Stöd till hembygdsgårdar

Vill du utveckla din hembygdsgård? Du kan få stöd för att till exempel rusta upp byggnader och göra hembygdsgården till en attraktiv mötesplats.

Från den 9 april 2020 kan du inte söka det här stödet

Om du redan har fått ett beslut om stöd kan du däremot söka utbetalning.

Mer om varför du inte kan söka stödet hos Jordbruksverketlänk till annan webbplats

Projektstöd för hembygdsgårdar finns till för att ta tillvara på och vårda kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Du kan få stöd för att till exempel restaurera byggnader eller förbättra tillgänglighet och information till besökare.

För att du ska få stöd krävs ofta att projektet även har annan offentlig medfinansiering.

Vem kan få stöd?

 • myndigheter
 • kommuner
 • landsting och regioner
 • företag
 • föreningar och andra organisationer.

Vilka faktorer påverkar möjligheten att få stöd?

Länsstyrelsen kommer att bedöma din ansökan utifrån vissa kriterier. Det är endast de högst prioriterade ansökningarna som får stöd.

För att vi ska kunna handlägga din ansökan måste den uppfylla följande grundkrav:

 • Insatsen ska göras på landsbygden samt i tätorter med högst 3 000 invånare. Det kan finnas undantag, kontakta din länsstyrelse.
 • Kravet på annan offentlig medfinansiering ska vara uppfyllt, bifoga beslut i ansökan.
 • Summan av de viktade urvalskriterierna når upp i minst 200 poäng för att gå vidare i ansökningsprocessen.
 • Ansökan måste få poäng i minst två av de angivna urvalskriterierna.

Se till att du uppfyller kriterierna innan du skickar in din ansökan.

Läs urvalskriterier och bedömningsgrunder för stödetPDF

Det här kan du få stöd för:

 • restaurera, bygga till eller bygga om kulturhistoriskt värdefulla byggnader
 • investeringar som bidrar till att hembygdsgården blir mer tillgänglig för besökare
 • bygga en ny anläggning för service till besökare i anslutning till en hembygdsgård
 • insatser för information till besökare om bygden kopplat till hembygdsgården
 • återskapande av trädgårds- och gårdsmiljöer kring hembygdsgården
 • restaurera, bygga till och bygga om andra kulturhistoriska byggnader med koppling till hembygdsgårdens verksamhet.

Insatserna som görs ska vara till nytta för landsbygden. Det är viktigt att en insats inte påverkar byggnadens kulturhistoriska värden negativt.

För att du ska få stöd krävs ofta att projektet även har annan offentlig medfinansiering. Offentliga medfinansiärer kan vara myndigheter, kommuner, landsting och regioner. En offentlig medfinansiär omfattas av lagen om offentlig upphandling.

Nya investeringsmöjligheter i bygden

Du kan få stöd om du investerar i hembygdsgårdar för att ta tillvara och vårda kulturhistoriskt värdefulla byggnader och därtill sammanhängande trädgårds- och gårdsmiljöer som kan utvecklas till mötesplatser och turistmål.

Med hembygdsgård menas en eller flera byggnader som är öppna för allmänheten och som har ett historiskt värde och en social funktion för samhället. En hembygdsgård sköts ofta av en förening. Du kan även få stöd för investeringar i kulturhistoriskt värdefulla byggnader som finns på en annan plats än själva hembygdsgården, men som ändå ingår i hembygdsgårdens verksamhet. Det kan exempelvis vara kvarnbyggnader, ängslador, gamla smedjor och vattenkraftverk.

En investering måste bidra till utveckling av hembygdsgårdens verksamhet för att kunna få stöd. Du kan inte få stöd enbart för att bibehålla en byggnad. Investeringen måste vara en del i ett utvecklingsarbete. Det kan till exempel handla om att restaurera en byggnad för att göra den tillgänglig för allmänheten genom visningar och på så vis utöka hembygdsgårdens attraktivitet.

För att utveckla hembygdsgården som en mötesplats eller ett turistmål kan du även behöva investera i annat än själva byggnaderna. Det kan till exempel vara investeringar som förbättrar tillgänglighet och information för allmänhet och besökare som exempelvis parkering, information för syn- eller hörselskadade, på olika språk eller exempelvis för barn på ett enklare sätt.

En äldre röd byggnad med gröna dörrar får en tillbyggnad. Tillbyggnaden är inte färdig och omgärdas av byggnadsställningar.

