Samarbeten för nya jobb på landsbygden

Vill du starta ett samarbete som bidrar till att skapa nya jobb på landsbygden? Då kan du söka det här projektstödet.

Projektstöd för samarbeten för nya jobb på landsbygden finns till för att underlätta samarbeten som utvecklar näringslivet utanför jordbrukssektorn. För jordbruksföretag finns möjlighet att genom samarbete bredda sin verksamhet i kombination med att leverera samhällsnytta. Det kan till exempel handla om samarbeten för att utveckla nya processer eller projekt för att testa en ny teknik.

Stor del av länets budget kommer att läggas på satsningar som har koppling till den nationella och regionala livsmedelsstrategin.

Vem kan få stöd?

 • myndigheter
 • kommuner
 • landsting och regioner
 • företag
 • föreningar och andra organisationer.

Jordbruksföretag kan få stöd för satsningar utanför primärproduktionen.

Vilka faktorer påverkar möjligheten att få stöd?

Länsstyrelsen kommer att bedöma din ansökan utifrån vissa kriterier. Det är endast de högst prioriterade ansökningarna som får stöd.

Urvalskriterier och bedömningsgrunder används för att värdera ansökan och kunna jämföra den med andra ansökningar.

Läs urvalskriterier och bedömningsgrunder för stödetPDF

Utlysningar i Västra Götaland

Länsstyrelsen i Västra Götaland utlyser totalt 9 253 000 kronor för samarbetsprojekt på landsbygden. Dessa pengar är uppdelade på två olika stöd:

För detta stöd finns 5 794 000 kronor. Projekten ska bidra till ett eller flera av nedanstående områden:

 • utveckla näringslivet utanför jordbrukssektorn
 • starta nya små företag
 • utveckla företag
 • skapa fler arbetstillfällen på landsbygden
 • utveckla produkter, metoder, processer och tekniker och sedan sprida resultatet.

Landsbygden är en resurs som kan utveckla företagande inom såväl lokal service, besöksnäring, integrationsarbete på landsbygden, natur- och kulturturism, grön omsorg, småskalig livsmedelsförädling och traditionell matkultur och hantverk. Därför prioriterar Västra Götaland projekt som främjar samverkan och utvecklar upplevelsenäring, landsbygdsturism, kopplingen stad och land och som utvecklar nya produkter och processer. Projekten kan också innehålla samarbeten mellan olika näringar med koppling till upplevelser på landsbygden som mat, kultur, design, hälsa och turism.

En ansökan kan omfatta hela Västra Götalands län och gärna förstärka andra insatser i länet.

Under vilken period ska jag genomföra projektet?

Du kan ansöka om projekt som pågår som längst till och med 31 oktober 2022, då ska projektet vara slutredovisat klart. Du måste skicka in din ansökan innan du påbörjar projektet och innan du börjar betala kostnader. Annars finns det risk att du inte kan få stöd eller att stödet minskas.

Ansökan

Du skickar in en ansökan via Jordbruksverkets e-tjänst. Du gör ansökan på ”Mina Sidor”. Sista dag för att söka stöd är 31 maj 2020. Beslut kommer att fattas löpande. Länsstyrelsen kommer löpande att utvärdera inkomna ansökningar för att säkerställa en utveckling i hela länet, både i staden och på landsbygden. Beviljade medel fördelas där de gör mest nytta.

Stödnivå
SökandePrivat medfinansStöd i Landsbygdsprogrammet
Offentlig aktör0 %100 %
Privat aktör10 %90 %

För detta stöd finns 3 459 000 kronor. Utlysningen är en del i det regionala arbetet med livsmedelsstrategin. Syftet är att genom samarbete stärka landsbygdens näringsliv och skapa tillväxt i hela livsmedelskedjan.

Projekten ska bidra till ett eller flera av nedanstående områden:

 • Utveckling av nya förädlingsmetoder, nya produkter, arbetsprocesser och verktyg för att hitta nya marknadskanaler och nya marknader. Det kan till exempel handla om att ta fram nya produkter utifrån traditionella råvaror till nya målgrupper.
 • Projekt som verkar för hållbara livsmedelssystem. Till exempel minskat matsvinn genom att arbeta med hela produkten, smarta förpackningssystem och/eller cirkulära system.
 • Projekt som stöttar företag i att använda sig av aktuell forskning för produktutveckling.
 • Insatser för ökad transparens och kvalitet i livsmedelskedjan. Projektet kan arbeta för att säkerställa att de produkter som erbjuds har en god kvalitet, där hela produktionskedjan är synliggjord och kvalitetssäkrad.

Projektansökningarna ska koppla till de regionala prioriteringar som finns i vår handlingsplan.

Länsstyrelsen prioriterar projekt som stärker en hållbar livsmedelsproduktion, främjar en ökad biologisk mångfald och/eller stärker övriga näringar på landsbygden. Länsstyrelsen prioriterar kopplingar till primärproduktion, ökad beredskap och kortare livsmedelskedja. Särskilt fokus ska läggas vid projekt som följer Västra Götalandsregionens program för livsmedel och gröna näringar.

En ansökan kan omfatta hela Västra Götalands län och gärna förstärka andra insatser i länet.

Styrdokument för implementering av den nationella Livsmedelsstrategin i Västra GötalandPDF

Västra Götalandsregionens program för livsmedel och gröna näringarlänk till annan webbplats

Under vilken period ska jag genomföra projektet?

Du kan ansöka om projekt som pågår som längst till och med 31 oktober 2022, då ska projektet vara slutredovisat klart. Du måste skicka in din ansökan innan du påbörjar projektet och innan du börjar betala kostnader. Annars finns det risk att du inte kan få stöd eller att stödet minskas.

