Samarbeten för nya jobb på landsbygden

Vill du starta ett samarbete som bidrar till att skapa nya jobb på landsbygden? Då kan du söka det här projektstödet.

Projektstöd för samarbeten för nya jobb på landsbygden finns till för att underlätta samarbeten som utvecklar näringslivet utanför jordbrukssektorn. För jordbruksföretag finns möjlighet att genom samarbete bredda sin verksamhet i kombination med att leverera samhällsnytta. Det kan till exempel handla om samarbeten för att utveckla nya processer eller projekt för att testa en ny teknik.

Stor del av länets budget kommer att läggas på satsningar som har koppling till den nationella och regionala livsmedelsstrategin.

Vem kan få stöd?

 • myndigheter
 • kommuner
 • landsting och regioner
 • företag
 • föreningar och andra organisationer.

Jordbruksföretag kan få stöd för satsningar utanför primärproduktionen.

Vilka faktorer påverkar möjligheten att få stöd?

Länsstyrelsen kommer att bedöma din ansökan utifrån vissa kriterier. Det är endast de högst prioriterade ansökningarna som får stöd.

Alla kompletta ansökningar med minst 200 poäng som är inkomna under ansökningsperioden för utlysningen jämförs med varandra genom poängsättningen i urvalskriterieverktyget och går vidare till beslut. De ansökningar som får flest poäng tilldelas stöd först så långt budgeten räcker.

Urvalskriterier och bedömningsgrunder för stödet Pdf, 141.4 kB.

Utlysning: Samarbetsprojekt skapa nya jobb

Länsstyrelsen i Västra Götalands län utlyser totalt 4 290 000 kronor för samarbetsprojekt på landsbygden med övergripande syfte att skapa nya jobb med inriktning en ökad ekologisk produktion eller en effektiv vildsvinshantering. Pengarna kommer att fördelas procentuellt efter söktrycket. Se mer information om respektive stöd nedan.

Utlysningens tid: 2022-06-09 – 2022-08-31
En giltig ansökan kan endast skickas in mellan dessa datum.

Slutredovisning senast: 2024-11-30.

Samarbete för nya jobb

Detta stöd är till för att utveckla produkter, metoder, processer och tekniker och sedan sprida resultatet. Stöden är till för samarbeten för att utveckla näringslivet på landsbygden kopplade till ekologisk produktion och efterfrågan samt vildsvinsförvaltning. Syftet är att nya små företag startar, att företag utvecklas och att fler arbetstillfällen skapas på landsbygden.

Detta stöd är till för att utveckla produkter, metoder, processer och tekniker och sedan sprida resultatet. Syftet är att nya små företag ska starta, att företag ska utvecklas och/eller att fler arbetstillfällen på landsbygden ska skapas.

Länsstyrelsen kommer att prioritera de ansökningar som har en koppling till de hinder som är identifierade i problembeskrivningen.

En ansökan kan omfatta hela Västra Götalands län och förstärka andra insatser i länet.

Viktigt för din ansökan

Ansökan görs via "Mina sidor" på Jordbruksverkets webbplats:

E-tjänst för att söka företags- och projektstöd samt miljöinvesteringar - Jordbruksverket.se Länk till annan webbplats.

Tänk på att

 • Du ska ange ”EKO” som första ord i titeln på ansökan.
 • Skicka in de bilagor som hör till din ansökan, vissa är obligatoriska.
 • Kontrollera om din ansökan är komplett: Tryck på knappen ”Kontrollera ansökan” i ansökansformuläret innan du skickar in din ansökan.

För att Länsstyrelsen ska handlägga din ansökan så måste den vara komplett i e-tjänsten senast sista dagen för utlysningen.

Sista dag för utlysningen är den 31 augusti 2022.

Under vilken period ska du genomföra projektet?

Du kan ansöka om projekt som pågår som längst till och med 30 november 2024, då ska projektet vara slutredovisat klart. Du ska skicka in din ansökan innan du påbörjar projektet och innan du börjar betala kostnader. Annars finns det risk att du inte kan få stöd eller att stödet minskas.

Tabell med tre kolumner och tre rader.

Sökande

Privat medfinans

Stöd i Landsbygdsprogrammet

Offentlig aktör

0 %

100 %

Privat aktör

10 %

90 %

Problembeskrivning

Den ekologiska produktionen i landet och i länet ökar inte alls eller väldigt lite sedan några år. Anledningarna till detta är flera. Följande hinder för omläggning har identifierats som nycklar i Västra Götalands län.