I Ornunga bygger Svältornas Fornminnesförening till en ny servicebyggnad. Här blir det nytt kafé, kök, förråd, mötesrum och toaletter. Foto: Per-Eric Stjerna

Västra Götalands prioriteringar

Närhet till kultur- och naturmiljöer förknippas ofta med livskvalitet och är en viktig resurs för landsbygden. Lokalt engagemang och bygdegemenskap har också ofta kulturmiljön som grund.

Länets hembygdsföreningar har stor betydelse för att ta tillvara och vårda kulturhistoriskt värdefulla byggnader och hela miljöer runt hembygdsgårdar, bland annat trädgårdar, odlingar och vårdträd. Här kan verksamheter utvecklas som bidrar till social sammanhållning, företagande och levande landsbygd.

En skylt sitter uppsatt på en röd trävägg. Skylten har texten "Här investerar vi för att utveckla landsbygden" samt EU-logga och Länsstyrelsen Västra Götalands logga.

I Västra Götaland prioriterar vi därför ansökningar med investeringar som:

 • bidrar till att bevara, restaurera eller utveckla kulturhistoriskt värdefulla byggnader 
 • tillvaratar eller utvecklar traditionell och lokal kunskap
 • gynnar och genomförs i prioriterade geografiska områden
 • leder till ökad tillgänglighet
 • är en del i en helhetslösning
 • ingår i en samverkanslösning.

Du kan skicka in din ansökan så fort den är klar. Ansökningarna kommer att handläggas kontinuerligt.

Hur stort är stödet?

 • Om du är en företagare som äger fastigheten där investeringen ska göras ska du finansiera 50 procent av utgifterna själv. För ansökningar inkomna från 2019-03-01 krävs inte längre någon annan offentlig medfinansiering. Stödet från landsbygdsprogrammet blir max 50 procent.
 • Om du är en annan privat aktör, till exempel en förening, ska du finansiera 10 procent av utgifterna själv. 25 procent ska vara medfinansiering från någon annan offentlig aktör. Stödet från landsbygdsprogrammet blir max 65 procent.
 • Om du är en offentlig aktör som söker stödet, ska du finansiera 30 procent av utgifterna själv. Stödet från landsbygdsprogrammet blir max 70 procent.

Sökande

Privat
medfinans

Annan offentlig
medfinansiering

Stöd från
Landsbygdsprogrammet

Privat företag

50

0*

50

Privat förening

10

25

65

Offentlig sektor

0

30

70

*För ansökningar inkomna från 2019-03-01 krävs inte längre någon annan offentlig medfinansiering.

Stöd beviljas inte till ansökningar som har mindre än 50 000 kronor i stödberättigande utgifter.

Alla utgifter ger inte rätt till stöd. Läs mer om vilka utgifter du kan få stöd för på Jordbruksverkets webbplats.

För att kunna söka projektstöd för hembygdsgårdar krävs 25 procent medfinansiering från en annan offentlig aktör. Länsstyrelsens byggnadsvårdsbidrag är en av möjligheterna till sådan medfinansiering. Medfinansiering mellan stödet till hembygdsgårdar och byggnadsvårdsbidraget kan bli aktuellt för projekt som omfattar restaurering och bevarande av kulturhistoriska värden. Du kan söka byggnadsvårdsbidrag om du exempelvis behöver använda ett särskilt material eller en speciell byggnadsmetod för att bevara det kulturhistoriska värdet.

Det är viktigt att uppmärksamma att byggnadsvårdsbidraget inte ger stöd för vissa åtgärder, till exempel bygga serviceanläggning, som du kan söka stöd för i landsbygdsprogrammet.

När vi beviljar stöd för förvaltning av värdefulla kulturmiljöer sker det ofta med villkoret att åtgärderna ska genomföras under antikvarisk medverkan. En antikvarisk expert ska då följa arbetet, och se till att det utförs på ett sätt som bevarar det kulturhistoriska värdet. Du anlitar själv en antikvarisk expert, gärna redan under ansökningsprocessen. Om du beviljas stöd täcker detta även antikvariens kostnad.

Det finns en avsatt pott av byggnadsvårdsbidraget för dessa ansökningar och vi tar emot ansökningarna löpande under hela året.

Har du frågor om byggnadsvårdsbidraget kontakta Anna Olsfelt  010–224 54 05 eller anna.olsfelt@lansstyrelsen.se.

Ansök om byggnadsvårdsbidrag

När ansöker jag och när får jag beslut?

