Jordbrukarstöd

Som lantbrukare kan du söka jordbrukarstöd för att sköta mark och djur.

För att kunna söka jordbrukarstöd behöver du ha ett kundnummer. Om det är första gången du söker jordbrukarstöd behöver du beställa ett kundnummer av oss på Länsstyrelsen. Vi behöver koppla kartor till ditt kundnummer och det är därför bra om du har kundnummer på tidigare stödsökande, blockidentitet eller fastighetsbeteckning till hands när du kontaktar oss.

För att beställa kundnummer och kartblad till SAM internet kan du använda webbformuläret nedan eller ringa oss på 0771-67 00 00.

Vid beställning av kartblad är det viktigt att vi får tydliga uppgifter om vart kartbladen ska läggas. Det finns tre typer av uppgifter (fastighetsbeteckning, blockid, kopiera eller överta kartblad från kundnummer) som vi kan använda oss av för att lägga in kartblad. Oavsett vilka uppgifter som du väljer att ange är det viktigt att dessa är helt korrekta för att vi ska kunna lägga in kartbladen.

 1. Fastighetsbeteckning är lämplig när det är många block på stora fastigheter eller när jordbruksmarken inte är blocklagd. Fastighetsbeteckningarna ska anges enligt ”Kommun + trakt + beteckning” till exempel Herrljunga, Grästorp 1:3. 
 2. Blockid fungerar bra när det är enstaka block eller där du anger att det aktuella blocket ska vara mitt i kartbladet.
 3. Kopiera eller överta kartblad från kundnummer XXXXX använder du om du ska ha samma kartblad som en annan lantbrukare. Ange den lantbrukarens kundnummer och förklara om det ska vara kopia på kartbladen eller om du övertar kartbladen.

Om du använder webbformuläret för att beställa kundnummer kommer Länsstyrelsen i första hand kontakta dig via e-post för att informera om ditt nya kundnummer. Om du enbart beställer nytt kartblad via webbformuläret sker ingen återkoppling annat än vid oklarheter.

Om du vill ha besluten till dig snabbt och säkert så anslut dig till tjänsten Mina Meddelanden. Då får du besluten digitalt utan att behöva vänta på att de ska tryckas och skickas. Du ansluter dig till tjänsten via www.digg.se/digital-post Länk till annan webbplats..

Fält markerade med * är obligatoriska och måste fyllas i.


Du hittar information om hur Länsstyrelsen behandlar personuppgifter på www.lansstyrelsen.se/dataskydd Länk till annan webbplats.

Ansök om jordbrukarstöd

De flesta av jordbrukarstöden söker du i Jordbruksverkets e-tjänst SAM Internet. Ansök senast den 15 april.

Behöver du hjälp med din ansökan?

Länsstyrelsen svarar på frågor om vad som gäller för just ditt jordbruksföretag och har även god överblick över stödsystemet.

Gemensamt telefonnummer till Jordbruksverket och Länsstyrelsen för ärenden gällande SAM ansökan: 0771-67 00 00

Telefontid: Vardagar klockan 8.00-16.00.

Teknisk support gällande SAM Internet hos Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Jordbrukarstöd – undvik de vanligaste felen

Snart är det dags för årets kontroller av jordbrukarstöden. Här kan du läsa om några vanliga fel som vi ofta upptäcker och hur du kan göra för att undvika dem.

Jordbrukarstödskontroll – undvik de vanligaste felen Pdf, 102.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Adress för bre​v som rör jordbrukarstöd

Brev som rör de jordbrukarstöd som du ansöker om i SAM Internet ska skickas till:

Länsstyrelsen Västra Götaland
FE 19
Box 204
826 25 Söderhamn

De inskickade breven kommer att skannas och göras tillgängliga digitalt för oss på Länsstyrelsen. Överlåtelser av stödrätter ska som tidigare skickas till Jordbruksverket (eller anmälas digitalt på Mina sidor).

Jordbrukarstöden 2021

Fullständig information om viktiga datum för jordbrukarstöden 2021 finns på Jordbruksverkets webbplats.

Viktiga datum för jordbrukarstöden 2021 Länk till annan webbplats.

De olika jordbrukarstöden du kan söka

Varje rubrik leder dig vidare till Jordbruksverket där det finns mer information om stöden och villkoren.

Gårdsstöd och förgröningsstöd

Gårdsstöd är ett arealstöd för dig som brukar jordbruksmark. Stödet ska bidra till ökad konkurrenskraft och till att hålla landskapet öppet. Stödet är inte kopplat till produktion men det finns villkor som du måste följa för att kunna få gårdsstöd. För att kunna söka gårdsstöd måste du ha stödrätter.

Gårdsstöd Länk till annan webbplats.

Förgröningsstöd är ett stöd för åtgärder i jordbruket som är bra för klimatet, miljön och den biologiska mångfalden. Du som söker gårdsstöd söker automatiskt även förgröningsstöd men för att få förgröningsstödet måste du uppfylla vissa villkor utöver de som finns för gårdsstödet. För att kunna söka förgröningsstöd måste du ha stödrätter.

