Investeringsstöd för diversifiering till annat än jordbruk 2023-2027

Du kan få stöd för investeringar om du har ett jordbruks­företag, trädgårds­företag och rennärings­företag och vill investera i annan verksamhet. Syftet är att utveckla näringslivet på landsbygden för att skapa tillväxt och sysselsättning. Det kan handla om turism, upplevelser, omvårdnad, entreprenad och liknande.

All allmän information om stödet, villkoren som gäller och hur du ansöker finns hos Jordbruksverket:

Investeringsstöd för diversifiering till annat än jordbruk på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen handlägger din ansökan.

Kommande utlysningar

Planerade utlysningar sker under februari och september 2023.

Målgrupp

Jordbruks- eller trädgårdsföretagare på landsbygden i Västra Götaland.

Minimipoäng för stöd

500 poäng är minimipoäng för stödet.

Regionala prioriteringar

Länsstyrelsen Västra Götaland har valt att inte göra regionala prioriteringar, men förstärkt de nationella poängen inom följande områden:

 • Ökad lönsamhet
 • Lönsamt företag
 • Lönsam investering
 • Ökad sysselsättning

Urvalsmodul (maxpoäng)

 • Ökad lönsamhet 220
 • Lönsamt företag 150
 • Lönsam investering 200
 • Behov av stöd 100
 • Ökad sysselsättning 250
 • Nystartat företag 50
 • Ökad digitalisering 30

Summa: 1 000 poäng

Bedömningsgrunder diversifiering annat Pdf, 170.5 kB.

Alla kompletta ansökningar med minst 500 poäng som är inkomna under ansökningsperioden för utlysningen jämförs med varandra genom poängsättningen av ansökan och går vidare till beslut. De ansökningar som får flest poäng tilldelas stöd först så långt budgeten räcker.

Utlysning

Det kommer att ske två utlysningar under 2023.

Den första utlysningen för diversifiering till annat än jordbruk är öppen under perioden 1-28 februari 2023. Länsstyrelsen har avsatt 3 000 000 kronor i den första utlysningen. Ansökningar som kommer in utanför utlysningsperioden kommer att avvisas. Det är viktigt att du ansöker om stöd innan du påbörjar din investering.

Alla utgifter ger inte rätt till stöd. Läs mer om vilka utgifter du kan få stöd för på Jordbruksverkets webbplats.

Din ansökan ska vara komplett i e-tjänsten innan utlysningen stängs. Ansökningar som inkommer utanför utlysningstiden kommer att avvisas.

Se till att svara på alla frågor i din ansökan samt skicka in följande bilagor:

 • Tillstånd eller godkännande som krävs för investeringen.
 • Ritning och situationsplan.
 • Budget och finansiering.
 • Kopia av ansökan eller beslut om annat stöd för samma investering.
 • Två jämförbara offerter eller annan redovisning av att budgeterade utgifter för investeringen är rimliga.
 • De två senaste slutgiltiga årsboksluten där resultatet har bokförts mot eget kapital, för både stödsökandens företag och det företag som bedriver jordbruksverksamheten om stödsökanden inte bedriver den jordbruksverksamhet i vilken investeringen ska användas.
 • Förra ägarens senaste balans- och resultaträkning om stödsökanden nyligen tagit över företaget.
 • Öppningsbalansräkningen om stödsökanden nyligen har tagit över företaget.
 • Beräkningsmall för ekonomiska urvalskriterier.
Logga Medfinansieras av Europeiska unionen.

Kontakt