Samarbeten för nya jobb på landsbygden

Vill du starta ett samarbete som bidrar till att skapa nya jobb på landsbygden? Då kan du söka det här projektstödet.

Projektstöd för samarbeten för nya jobb på landsbygden finns till för att underlätta samarbeten som utvecklar näringslivet utanför jordbrukssektorn. För jordbruksföretag finns möjlighet att genom samarbete bredda sin verksamhet i kombination med att leverera samhällsnytta. Det kan till exempel handla om samarbeten för att utveckla nya processer eller projekt för att testa en ny teknik.

Stor del av länets budget kommer att läggas på satsningar som har koppling till den nationella och regionala livsmedelsstrategin.

Vem kan få stöd?

 • myndigheter
 • kommuner
 • landsting och regioner
 • företag
 • föreningar och andra organisationer.

Jordbruksföretag kan få stöd för satsningar utanför primärproduktionen.

Vilka faktorer påverkar möjligheten att få stöd?

Länsstyrelsen kommer att bedöma din ansökan utifrån vissa kriterier. Det är endast de högst prioriterade ansökningarna som får stöd.

Urvalskriterier och bedömningsgrunder används för att värdera ansökan och kunna jämföra den med andra ansökningar.

Utlysning: Samarbetsprojekt skapa nya jobb

Länsstyrelsen i Västra Götalands län utlyser totalt 10 445 311 kronor för samarbetsprojekt på landsbygden med övergripande syfte att skapa nya jobb och som antingen är kopplade till nya jobb eller livsmedelsstrategin. Se mer information om respektive stöd nedan.

Utlysningens tid: 2021-06-01 – 2021-08-31
En giltig ansökan kan endast skickas in mellan dessa datum.

Slutredovisning senast: 2023-04-30.

Samarbete för nya jobb

Detta stöd är till för att utveckla produkter, metoder, processer och tekniker och sedan sprida resultatet. Stöden är till för samarbeten och pilotprojekt för att utveckla näringslivet på landsbygden kopplade till livsmedelsstrategin men även lokal service, besöksnäringen, integrationsarbete på landsbygden, natur- och kulturturism och grön omsorg. Syftet är att nya små företag startar, att företag utvecklas och att fler arbetstillfällen skapas på landsbygden.

Urval och beslut

Vi kommer att utvärdera ansökningarna löpande under utlysningen och sedan ta beslut snarast efter att utlysningen är avslutad. De projekt som bedöms uppfylla landsbygdsprogrammets mål samt följa våra urvalskriterier kommer att premieras.

Ta reda på vilka underlag du behöver för att göra din ansökan

I ansökan kommer du bland annat att behöva uppge:

 • en tydlig beskrivning av ditt projekt.
 • varför du vill genomföra projektet
 • vilka som ska genomföra projektet
 • vilken kompetens finns inom projektet
 • vilken målgrupp projektet riktar sig till
 • vilka mål du har med projektet
 • planer för hur verksamheten ska fortsätta utvecklas efter projektet
 • budget och finansiering
 • tidsplan med slutdatum för när projektet ska vara genomfört

Du kan behöva fullmakt

Om du söker för någon annans räkning, till exempel en organisation eller ett företag som du representerar behöver du en fullmakt.

Läs mer om fullmakter på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län utlyser totalt 4 100 000 kronor för samarbete diversifiering nya jobb.

Samarbete diversifiering nya jobb

Detta stöd är till för att utveckla produkter, metoder, processer och tekniker och sedan sprida resultatet. Syftet är att nya små företag startar, att företag utvecklas och att fler arbetstillfällen på landsbygden skapas

Landsbygden är en resurs som kan utveckla företagande inom olika inriktningar, såväl lokal service, besöksnäring, integrationsarbete på landsbygden som natur- och kulturturism och grön omsorg.

Mot denna bakgrund prioriterar Västra Götalands län projekt som främjar samverkan och utvecklar upplevelsenäring, landsbygdsturism, kopplingen stad och land och som utvecklar nya produkter och processer. Projekten kan också innehålla samarbeten mellan olika näringar med koppling till upplevelser på landsbygden som kultur, design, hälsa.

En ansökan kan omfatta hela Västra Götalands län och gärna förstärka andra insatser i länet.

Ansökan

Ansökan görs på Jordbruksverkets webbplats:

Företags- och projektstöd, Jordbruksverket.se Länk till annan webbplats.

Sista dag för att söka stödet är den 31 augusti 2021.

Under vilken period ska du genomföra projektet?

Du kan ansöka om projekt som pågår som längst till och med 31 april 2023, då ska projektet vara slutredovisat klart. Du ska skicka in din ansökan före du påbörjar projektet och före du börjar betala kostnader. Annars finns det risk att du inte kan få stöd eller att stödet minskas.

Så söker du

Du skickar in en ansökan via Jordbruksverkets e-tjänst inom samarbete-Skapa nya jobb-vald inriktning.

Du gör ansökan på ”Mina Sidor”. Till din ansökan ska du skicka in flertalet bilagor, vissa är obligatoriska. För att Länsstyrelsen ska handlägga din ansökan så måste den vara komplett i e-tjänsten. OBS! För att kontrollera om din ansökan är komplett: Tryck på knappen ”Kontrollera ansökan” i ansökansformuläret innan du skickar in din ansökan.