Förgröningsstöd Länk till annan webbplats.

Stödrätter för gårdsstöd och förgröningsstöd

För varje hektar mark som du vill ha gårdsstöd för måste du ha en stödrätt. Behöver du fler stödrätter kan du köpa eller hyra dem från andra lantbrukare. Vissa grupper av lantbrukare kan söka stödrätter ur den nationella reserven.

Stödrätter för gårdsstöd och förgröningsstöd Länk till annan webbplats.

Nötkreatursstöd

Ett stöd för dig som håller nötkreatur. Syftet med stödet är att stödja och påverka mjölk- och köttproduktion. Stödet ska ge företagen en möjlighet att behålla en lönsam produktion och dämpa en nedåtgående trend inom branschen.

Nötkreatursstöd Länk till annan webbplats.

Stöd till unga jordbrukare

Ett stöd som du kan söka om du är under 40 år och som startat ett jordbruksföretag för första gången. Målet med stödet är att underlätta för unga personer att starta ett jordbruksföretag.

Stöd till unga jordbrukare Länk till annan webbplats.

Kompensationsstöd

Ett stöd för att kompensera jordbrukare i områden som har sämre förutsättningar för att bedriva jordbruk. Målet med stödet är att jordbruksmarken ska fortsätta odlas, att landsbygden bevaras och att ett hållbart jordbruk främjas.

Kompensationsstöd Länk till annan webbplats.

Ekologisk produktion och omställning till ekologisk produktion

Du som har certifierad ekologisk växtodling och/eller djurhållning kan få ersättning för ekologisk produktion. Ett åtagande för ekologisk produktion är 5-årigt. Du som ställer om till ekologisk växtodling eller djurhållning kan få ersättning för omställning till ekologisk produktion.

Ekologisk produktion och omställning till ekologisk produktion Länk till annan webbplats.

Extra djuromsorg för får

Det här är en ersättning för dig som arbetar med en förbättrad djurhälsa inom fårproduktion, och har minst sju får.

Extra djuromsorg för får Länk till annan webbplats.

Extra djuromsorg för suggor

En ersättning för dig som har smågrisproduktion och arbetar med ökad god djurhälsa.

Extra djuromsorg för suggor Länk till annan webbplats.

Utökad klövhälsovård för mjölkkor

Det här är en ersättning för att förbättra klövhälsan i besättningar med mjölkkor. För att få ersättningen ska du verka dina djur två gånger om året.

Utökad klövhälsovård för mjölkkor Länk till annan webbplats.

Hotade husdjursraser

Miljöersättning för dig som håller svenska utrotningshotade husdjursraser.

Hotade husdjursraser Länk till annan webbplats.

Miljöersättning för betesmarker och slåtterängar

Du kan få ersättning om du sköter och bevarar betesmarker, slåtterängar, skogsbete, mosaikbetsmarker eller gräsfattiga marker. Syftet med stödet är att bevara arealen betesmarker och slåtterängar, och utveckla odlingslandskapets natur- och kulturmiljöer.

Miljöersättning för betesmarker och slåtterängar Länk till annan webbplats.

Miljöersättning för restaurering av betesmarker och slåtterängar

Du kan få ersättning för att restaurera betesmarker och slåtterängar. Syftet med stödet är att öka arealen betesmarker och slåtterängar, och utveckla odlingslandskapets natur- och kulturmiljöer.

Miljöersättning för restaurering av betesmarker och slåtterängar Länk till annan webbplats.

Miljöersättning för vallodling

Du kan få ersättning om du odlar fleråriga slåtter-, betes- eller frövallar på åkermark i södra och mellersta Sverige. Syftet med stödet är att minska läckage av växtnäring och stimulera hållbar odling.

Miljöersättning för vallodling Länk till annan webbplats.

Miljöersättning för skyddszoner

Miljöersättning för vallbesådda zoner i nitratkänsliga områden. Syftet är att minska ytavrinning, erosion och läckage av fosfor och andra näringsämnen från åkermark.

Miljöersättning för skyddszoner Länk till annan webbplats.

Miljöersättning för skötsel av våtmarker och dammar

Du kan få ersättning för att sköta anlagda eller restaurerade våtmarker och dammar.

Miljöersättning för skötsel av våtmarker och dammar Länk till annan webbplats.

Miljöersättning för minskat kväveläckage

Du kan få ersättning för att antingen odla fånggröda eller vårbearbeta, eller göra både och på samma mark. Syftet med ersättningen är att minska kväveutlakning och fosforförluster från åkermark.

Miljöersättning för minskat kväveläckage Länk till annan webbplats.

Miljöersättning för fäbodar

Miljöersättning för att sköta fäbodbete och bevara fäbodbruk.

Miljöersättning för fäbodar Länk till annan webbplats.

Nationellt stöd

Du kan få nationellt stöd om du har ett lantbruk i norra Sverige med minst tre hektar åkermark eller betesmark.

Nationellt stöd Länk till annan webbplats.