Ansökan

Du skickar in en ansökan via Jordbruksverkets e-tjänst. Du gör ansökan på ”Mina Sidor”. Sista dag för att söka stöd är 19 juni 2020. Beslut kommer att fattas löpande. Länsstyrelsen kommer löpande att utvärdera inkomna ansökningar för att säkerställa en utveckling i hela länet, både i staden och på landsbygden.

Stödnivå

För detta stödet krävs det en övrig offentlig medfinansiering, se tabell nedan.

Generella samarbetsinsatser för livsmedelsstrategin

Sökande

Privat medfinans

Övrig offentlig medfinansiering

Stöd i Landsbygdsprogrammet

Offentlig aktör

0

24 %

76 %

Privat aktör

10 %

24 %

66 %

Hur stort är stödet?

Du kan få 90-100 procent av dina utgifter i stöd, beroende på vilket stöd du söker. Förutsatt att utgifterna ger rätt till stöd. Stöd beviljas inte till ansökningar med mindre än 100 000 kronor i stödberättigade utgifterna.

Du kan behöva offentlig medfinansiering i ditt projekt.

När ansöker jag och när får jag beslut?

Du ansöker om stödet när det görs en utlysning. En utlysning innebär att vi under en tidsperiod öppnar upp för ansökningar om pengar till en utvald satsning.

Hur ansöker jag?

Du söker stödet i Jordbruksverkets e-tjänst för företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar.

Läs noggrant igenom förutsättningarna för stödet innan du ansöker, både på den här sidan och på Jordbruksverkets webbplats. På Jordbruksverkets webbplats får du även mer detaljerad information om hur du ansöker.

Din ansökan handläggs av Länsstyrelsen. När du har skickat in din ansökan får du en kvittens i e-tjänsten med ditt ärendes journalnummer. Det är din bekräftelse på att ansökan är inskickad och du kan därmed börja med de åtgärder du sökt stöd för.

Observera att kvittensen inte är ett beslut om stöd. Om du påbörjar din investering innan du fått beslut behöver du se till att du har annan finansiering, ifall du inte skulle få stödet.

Ansök om utbetalning

När du har fått ditt beslut och din insats är helt klar och alla utgifter är betalda och bokförda ska du ansöka om slututbetalning. Ansök om slututbetalning innan slutdatumet i ditt beslut om stöd. Ansökningar som kommer in försent får avdrag på stödet.

Du kan även ansöka om delutbetalning innan investeringen eller projektet är helt klart. Föreningar som beviljats projektstöd kan i vissa fall ansöka om förskottsbetalning.

Ansökan om utbetalning består av två delar. Du ska först registrera dina utgifter i Jordbruksverkets e-tjänst och därefter ska du skicka in underlag till oss på Länsstyrelsen.

1. Registrera utgifter

Du registrerar dina utgifter i Jordbruksverkets e-tjänst. Jordbruksverket har en guide om hur du ansöker om utbetalning, som du bör läsa igenom för att vara säker på att allt blir rätt.

De utgifter du söker stöd för måste vara betalda innan du kan ta med dessa i en ansökan om utbetalning. Du får inte ta med några utgifter där faktura- eller betalningsdatum är före det datum som du skickade in din ansökan om stöd.

Om du har blivit beviljad stöd för enhetskostnad eller fast ersättning så är det endast ett fåtal kolumner som måste fyllas i. Se mer information i guiden under kapitlet Enhetskostnad, fast ersättning och EIP och kapitlet Utgifter.

Guide för hur du gör din ansökan om utbetalning i e-tjänsten (PDF)länk till annan webbplats

Ansök om utbetalning av stöd i Jordbruksverkets e-tjänstlänk till annan webbplats

E-tjänsten kräver inloggning med BankID.

Finansiering

I ditt beslut om stöd ser du vilken finansieringstyp som beslutet omfattar och som du ska redovisa i din ansökan om utbetalning. Har du endast egen finansiering behöver du inte fylla i något under finansieringsfliken. Kontakta oss om du är osäker.

2. Skicka in underlag

När du har registrerat utgifterna i e-tjänsten laddar du upp underlagen eller skickar dem via brev till oss på Länsstyrelsen. Underlagen ska ha ett försättsblad och numreras och sorteras i samma ordning som du registrerade dem.

Läs mer på Jordbruksverkets webbplats om vilka underlag som ska skickas in, och hur de ska sorteras.

Hur du hanterar underlag finns beskrivet i Jordbruksverkets guide (PDF)länk till annan webbplats

Försättsblad – underlag till ansökan om utbetalning (PDF)länk till annan webbplats

Skicka underlaget till:

Länsstyrelsen i Västra Götalands län
FE 40
Box 204
826 25 Söderhamn

Fakturor

På fakturorna ska det framgå att de har koppling till det som du beviljats stöd för, och utgifterna ska finnas med i ditt beslut om stöd. Alla underlag som fakturan hänvisar till ska skickas med. Om du inte ansöker om utbetalning för hela beloppet ska du markera vilka utgifter du ansöker för.

Utgifter ska anges exklusive moms om du är momsredovisningsskyldig.

Betalningsbevis

Du ska skicka in kontoutdrag eller betalningsbevis som visar att du har betalat utgifterna.

Särredovisning i bokföringen

Alla utgifter som avser investeringen eller projektet ska särredovisas i bokföringen genom att bokföras på ett eget kostnadsställe eller med en särskild bokföringskod.

Mer information om stödet

På Jordbruksverkets webbplats kan du läsa mer om stödet.

Samarbeten och kompetensutveckling (Jordbruksverket)länk till annan webbplats

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Kontakt