Hinder för omläggning

 • Efterfrågan på marknaden ökar inte för många av de större produktgrupperna (till exempel spannmål, kött, mejeri), särskilt inte i detaljhandeln. Samtidigt är utbudet av många produkter minimalt i butikerna. Många konsumenter har inte fått möjlighet att visa vilken efterfrågan som kan finnas. Ett större utbud av många förädlade produkter tex bröd saknas, och det gäller även till offentlig sektor
 • Växtodlingsgårdar har svårt att få lönsam odling av vall. Odling av någon form av vallgröda är nödvändigt i den ekologiska odlingen, dels av odlingstekniska skäl, dels enligt KRAV-reglerna (spannmålsodlingen måste vara certifierad enligt KRAVs regler för att man ska få avsättning för produkterna). Vall med baljväxter är den gröda som är lättast att få konkurrenskraftigt hög avkastning på inom den ekologiska odlingen. Växtodlingsgårdar utan egen djurhållning och utan förutsättningar för odling av vallfrö blir hänvisade till att antingen
  • odla vall till avsalu, vilket det finns en mycket liten marknad för i slättbygder med få idisslare, eller
  • odla gröngödslingsvall. Gröngödsling har ett stort negativt täckningsbidrag, vilket sänker lönsamheten för omläggning. Gröngödsling innebär också att man inte tar tillvara markens produktionskapacitet, vilket också är ett hinder för omläggning.
 • Svårigheter på växtodlingsföretagen att kontrollera ogräs. Särskilt när man har en liten andel vall i växtföljden blir ogräsproblemen ofta stora. Med större andel vall i växtföljden är det lättare att kontrollera ogräsen
 • Höga kostnader för ekologiska gödselmedel gör att lönsamheten försämras. Utan möjlighet till lönsam odling av vall med baljväxter, och därmed liten andel vall i växtföljden, blir behovet av inköpta gödselmedel ännu större
 • Inom animalieproduktionen är kostnaderna för proteinfoder mycket höga vilket minskar lönsamheten för den ekologiska produktionen av kött (särskilt gris- och fågelkött), ägg och mejeriprodukter. Strävan är också att man vill använda alternativ till soja och andra importerade fodermedel. Odlingen av inhemskt ekologiskt proteinfoder i form av till exempel ärter, åkerbönor, raps, lupin är omfattande men ändå otillräcklig och har större eller mindre odlingstekniska problem. Att utvinna proteinfoder från vallgröda kan vara en väg att få för att få nya proteinfoder.

Bakgrund

Regeringens mål inom Livsmedelsstrategin är att 30 % av jordbruksarealen ska brukas ekologiskt år 2030. Samtidigt ska 60 % av den offentlig livsmedelskonsumtionen utgöras av ekologiska livsmedel. I Västra Götalands var motsvarande siffror för 2020: 25 % av åkerarealen odlades ekologiskt och 35 % av livsmedlen i offentlig sektor var ekologiska.

Ett ökat ekologiskt lantbruk kan bidra till nya jobb genom förbättrad konkurrenskraft samt ökad sysselsättning inom både livsmedelsförädling och övrigt företagande på landsbygden i länet. Av de kostnader som ekologiska lantbruksföretag har för produktionen bör en större del kunna gå till andra lokala företag i bygden.

Ekologisk odling bidrar också till uppfyllnad av flera miljömål. I första hand Giftfri miljö och Ett rikt odlingslandskap, men även Ingen övergödning och Minskad klimatpåverkan. I Västra Götalands län ingår ökad ekologisk produktion och konsumtion i Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland, dels inom Hållbart brukande av skog och odlingslandskap (mål 30 % av åkerarealen ska brukas ekologiskt), dels God boendemiljö och hållbar konsumtion (mål 60 % av offentlig livsmedelskonsumtion ska utgöras av ekologiska livsmedel).

Den ökande vildsvinsstammen är ett problem men också en möjlighet. Det är viktigt med en effektiv viltförvaltning så att vi kan adressera båda delar. Vi ser att en ökad samverkan mellan markägare och andra intressenter i vildsvinsförvaltningen kommer att ha stor betydelse för att hålla vildsvinsstammen på en acceptabel nivå.

Länsstyrelsen kommer att prioritera de ansökningar som har en koppling till de hinder som är identifierade i problembeskrivningen.

Viktigt för din ansökan

Ansökan görs via "Mina sidor" på Jordbruksverkets webbplats:

E-tjänst för att söka företags- och projektstöd samt miljöinvesteringar - Jordbruksverket.se Länk till annan webbplats.

Tänk på att

 • Du ska ange ”Vildsvin” som första ord i titeln på ansökan.
 • Skicka in de bilagor som hör till din ansökan, vissa är obligatoriska.
 • Kontrollera om din ansökan är komplett: Tryck på knappen ”Kontrollera ansökan” i ansökansformuläret innan du skickar in din ansökan.

För att Länsstyrelsen ska handlägga din ansökan så måste den vara komplett i e-tjänsten senast sista dagen för utlysningen.

Sista dag för utlysningen är den 31 augusti 2022.

Tabell med tre kolumner och tre rader.

Sökande

Privat medfinans

Stöd i landsbygdsprogrammet

Offentlig aktör

0 %

100 %

Privat aktör

10 %

90 %

Problembeskrivning

Det finns många utmaningar inom jakt på vildsvin och det finns ett stort behov av att få till en effektiv jakt som är ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar.