Detta gäller om du vill söka stöd för odling av hampa

Du som vill odla hampa måste odla en godkänd sort och söka gårdsstöd för odlingen för att inte bryta mot narkotikalagstiftningen. Odlingen måste också ske på jordbruksmark. På Jordbruksverkets webbplats finns tydlig och bra information kring vad som gäller och vilka villkor du måste uppfylla för att du ska kunna få jordbrukarstöd för din hampaodling.

Om att odla hampa hos Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Hur du söker gårdsstöd hos Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Även om du har skickat in en SAM-ansökan och uppfyller övriga villkor gällande odling av industrihampa så kan användningen av hampan i vissa fall klassas som narkotika eller läkemedel. För mer information kontakta Läkemedelsverket.

CBD-produkter hos Läkemedelsverket Länk till annan webbplats.

Även om du har skickat in en SAM-ansökan och uppfyller övriga villkor gällande odling av industrihampa så är det i vissa fall inte tillåtet att använda hampan till livsmedel. För mer information kontakta Livsmedelsverket.

Kontroller och avdrag för jordbrukarstöd

För att få fullt stöd måste du följa alla villkor som gäller. Det är i första hand Länsstyrelsen som kontrollerar att din ansökan stämmer med verkligheten, att du följer alla villkoren för stödet och att du följer tvärvillkoren. Vi gör kontroller när vi handlägger din ansökan och ibland vid ett besök på din gård. Fältkontrollerna görs via ett urval.

Om kontrollanterna hittar något att anmärka på vid besöket kan det leda till att du blir av med delar av eller hela stödet. Det gäller även om felet har uppstått av misstag. Om pengarna redan har betalats ut när felet upptäcks kan du bli skyldig att betala tillbaka.

Ta reda på vilka tvärvillkor som gäller för dig hos Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Så går kontrollen till

Vid en kontroll får du besök av en kontrollant som är anställd av Länsstyrelsen. Kontrollanten tittar bland annat på skiftesgränser, gröda, skötselvillkor och stödvillkor.

De vanligaste anmärkningarna vid kontroll av betesmarker är:

 • att de är för tätbevuxna med träd, sly och buskar
 • otillräckligt avbetade marker

De åkermarker som får mest anmärkningar är:

 • veketågsbevuxna vallar
 • rastfållor utan grödtäcke (svartjord)
 • extensiva vallar

Du som söker gårdsstöd, miljöersättningar och några andra jordbrukarstöd måste följa tvärvillkoren för att få full utbetalning av dina jordbrukarstöd.

Om du har djur tittar kontrollanten på bland annat hur du sköter märkning, journalföring av djuren, rapportering till de olika djurregistren och dokumentation av ekologisk djurhållning om det är aktuellt. Ofta kombineras djurkontrollerna med en djurskyddskontroll.

De vanligaste anmärkningarna vid kontroll av djur handlar om:

 • brister i märkning och journalföring
 • brister i rapporteringen till de centrala djurregistren
 • bristfällig renhållning av djuren

Vår ambition är att samordna kontrollerna på det mest effektiva sättet som är möjligt, där också du drabbas av så lite besvär som möjligt. Detta innebär dock inte alltid att alla kontroller görs vid samma tillfälle. Vi har heller inte möjlighet att tala om i förväg att vi ska komma.

Ibland görs en administrativ kontroll. Den sker i huvudsak på kontoret där man kan jämföra ansökta uppgifter mot de åtaganden som brukarna har eller med bilder som har tagits av en satellit.

Tänk på att

 • Ha din dokumentation i god ordning.
 • Sköt dina marker/djur enligt de skötselkrav som finns för de ersättningar som du ansöker om.
 • Du är skyldig att vara behjälplig för kontrollanten om detta behövs.

Om du av någon anledning inte tillåter att dina marker kontrolleras kan det leda till att din ansökan avslås eller att du får sanktioner.

Avstämning och kontrollbesked

Du har rätt till en muntlig avstämning med kontrollanten i samband med fältbesöket. Avstämningen sker ofta hemma hos dig, men kan också ibland ske över telefon.

Ett par veckor efter avslutat fältbesök ska du få ett skriftligt kontrollbesked. Det är viktigt att du läser igenom kontrollbeskedet noggrant och hör av dig till kontrollanten om du har synpunkter på kontrollen.

Ditt kontrollbesked är ett underlag för beslut

Ditt kontrollbesked är inte ett beslut, utan ett underlag för beslut. Det innebär att du inte kan överklaga kontrollbeskedet. Det är däremot viktigt att vi får veta dina synpunkter så att vi kan förklara eller korrigera oklarheter.

Om du inte är nöjd med det beslut om utbetalning som skickas hem till dig i slutet av året, så är det detta beslut du ska överklaga.

Relaterat

Tvärvillkor, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Miljöhusesyn, egen tillsyn för lantbruk och trädgård Länk till annan webbplats.

Kontakt

Johanna Karlsson 010-224 52 55

Henrik Larsson 010-224 52 17

Emma-Klara Torhem 010-224 56 12

Stefan Arvidsson 010-224 53 38

Margot Thropp 010-224 52 51

E-post till Länsstyrelsen Västra Götaland

Kontakt