Stödnivå
SökandePrivat medfinansStöd i Landsbygdsprogrammet
Offentlig aktör0 %100 %
Privat aktör10 %90 %

Länsstyrelsen i Västra Götalands län utlyser totalt 6 345 311 kronor för Regionala och lokala insatser för livsmedelsstrategin.

Regionala och lokala insatser för livsmedelsstrategin

Samarbete och pilotprojekt för att stärka landsbygdens näringsliv och skapa tillväxt i hela livsmedelskedjan. Stöd kan beviljas till projekt som bidrar till att uppnå målen i livsmedelsstrategin om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar. Medlen ska samtidigt bidra till samverkan mellan olika berörda aktörer på regional och lokal nivå, inklusive länsövergripande samverkan. Med berörda aktörer avses både offentliga och privata aktörer.

En ansökan kan omfatta hela Västra Götalands län och gärna förstärka andra insatser i länet.

Styrdokument för implementering av den nationella Livsmedelsstrategin i Västra Götalands län (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030, Västra Götalandsregionen Länk till annan webbplats.

Ansökan

Ansökan görs på jordbruksverkets webbplats:

Företags- och projektstöd - Jordbruksverket.se Länk till annan webbplats.

Sista dag för att söka stödet är den 31 augusti 2021.

Under vilken period ska du genomföra projektet?

Du kan ansöka om projekt som pågår som längst till och med 31 april 2023, då ska projektet vara slutredovisat klart. Du ska skicka in din ansökan före du påbörjar projektet och före du börjar betala kostnader. Annars finns det risk att du inte kan få stöd eller att stödet minskas.

Så söker du

Du skickar in en ansökan via Jordbruksverkets e-tjänst inom Samarbete-Skapa nya jobb-Livsmedel.

Du gör ansökan på ”Mina Sidor”. Till din ansökan ska du skicka in flertalet bilagor, vissa är obligatoriska. För att Länsstyrelsen ska handlägga din ansökan så måste den vara komplett i e-tjänsten.

Stödnivå

Sökande

Privat medfinans

Stöd i Landsbygdsprogrammet

Offentlig aktör

0

100 %

Privat aktör

10 %

90 %

Hur stort är stödet?

Du kan få 90-100 procent av dina utgifter i stöd, beroende på vilket stöd du söker. Förutsatt att utgifterna ger rätt till stöd. Stöd beviljas inte till ansökningar med mindre än 100 000 kronor i stödberättigade utgifterna.

När ansöker jag?

Du ansöker om stödet när det görs en utlysning. En utlysning innebär att vi under en tidsperiod öppnar upp för ansökningar om pengar till en utvald satsning.

Hur ansöker jag?

Du söker stödet i Jordbruksverkets e-tjänst för företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar.

Läs noggrant igenom förutsättningarna för stödet innan du ansöker, både på den här sidan och på Jordbruksverkets webbplats. På Jordbruksverkets webbplats får du även mer detaljerad information om hur du ansöker.

Din ansökan handläggs av Länsstyrelsen. När du har skickat in din ansökan får du en kvittens i e-tjänsten med ditt ärendes journalnummer. Det är din bekräftelse på att ansökan är inskickad och du kan därmed börja med de åtgärder du sökt stöd för.

Observera att kvittensen inte är ett beslut om stöd. Om du påbörjar din investering innan du fått beslut behöver du se till att du har annan finansiering, ifall du inte skulle få stödet.

Ansök om utbetalning

När du har fått ditt beslut och din insats är helt klar och alla utgifter är betalda och bokförda ska du ansöka om slututbetalning. Ansök om slututbetalning innan slutdatumet i ditt beslut om stöd. Ansökningar som kommer in försent får avdrag på stödet.

Du kan även ansöka om delutbetalning innan investeringen eller projektet är helt klart. Föreningar och företag som beviljats projektstöd kan i vissa fall ansöka om förskottsbetalning.

Registrera din ansökan om utbetalning i Jordbruksverkets e-tjänst där du även laddar upp dina underlag.

Registrera utgifter

Du registrerar dina utgifter i Jordbruksverkets e-tjänst. Jordbruksverket har en guide om hur du ansöker om utbetalning, som du bör läsa igenom för att vara säker på att allt blir rätt.

De utgifter du söker stöd för måste vara betalda innan du kan ta med dessa i en ansökan om utbetalning. Du får inte ta med några utgifter där faktura- eller betalningsdatum är före det datum som du skickade in din ansökan om stöd.

Om du har blivit beviljad stöd för enhetskostnad eller fast ersättning så är det endast ett fåtal kolumner som måste fyllas i.

Guide för ansökan om utbetalning Länk till annan webbplats.

Ansök om utbetalning av stöd i Jordbruksverkets e-tjänst Länk till annan webbplats.

E-tjänsten kräver inloggning med BankID.

Finansiering

I ditt beslut om stöd ser du vilken finansieringstyp som beslutet omfattar och som du ska redovisa i din ansökan om utbetalning. Har du endast egen finansiering behöver du inte fylla i något under finansieringsfliken. Kontakta oss om du är osäker.

Mer information om stödet

På Jordbruksverkets webbplats kan du läsa mer om stödet.

Samarbeten och kompetensutveckling (Jordbruksverket) Länk till annan webbplats.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Kontakt