Vi ser ett behov av ökad samverkan mellan markägare, jakträttsinnehavare och enskilda jägare för att nå målet om balans i vildsvinsstammen.

För att få till en ökad avskjutning måste det finnas avsättning för vildsvinskött. Här ser vi behov av samverkan mellan jägare och vilthanteringsanläggningar så att de grisar som skjuts också tas om hand och i slutändan når ut till konsument. Hos både offentlig sektor och enskilda konsumenter finns en efterfrågan på kvalitetskött från svenska vildsvin.

Hinder för omläggning

 • Brist på forum för samverkan mellan markägare och jägare kring hur man kan upprätta jakträttsavtal som gagnar alla parter.
 • Brist på samverkan mellan jägare och vilthanteringsanläggningar, viltdepåer, system för spårbarhet.
 • Brist på samverkan och utbildningar för att få till en ökad försäljning av vildsvinskött.

Bakgrund

1987 beslutade Sveriges riksdag att vildsvinet utgör en naturlig del av den svenska faunan. Vildsvinen har under de senaste decennierna spritt sig över Västra Götalands län och övriga södra Sverige. Utvecklingen av vildsvinsstammen innebär att den måste förvaltas mer aktivt än tidigare. Markägare, jakträttsinnehavare och andra intressenter behöver hitta former för samverkan för en effektiv förvaltning. Genom regeringens satsning ”Vildsvinspaketet” ska konsumenterna få större tillgång till svenskt vildsvinskött.

Hur stort är stödet?

Du kan få 90-100 procent av dina utgifter i stöd, beroende på vilket stöd du söker. Förutsatt att utgifterna ger rätt till stöd. Stöd beviljas inte till ansökningar med mindre än 100 000 kronor i stödberättigade utgifterna.

När ansöker jag?

Du ansöker om stödet när det görs en utlysning. En utlysning innebär att vi under en tidsperiod öppnar upp för ansökningar om pengar till en utvald satsning.

Hur ansöker jag?

Du söker stödet i Jordbruksverkets e-tjänst för företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar.

Läs noggrant igenom förutsättningarna för stödet innan du ansöker, både på den här sidan och på Jordbruksverkets webbplats. På Jordbruksverkets webbplats får du även mer detaljerad information om hur du ansöker.

Din ansökan handläggs av Länsstyrelsen. När du har skickat in din ansökan får du en kvittens i e-tjänsten med ditt ärendes journalnummer. Det är din bekräftelse på att ansökan är inskickad och du kan därmed börja med de åtgärder du sökt stöd för.

Observera att kvittensen inte är ett beslut om stöd. Om du påbörjar din investering innan du fått beslut behöver du se till att du har annan finansiering, ifall du inte skulle få stödet.

Ansök om utbetalning

När du har fått ditt beslut och din insats är helt klar och alla utgifter är betalda och bokförda ska du ansöka om slututbetalning. Ansök om slututbetalning innan slutdatumet i ditt beslut om stöd. Ansökningar som kommer in försent får avdrag på stödet.

Du kan även ansöka om delutbetalning innan investeringen eller projektet är helt klart. Du kan ansöka om förskottsbetalning av högst hälften av det beviljade stödet, dock högst 250 000 kronor. Myndigheter, regioner och kommuner kan inte få förskottsbetalning.

Registrera din ansökan om utbetalning i Jordbruksverkets e-tjänst där du även laddar upp dina underlag.

Registrera utgifter

Du registrerar dina utgifter i Jordbruksverkets e-tjänst. Jordbruksverket har en guide om hur du ansöker om utbetalning, som du bör läsa igenom för att vara säker på att allt blir rätt.

De utgifter du söker stöd för måste vara betalda innan du kan ta med dessa i en ansökan om utbetalning. Du får inte ta med några utgifter där faktura- eller betalningsdatum är före det datum som du skickade in din ansökan om stöd.

Om du har blivit beviljad stöd för enhetskostnad eller fast ersättning så är det endast ett fåtal kolumner som måste fyllas i.

Guide för ansökan om utbetalning på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Ansök om utbetalning av stöd i Jordbruksverkets e-tjänst Länk till annan webbplats.

E-tjänsten kräver inloggning med BankID.

Finansiering

I ditt beslut om stöd ser du vilken finansieringstyp som beslutet omfattar och som du ska redovisa i din ansökan om utbetalning. Har du endast egen finansiering behöver du inte fylla i något under finansieringsfliken. Kontakta oss om du är osäker.

Mer information om stödet

På Jordbruksverkets webbplats kan du läsa mer om stödet.

Samarbeten och kompetensutveckling på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Kontakt

Telefon växel: 010-224 40 00
E-post: landsbygdsstod.vastragotaland@lansstyrelsen.se

Uppge om du vill bli kontaktad via telefon eller mejl. Svarstid 24 timmar vardagar.