Det är viktigt att du ansöker om stöd innan du påbörjar din investering. Du får inte ta med utgifter som du har haft innan ansökningsdatumet.

Hur ansöker jag?

Du söker stödet i Jordbruksverkets e-tjänst för företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar.

Läs noggrant igenom förutsättningarna för stödet innan du ansöker, både på den här sidan och på Jordbruksverkets webbplats. På Jordbruksverkets webbplats får du även mer detaljerad information om hur du ansöker.

Din ansökan handläggs av Länsstyrelsen. När du har skickat in din ansökan får du en kvittens i e-tjänsten med ditt ärendes journalnummer. Detta är din bekräftelse på att ansökan är inskickad och du kan därmed börja med de åtgärder du sökt stöd för.

Observera att kvittensen inte är ett beslut om stöd. Om du påbörjar din investering innan du fått beslut behöver du se till att du har annan finansiering, ifall du inte skulle få stödet.

Ansök om utbetalning

När du har fått ditt beslut och din insats är helt klar och alla utgifter är betalda och bokförda ska du ansöka om slututbetalning. Ansök om slututbetalning innan slutdatumet i ditt beslut om stöd. Ansökningar som kommer in försent får avdrag på stödet.

Du kan även ansöka om delutbetalning innan investeringen eller projektet är helt klart. Föreningar som beviljats projektstöd kan i vissa fall ansöka om förskottsbetalning.

Ansökan om utbetalning består av två delar. Du ska först registrera dina utgifter i Jordbruksverkets e-tjänst och därefter ska du skicka in underlag till oss på Länsstyrelsen.

1. Registrera utgifter

Du registrerar dina utgifter i Jordbruksverkets e-tjänst. Jordbruksverket har en guide om hur du ansöker om utbetalning, som du bör läsa igenom för att vara säker på att allt blir rätt.

De utgifter du söker stöd för måste vara betalda innan du kan ta med dessa i en ansökan om utbetalning. Du får inte ta med några utgifter där faktura- eller betalningsdatum är före det datum som du skickade in din ansökan om stöd.

Om du har blivit beviljad stöd för enhetskostnad eller fast ersättning så är det endast ett fåtal kolumner som måste fyllas i. Se mer information i guiden under kapitlet Enhetskostnad, fast ersättning och EIP och kapitlet Utgifter.

Guide för hur du gör din ansökan om utbetalning i e-tjänsten (PDF)länk till annan webbplats

Ansök om utbetalning av stöd i Jordbruksverkets e-tjänstlänk till annan webbplats

E-tjänsten kräver inloggning med BankID.

Finansiering

I ditt beslut om stöd ser du vilken finansieringstyp som beslutet omfattar och som du ska redovisa i din ansökan om utbetalning. Har du endast egen finansiering behöver du inte fylla i något under finansieringsfliken. Kontakta oss om du är osäker.

2. Skicka in underlag

När du har registrerat utgifterna i e-tjänsten laddar du upp underlagen eller skickar dem via brev till oss på Länsstyrelsen. Underlagen ska ha ett försättsblad och numreras och sorteras i samma ordning som du registrerade dem.

Läs mer på Jordbruksverkets webbplats om vilka underlag som ska skickas in, och hur de ska sorteras.

Hur du hanterar underlag finns beskrivet i Jordbruksverkets guide (PDF)länk till annan webbplats

Försättsblad – underlag till ansökan om utbetalning (PDF)länk till annan webbplats

Skicka underlaget till:

Länsstyrelsen i Västra Götalands län
FE 40
Box 204
826 25 Söderhamn

Fakturor

På fakturorna ska det framgå att de har koppling till det som du beviljats stöd för, och utgifterna ska finnas med i ditt beslut om stöd. Alla underlag som fakturan hänvisar till ska skickas med. Om du inte ansöker om utbetalning för hela beloppet ska du markera vilka utgifter du ansöker för.

Utgifter ska anges exklusive moms om du är momsredovisningsskyldig.

Betalningsbevis

Du ska skicka in kontoutdrag eller betalningsbevis som visar att du har betalat utgifterna.

Särredovisning i bokföringen

Alla utgifter som avser investeringen eller projektet ska särredovisas i bokföringen genom att bokföras på ett eget kostnadsställe eller med en särskild bokföringskod.

Mer information om stödet

På Jordbruksverkets webbplats kan du läsa mer om stödet.

Investeringsstöd för hembygdsgårdar (Jordbruksverket)länk till annan webbplats

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Kontakt