 580p
2017-1 600p
2017-2 635p
2017-3 520p
2017-4 570p
2018-1 615p
2018-2 630p
2018-3 540p
2018-4 570p
2019-1 680p
2019-2 670p
2019-3 645p
2019-4 730p
2020-1 785p
2020-2 810p
2020-3,4 700p
2021-1 700p
2021-2 630p
2021-3 625p

Ansök om utbetalning

När du har fått ditt beslut och din insats är helt klar och alla utgifter är betalda och bokförda ska du ansöka om slututbetalning. Ansök om slututbetalning innan slutdatumet i ditt beslut om stöd. Ansökningar som kommer in försent får avdrag på stödet.

Du kan även ansöka om delutbetalning innan investeringen eller projektet är helt klart. Du kan ansöka om förskottsbetalning av högst hälften av det beviljade stödet, dock högst 250 000 kronor. Myndigheter, regioner och kommuner kan inte få förskottsbetalning.

Registrera din ansökan om utbetalning i Jordbruksverkets e-tjänst där du även laddar upp dina underlag.

Registrera utgifter

Du registrerar dina utgifter i Jordbruksverkets e-tjänst. Jordbruksverket har en guide om hur du ansöker om utbetalning, som du bör läsa igenom för att vara säker på att allt blir rätt.

De utgifter du söker stöd för måste vara betalda innan du kan ta med dessa i en ansökan om utbetalning. Du får inte ta med några utgifter där faktura- eller betalningsdatum är före det datum som du skickade in din ansökan om stöd.

Om du har blivit beviljad stöd för enhetskostnad eller fast ersättning så är det endast ett fåtal kolumner som måste fyllas i.

Guide för ansökan om utbetalning på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Ansök om utbetalning av stöd i Jordbruksverkets e-tjänst Länk till annan webbplats.

E-tjänsten kräver inloggning med BankID.

Finansiering

I ditt beslut om stöd ser du vilken finansieringstyp som beslutet omfattar och som du ska redovisa i din ansökan om utbetalning. Har du endast egen finansiering behöver du inte fylla i något under finansieringsfliken. Kontakta oss om du är osäker.

Kontakt

Telefon växel: 010-224 40 00
E-post: landsbygdsstod.vastragotaland@lansstyrelsen.se

Uppge om du vill bli kontaktad via telefon eller mejl. Svarstid 24 timmar vardagar.