Miljöinvestering - förbättrad vattenkvalitet 2015-2023

Vill du utföra vattenåtgärder i ett odlingslandskap? Du kan få stöd för åtgärder som bidrar till ökad vattenkvalitet.

Stöd till miljöinvesteringar för förbättrad vattenkvalitet finns till för att förbättra den ekologiska statusen för våra vatten. Du kan få stöd för åtgärder som minskar övergödning, förbättrar livsvillkoren för vattenlevande organismer eller bidrar till ett varierat landskap. Stödet kan sökas för att till exempel skapa nya biotoper längs med och i vatten, installera kalkfilterbrunnar eller öppna upp kulvertar.

Arbetet ska utföras i odlingslandskapet och vara kopplat till jordbrukets påverkan på vattenkvaliteten. Länsstyrelsen kan hjälpa dig att bedöma om den utvalda platsen är lämplig.

Vem kan få stöd?

 • myndigheter
 • kommuner
 • landsting och regioner
 • företag
 • föreningar och andra organisationer
 • enskilda personer.

Du som söker stödet ska äga marken eller ha tillstånd av markägaren att utföra åtgärden.

Vilka faktorer påverkar möjligheten att få stöd?

Länsstyrelsen kommer att bedöma din ansökan utifrån vissa kriterier. Det är endast de högst prioriterade ansökningarna som får stöd.

Urvalskriterier och bedömningsgrunder används för att värdera ansökan och kunna jämföra den med andra ansökningar.

Läs urvalskriterier och bedömningsgrunder för stödet (pdf-fil) Pdf, 480.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Du som har fått ett positivt förhandsbesked kan söka stöd. Observera att förhandsbeskedet inte längre går att söka. Till dig som saknar förhandsbesked rekommenderar vi att söka stöd inom den nya programperioden.

Utlysningen är stängd

Utlysningen är stängd för kalkfilterdiken.

Utlysningen var under perioden 8 mars 2022 till 16 maj 2022. Ansökningar som kommer in efter utsatt period hanteras tillsammans med övriga ansökningar inom miljöinvesteringar.

Utlysningen hanteras som en beslutsomgång. Ansökningarna hanteras enligt prioriteringsordning inom utlysningsperioden.

Länsstyrelsen har avsatt 3 743 648 kronor för denna utlysning. Detta i enlighet med EU-kommissionens programändring för 2021–2022.

Läs mer om de nya pengarna i Landsbygdsprogrammet 2021–2022 på Jordbruksverkets webbplats (jordbruksverket.se) Länk till annan webbplats.

Viktigt för din ansökan

För att söka stöd för kalkfilterdiken och kalkfilterdiken i kombination med täckdikning måste marken du söker för ha en lerhalt på minst 15 procent. Om flera ansökningar har samma urvalspoäng kommer de som söker på marker med högre lerhalt att prioriteras framför lägre.

Du kunde söka miljöinvestering för kalkfilterdike och kalkfilterdike i kombination med täckdikning under perioden 8 mars 2022 till 16 maj 2022. Om ansökan kommer in annat datum hanteras ansökan som vilken miljöinvestering som helst utanför utlysningen.

Stödberättigade utgifter

Utgifterna behöver ge rätt till stöd. Det kan vara kostnader för nytt material och köp av tjänster samt för planering och genomförande av åtgärden, men även eventuella kostnader för dokumentationstjänster som täckdikningskartor eller drönarfoto.

Stödnivån för ansökningar som omfattar kalkfilterdiken i kombination med täckdikning är 50 procent av dina utgifter som ger rätt till stöd. Stödnivån för ansökningar som enbart omfattar kalkfilterdiken är 90 eller 100 procent av dina utgifter som ger rätt till stöd. Hur stort stöd du får beror på platsen och vilken förväntad effekt investeringen beräknas få. För att få 100 procent ska investeringen genomföras inom ett nitratkänsligt område.

Stöd beviljas inte till ansökningar som har mindre än 30 000 kronor i stödberättigade utgifter.

Alla utgifter ger inte rätt till stöd. Läs mer om vilka utgifter du kan få stöd för på Jordbruksverkets webbplats.

Miljöinvestering för förbättrad vattenkvalitet (jordbruksverket.se) Länk till annan webbplats.

Din ansökan om stöd

Din ansökan ska vara komplett i e-tjänsten innan utlysningen stängs. Ansökningar som inte ingår i utlysningens prioriterade ämnesområden, avslås.

Se till att svara på alla frågor i din ansökan samt skicka in följande bilagor:

 • Underlag som visar på markens lerhalt, antingen via Länsstyrelsens kartverktyg eller via egen markkartering.
 • Ritning och karta, om inte motsvarande information framgår i annan bilaga till ansökan.
 • Budget.
 • Kopia av ansökan eller beslut om annat stöd för samma investering.
 • Arrendeavtal eller nyttjanderättsavtal från markägare om marken tillhör en annan markägare eller om marken samägs med någon som inte är registrerad partner.
 • Två jämförbara offerter eller annan redovisning av att budgeterade utgifter för investeringen är rimliga.
 • Andra bilagor som har betydelse för ansökan.

LstO WebbGIS för Kalkfilterdiken/Strukturkalkning 2022 Länk till annan webbplats.

Instruktion till kartverktyget LstO WebbGIS för kalkfilterdiken (pdf-fil) Pdf, 814.9 kB.

Urvalskriterier

För ansökningar inkomna under utlysningen kommer vi att använda oss av regionala urvalskriterier. Information kommer snart om vilka urvalskriterier som gäller för utlysningen.

Alla kompletta ansökningar som kommer upp i minst 200 poäng i minst två kriterier och som är inkomna under ansökningsperioden för utlysningen jämförs med varandra genom poängsättningen i urvalskriterieverktyget och går vidare till beslut. De ansökningar som får högst poäng tilldelas stöd först så långt budgeten räcker. Övriga ansökningar kommer att avslås.

Fördelar med kalkfilterdiken

Att anlägga kalkfilterdiken, det vill säga att blanda in strukturkalk i jorden vid återfyllning av täckdiken, förbättrar markstrukturen och täckdikningens funktion. Det minskar risken för stående ytvatten, ytavrinning och erosion. Det leder till minskade fosforförluster från åkermarken och bidrar därmed till att förbättra vattenkvaliteten med avseende på övergödning.

Hur stort är stödet?

Du kan få 50, 90 eller 100 procent av dina utgifter i stöd, förutsatt att utgifterna ger rätt till stöd. Stöd beviljas inte till ansökningar som har mindre än 30 000 kronor i stödberättigande utgifter.

Hur stort stöd du får beror på platsen och vilken förväntad effekt investeringen beräknas få. För att få 100 procent ska investeringen genomföras inom ett nitratkänsligt område.

Alla utgifter ger inte rätt till stöd. Läs mer om vilka utgifter du kan få stöd för på Jordbruksverkets webbplats.

När ansöker du?

Det är viktigt att du ansöker om stöd innan du påbörjar din investering. Du får inte ta med utgifter som du har haft innan ansökningsdatumet.

Hur ansöker du?

Du söker stödet i Jordbruksverkets e-tjänst för företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar.

Läs noggrant igenom förutsättningarna för stödet innan du ansöker, både på den här sidan och på Jordbruksverkets webbplats. På Jordbruksverkets webbplats får du även mer detaljerad information om hur du ansöker.

Din ansökan handläggs av Länsstyrelsen. När du har skickat in din ansökan får du en kvittens i e-tjänsten med ditt ärendes journalnummer. Observera att kvittensen inte är ett beslut om stöd, utan endast en bekräftelse på att din ansökan är inskickad.

Påbörja investeringen innan beslut

Vill du påbörja din miljöinvestering innan du fått beslut om stöd? Kontakta oss på Länsstyrelsen och be om ett skriftligt startbesked. Se även till att du har annan finansiering, om du inte skulle få stödet.

Om du påbörjar investeringen utan startbesked kan vi behöva avslå din ansökan.

Ansök om utbetalning

När du har fått ditt beslut och din insats är helt klar och alla utgifter är betalda och bokförda ska du ansöka om slututbetalning. Ansök om slututbetalning innan slutdatumet i ditt beslut om stöd. Ansökningar som kommer in försent får avdrag på stödet.

Du kan även ansöka om delutbetalning innan investeringen eller projektet är helt klart. Du kan ansöka om förskottsbetalning av högst hälften av det beviljade stödet, dock högst 250 000 kronor. Myndigheter, regioner och kommuner kan inte få förskottsbetalning.

Registrera din ansökan om utbetalning i Jordbruksverkets e-tjänst där du även laddar upp dina underlag.

Registrera utgifter

Du registrerar dina utgifter i Jordbruksverkets e-tjänst. Jordbruksverket har en guide om hur du ansöker om utbetalning, som du bör läsa igenom för att vara säker på att allt blir rätt.

De utgifter du söker stöd för måste vara betalda innan du kan ta med dessa i en ansökan om utbetalning. Du får inte ta med några utgifter där faktura- eller betalningsdatum är före det datum som du skickade in din ansökan om stöd.

Om du har blivit beviljad stöd för enhetskostnad eller fast ersättning så är det endast ett fåtal kolumner som måste fyllas i.

Guide för ansökan om utbetalning, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Ansök om utbetalning av stöd i Jordbruksverkets e-tjänst Länk till annan webbplats.

E-tjänsten kräver inloggning med BankID.

Finansiering

I ditt beslut om stöd ser du vilken finansieringstyp som beslutet omfattar och som du ska redovisa i din ansökan om utbetalning. Har du endast egen finansiering behöver du inte fylla i något under finansieringsfliken. Kontakta oss om du är osäker.

Mer information om stödet

På Jordbruksverkets webbplats kan du läsa mer om stödet.

Miljöinvestering för förbättrad vattenkvalitet, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Kontakt

Telefon växel: 010-224 40 00
E-post: landsbygdsstod.vastragotaland@lansstyrelsen.se

Uppge om du vill bli kontaktad via telefon eller mejl. Svarstid 24 timmar vardagar.

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss